ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

OSVČ poplatníkem v paušálním režimu


S účinností od 1. 1. 2021 došlo ke změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), která umožnila osobám samostatně výdělečně činným (dále jen „OSVČ“), při splnění podmínek stanovených novelou tohoto zákona, vstoupit do paušálního režimu, a tím se stát poplatníkem v paušálním režimu.

Informace týkající se vstupu a podmínek účasti v paušálním režimu není Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) kompetentní podávat, proto doporučujeme sledovat webové stránky správce daně – orgánů Finanční správy (dále jen „orgány FS“) viz zde.

Oznámení o vstupu do paušálního režimu činí OSVČ u orgánů FS. OSVČ, která zahajuje samostatnou výdělečnou činnost (dále jen „SVČ“), může dle § 48d zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o organizaci a provádění“), společně s oznámením o vstupu do paušálního režimu oznámit zahájení SVČ a současně se přihlásit k nemocenskému pojištění (dále jen „NP“) OSVČ dle zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o nemocenském pojištění“). Předání údajů správcem daně ČSSZ je považováno za splnění oznamovací povinnosti dle ustanovení § 48 odst. 1 písm. a) zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a za podání přihlášky k NP OSVČ dle ustanovení § 11 písm. b) zákona o nemocenském pojištění.

Paušální daň se hradí (orgánům FS) formou měsíčních paušálních záloh, které v sobě zahrnují - zálohu na zdravotní pojištění, - zálohu na důchodové pojištění, - zálohu na daň z příjmu fyzických osob.

Výše jednotlivých záloh se každým rokem mění.

OSVČ, která je účastna paušálního režimu, platí zálohy na důchodové pojištění pouze prostřednictvím paušálních záloh, které zasílá orgánu FS. Po tuto dobu tedy neplatí zálohy na důchodové pojištění vůči příslušné správě sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“). OSVČ, která vykonávala SVČ ještě před vstupem do paušálního režimu a měla povinnost platit zálohy na důchodové pojištění příslušné OSSZ, od kalendářního měsíce, ve kterém se stala účastníkem paušálního režimu, nadále platí pouze paušální zálohy orgánu FS a od tohoto měsíce tak proto již nebude platit zálohy na důchodové pojištění příslušné OSSZ.

Záloha na důchodové pojištění (dále jen „DP“), která je zahrnuta v paušální záloze, je vypočtena z měsíčního vyměřovacího základu (dále jen „VZ“), který dle § 14 odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojistném“), je pro OSVČ v paušálním režimu stanoven z nejnižšího měsíčního VZ zvýšeného o 15 %. V roce 2022 činí tato záloha na DP 3 267 Kč (9 728 x 1,15 = 11 188, 11 188 x 0,292 = 3 267 Kč).

Výši minimálního VZ (nezvýšeného) pro daný rok naleznete zde.

Vzhledem k tomu, že OSVČ, jejíž daň je rovna paušální dani, nepodává přehled o příjmech a výdajích OSVČ (dále jen „přehled“) za tento kalendářní rok (i pokud by tak učinila, nebylo by k němu přihlédnuto), nemůže si určit vyšší VZ pro pojistné na DP a její VZ, od něhož se odvíjí výše budoucího starobního důchodu, je rovna minimálnímu VZ pro daný kalendářní rok navýšeného o 15% dle počtu kalendářních měsíců, ve kterých byla vykonávána SVČ. V případě, že by si OSVČ, jejíž daň byla rovna paušální dani, chtěla určit VZ vyšší, může takto učinit jen souběžným přihlášením se k dobrovolnému důchodovému pojištění podle § 6 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“).

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za kalendářní rok

Bylo záměrem paušální daně snížit administrativu OSVČ, kdy pro poplatníka v paušálním režimu odpadá povinnost podávat daňové přiznání a přehledy příslušné OSSZ a příslušné zdravotní pojišťovně. V případě nedodržení některé z podmínek paušálního režimu, a to i v průběhu období, ve kterém bude OSVČ účastna paušálního režimu, vznikne povinnost přehled podat.

Kdy OSVČ, která je poplatníkem v paušálním režimu, nepodává přehled za daný kalendářní rok?

Pokud v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o pojistném je její daň za dané zdaňovací období rovna paušální dani.

Kdy má OSVČ, která je poplatníkem v paušálním režimu, povinnost podat přehled za daný kalendářní rok?

OSVČ, která byla v daném zdaňovacím období poplatníkem v paušálním režimu, ale její daň za dané zdaňovací období není rovna paušální dani (došlo k porušení některé z podmínek), je povinna podat přehled. Za porušení podmínek se považuje:

 • OSVČ nesplňovala podmínky pro vstup do paušálního režimu, přesto do něj vstoupila

OSVČ učiní oznámení o vstupu do paušálního režimu, ale sama následně zjistí pochybení nebo byla FS vyrozuměna, že není pro zdaňovací období považována za poplatníka v paušálním režimu. Tato OSVČ bude od počátku roku nebo ode dne zahájení SVČ v tomto roce, považována za OSVČ, která nikdy nebyla v paušálním režimu, a bude povinna platit zálohy na pojistné příslušné OSSZ a podat přehled za tento kalendářní rok.

 • OSVČ v daném zdaňovacím období:
  • má započitatelné příjmy ze SVČ převyšující 1 000 000 Kč,
  • se stane plátcem DPH nebo jí vznikne registrační povinnost k DPH,
  • se stane společníkem v. o. s. nebo komplementářem komanditní společnosti.

Do konce kalendářního roku (zdaňovacího období), ve kterém nastal jeden z uvedených důvodů (nesplnění podmínek účasti v paušálním režimu), je OSVČ považována za poplatníka v paušálním režimu – nadále platí paušální zálohy, a to i po zbývající kalendářní měsíce SVČ tohoto kalendářního roku. Za tento kalendářní rok je však povinna podat přehled.

 • OSVČ ukončila SVČ dle § 10 odst. 6 zákona o důchodovém pojištění

Pokud OSVČ ukončila SVČ – přestala vykonávat SVČ před uplynutím zdaňovacího období, v němž byla poplatníkem v paušálním režimu, zůstává pro účely placení záloh na pojistné považována za poplatníka v paušálním režimu, a to až do konce kalendářního měsíce, ve kterém byla SVČ ukončena. Za tento kalendářní rok je však povinna podat přehled.

 • OSVČ byla určena příslušnost k právním předpisům sociálního zabezpečení jiného státu

Pokud byla OSVČ určena příslušnost k právním předpisům sociálního zabezpečení jiného státu, je OSVČ pro účely placení záloh na pojistné považována za poplatníka v paušálním režimu do konce kalendářního měsíce, kdy byla naposledy příslušná českým právním předpisům sociálního zabezpečení. Za tento kalendářní rok je však povinna podat přehled.

 • OSVČ oznámila přerušení paušálního režimu a přerušila (ukončila) SVČ

Pokud OSVČ, která v daném kalendářním roce byla v paušálním režimu, oznámila přerušení paušálního režimu a zároveň tak přerušila (ukončila) SVČ a následně:

 • Ještě v tomto kalendářním roce znovu zahájila SVČ, avšak již nepodala oznámení o vstupu do paušálního režimu, je pro účely placení záloh na pojistné považována za poplatníka v paušálním režimu jen do konce kalendářního měsíce, ve kterém činnost přerušila. Od kalendářního měsíce, ve kterém SVČ znovu zahájila, ale neoznámila vstup do paušálního režimu, není již pro účely placení záloh na pojistné považována za poplatníka v paušálním režimu a je povinna hradit zálohy na pojistné dle zákona o pojistném příslušné OSSZ. Za tento kalendářní rok je povinna podat přehled.
 • Znovu zahájila SVČ až v následujícím kalendářním roce, avšak až po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání za kalendářní rok, ve kterém byl paušální režim přerušen. Pro účely placení záloh na pojistné je OSVČ považována za poplatníka v paušálním režimu jen do konce kalendářního měsíce, ve kterém činnost přerušila. Za tento kalendářní rok je však povinna podat přehled.

Zálohy uhrazené ve prospěch záloh na paušální daň se v případech, kdy má OSVČ za tento kalendářní rok povinnost podat přehled, započtou do úhrnu uhrazených záloh na pojistné. V případě, že bude z přehledu vyčíslen doplatek nebo přeplatek, bude se postupovat v souladu se zákonem o pojistném.

Na přehled za kalendářní rok, v němž byla OSVČ poplatníkem v paušálním režimu, avšak vznikla povinnost za tento kalendářní rok přehled podat a OSVČ přehled podala před uplynutím lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za tento kalendářní rok, se dle § 15 odst. 1 věty druhé zákona o pojistném, hledí, jako by byl podán v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za tento kalendářní rok.

Dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ v paušálním režimu

OSVČ, která chce být poplatníkem v paušálním režimu, se může přihlásit k dobrovolnému NP OSVČ, a to buď společně s oznámením správci daně o vstupu do paušálního režimu na tomto tiskopise anebo kdykoliv během doby, po kterou je v paušálním režimu. Oznámit ukončení SVČ lze pouze prostřednictvím oznámení ČSSZ, nikoliv u orgánu FS (viz zde). Jestliže byla OSVČ účastna NP OSVČ již před vstupem do paušálního režimu, nic se na její účasti nemění a zůstává i nadále účastna NP OSVČ.

UPOZORNĚNÍ - platby pojistného na NP OSVČ nejsou součástí paušálních záloh, které OSVČ v paušálním režimu zasílá měsíčně správci daně, ale tyto je nutné hradit samostatně ve lhůtě splatnosti na účet příslušné OSSZ a se správnou identifikací (variabilním symbolem).

OSVČ v paušálním režimu si výši pojistného na NP OSVČ určuje sama svou platbou, a to v rozmezí minimální výše VZ platné pro daný rok a maximální výše VZ. Maximální VZ OSVČ, která je účastna paušálního režimu, je roven měsíčnímu VZ OSVČ pro důchodové pojištění OSVČ v paušálním režimu (minimální VZ pro daný rok zvýšený o 15% = 11 188 Kč pro rok 2022). Tento maximální VZ základ pro NP OSVČ je stanoven pro kalendářní měsíce, ve kterých je OSVČ v paušálním režimu, a to i v případě, že daň této OSVČ nebude rovna paušální dani a OSVČ bude povinna za daný kalendářní rok podat přehled. Platnost tohoto VZ se nevztahuje na situace, kdy poplatník sice oznámení o vstupu podal, ale pozdějším zjištěním nesplnění podmínek, mu ze strany FS nebyl vstup umožněn.

Maximální platba na NP OSVČ pro OSVČ v paušálním režimu v roce 2022 činí 235 Kč (11 188 x 0,021).

UPOZORNĚNÍ - OSVČ, která je účastna paušálního režimu, je povinna platit paušální zálohy i za ty kalendářní měsíce, v nichž po celý tento kalendářní měsíc měla nárok na výplatu nemocenské dávky (nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, dlouhodobého ošetřovného). OSVČ v paušálním režimu není osvobozena od placení paušálních záloh za tyto měsíce. Pojistné na NP OSVČ, při nároku na výplatu nemocenské dávky po celý měsíc, však platit nemusí.

SVČ vedlejší u OSVČ v paušálním režimu

Výše záloh na paušální pojistné na DP je odvozena od výše minimálního měsíčního VZ pro hlavní SVČ navýšeného o 15 % a OSVČ v paušálním režimu je tak vždy povinně účastna důchodového pojištění. Má-li OSSZ evidován důvod pro výkon SVČ vedlejší nebo OSVČ tento důvod v průběhu daného roku oznámí, nebude k tomuto přihlédnuto. Pokud ovšem OSVČ bude povinna z jakéhokoliv důvodu podat přehled, tzn., že její daň nebude rovna paušální dani, může skutečnost, že její SVČ je vedlejší, na podaném přehledu oznámit a vedlejší SVČ bude při zúčtování přehledu zohledněna.

Vznik účasti na důchodovém pojištění a stanovení vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění OSVČ, která byla / je v paušálním režimu

OSVČ je v kalendářním roce účastna důchodového pojištění po dobu, po kterou byla poplatníkem v paušálním režimu, uhradila všechny paušální zálohy na pojistné ve výši předpisu těchto záloh a daň z příjmů za dané zdaňovací období je rovna paušální dani. Vznik účasti na důchodovém pojištění a vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění OSVČ lze stanovit až na základě zjištění, zda daň z příjmů za dané zdaňovací období je či není rovna paušální dani:

 • Bude-li daň z příjmů za dané zdaňovací období rovna paušální dani, bude se na tuto OSVČ podle ustanovení § 38lh odst. 1 zákona o daních z příjmů hledět, jako by v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání podala daňové přiznání, ve kterém stvrdí daň ve výši paušální daně – tzn. fikce samovyměření daně. K tomuto samovyměření daně nemůže dojít dříve, než 1. 4. následujícího kalendářního roku, přičemž aby daň byla rovna paušální dani, je k uplynutí této lhůty vázána jedna z podmínek uvedená v ustanovení § 7a odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmů. Budou-li podmínky splněny, bude daň z příjmů za dané zdaňovací období rovna paušální dani a OSVČ nebude povinna podat přehled.
 • Nebude-li daň z příjmů za dané zdaňovací období rovna paušální daní, bude tato OSVČ povinna v zákonných lhůtách podat jak daňové přiznání za dané zdaňovací období, tak i přehled s uvedením všech skutečností rozhodných pro stanovení vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění OSVČ a dalších údajů. Dokud přehled nebude podán, nelze určit výši vyměřovacího základu ani účast na důchodovém pojištění za daný kalendářní rok ani účast, přestože byla OSVČ v paušálním režimu. Současně dle ustanovení § 15 odst. 1 věty druhé zákona o pojistném platí, že OSVČ, jenž byla poplatníkem v paušálním režimu, ale jejíž daň není rovna paušální dani, nemůže přehled za daný kalendářní rok podat dříve než v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání, s tím, že pokud je podán dříve, zohlední se, v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání.

Bez rozdílu, zda daň z příjmů za dané zdaňovací období bude či nebude rovna paušální dani, nemůže být účast na důchodovém pojištění z výkonu činnosti potvrzena a stanoven vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění OSVČ dříve, než po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání.
V případě, že by OSVČ, která byla v paušálním režimu, požadovala např. pro účely evidence na Úřadu práce potvrzení o účasti na důchodovém pojištění OSVČ před uplynutím posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za dané zdaňovací období (tj. před 1. 4. následujícího kalendářního roku), může se v souladu s ustanovením § 48a odst. 1 zákona o organizaci k důchodovému pojištění přihlásit, avšak za splnění podmínky úhrady všech paušálních záloh. Tímto však nelze nahradit stanovení vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění OSVČ, za daný kalendářní rok.

Neuhradila-li OSVČ v paušálním režimu paušální zálohy do 1. 4. následujícího kalendářního roku, za který paušální zálohy hradí, budou neuhrazené paušální zálohy správcem daně vyměřeny a předepsány. Pokud OSVČ neuhradí vyměřené paušální pojistné (paušální zálohy) na DP do posledního dne splatnosti, účast na DP OSVČ za tento kalendářní rok nevznikne. OSVČ, jejíž daň byla rovna paušální dani a marně uplynula lhůta pro placení paušálního pojistného na DP, je pak dle § 6 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění, umožněno podat přihlášku k dobrovolné účasti na DP za tento rok na předepsaném tiskopisu a doplatit pojistné v plné výši. OSVČ se může přihlásit k dobrovolné účasti na DP kdykoliv, nejdéle do dne vzniku nároku na starobní důvod.

UPOZORNĚNÍ pro poplatníky v paušálním režimu, kteří současně uhradili zálohu na důchodové pojištění.

OSVČ, která si včas nezměnila příkaz k úhradě a provedla platbu záloh na důchodové pojištění, a to přesto, že oznámila orgánu FS vstup do paušálního režimu, může zažádat ČSSZ o vrácení této částky. Podmínkou pro vrácení uhrazené zálohy je, že OSVČ, která žádost uplatňuje, nemá jiné splatné závazky vůči ČSSZ a zároveň orgán FS potvrdil ČSSZ, že žadatel je poplatníkem v paušálním režimu. Žádost lze podat datovou zprávou do datové schránky OSSZ, která je příslušná podle místa trvalého pobytu, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny příslušné OSSZ. Kontakty viz https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty.

V případě podání žádosti je stanovena lhůta pro vrácení v délce 30 dnů a odvíjí se od termínu, kdy orgán FS potvrdil účast OSVČ v paušálním režimu.