ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Stanovení výše pojistného


Pojistné na důchodové pojištění za rok 2020 platí povinně OSVČ, která v tomto kalendářním roce:

  • vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost,
  • vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v rozsahu zakládajícím účast na důchodovém pojištění, tzn., že její daňový základ z vedlejší samostatné výdělečné činnosti za rok 2020 dosáhl rozhodné částky, tj. částky 83 603 Kč, popř. částky snížené o částku 6 967 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc nebyla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost a za každý kalendářní měsíc, v němž měla OSVČ po celý měsíc nárok na nemocenské nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo dlouhodobé ošetřovné z nemocenského pojištění OSVČ,
  • vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a přihlásila se k účasti na důchodovém pojištění.

Pojistné

Pro výpočet pojistného za rok 2020 se sazba pojistného stanovuje ve výši 29,2 % vyměřovacího základu. Částka se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Vyměřovací základ

Roční vyměřovací základ pro odvod pojistného si OSVČ určuje sama. Nejnižší vyměřovací základ se za rok 2020 stanoví jako 50 % daňového základu podle § 7 zákona o daních z příjmů po úpravě podle § 5 a § 23 téhož zákona, za kalendářní rok, za který se pojistné platí, popř. z příjmů po odpočtu výdajů u osob, které nejsou povinny podávat daňové přiznání.

Minimální vyměřovací základ

Minimálně činí vyměřovací základ OSVČ, vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, částku stanovenou jako součin minimálního měsíčního vyměřovacího základu platného v roce 2020pro výkon hlavní činnosti, tj. 8 709 Kč a počtu kalendářních měsíců výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Minimálně činí vyměřovací základ OSVČ, vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, částku stanovenou jako součin minimálního měsíčního vyměřovacího základu platného v roce 2020 pro vedlejší činnost, tj. 3 484 Kč a počtu kalendářních měsíců výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

V obou případech se do tohoto počtu kalendářních měsíců nezahrnují měsíce, v nichž po celý měsíc měla OSVČ nárok na nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ nebo z něj pobírala peněžitou pomoc v mateřství či dlouhodobé ošetřovné. Započítávají se ale i měsíce, ve kterých byla činnost vykonávána jen po část měsíce.

Maximální vyměřovací základ

Maximálním (ročním) vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je částka ve výši 48násobku průměrné mzdy, pro rok 2020ve výši 1 672 080 Kč. Takto stanovený vyměřovací základ OSVČ se nesnižuje o jeho poměrnou část za měsíce, ve kterých nebyla vykonávána činnost.

Stropování pojistného

Byla-li OSVČ v kalendářním roce také zaměstnancem a součet vyměřovacího základu nebo úhrnu vyměřovacích základů zaměstnance a vyměřovacího základu OSVČ přesáhl maximální vyměřovací základ OSVČ, sníží se o přesahující částku nejprve vyměřovací základ OSVČ, je-li částka vyšší než vyměřovací základ OSVČ, sníží se o zbytek přesahující částky vyměřovací základ nebo úhrn vyměřovacích základů zaměstnance.

Vyměřovací základ ze zaměstnání dokládá OSVČ potvrzením, které je zaměstnavatel povinen písemně potvrdit zaměstnanci na jeho žádost, a to do 8 dnů ode dne obdržení žádosti (zjistí-li zaměstnavatel, že v tomto potvrzení uvedl nesprávné údaje, je povinen neprodleně vydat zaměstnanci nové potvrzení).

V případě, že OSVČ doloží potvrzení ze zaměstnání, ze kterého vyplývá, že již dosáhla v kalendářním roce maximálního vyměřovacího základu zaměstnance stanoveného na tento rok, není tato OSVČ povinna platit pojistné za tento rok jako OSVČ ani zálohy na pojistné od měsíce, ve kterém OSSZ tuto skutečnost oznámila a doložila, a to až do kalendářního měsíce, který předchází měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled za kalendářní rok, který následuje po kalendářním roce, v němž tato OSVČ dosáhla maximálního vyměřovacího základu.