ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Hlášení o zaměstnávání důchodců


Zaměstnavatel má povinnost ohlásit, vstoupí-li k němu do zaměstnání poživatel předčasného starobního důchodu přiznaného podle  § 31 zákona č. 155/1995 Sb. Pokud je výdělečná činnost vykonávána v období do dosažení důchodového věku, výplata tohoto důchodu nenáleží.

Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu musí obsahovat příjmení, jméno, rodné číslo, pod kterým je vyplácena dávka důchodového pojištění, místo trvalého pobytu občana, den kdy došlo ke vstupu do zaměstnání, popřípadě kdy nastala jiná skutečnost zakládající ohlašovací povinnost, druh důchodu. Jde-li o poživatele důchodu vypláceného orgány ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti, musí hlášení obsahovat též číslo rozhodnutí o přiznání důchodu.

Zaměstnavatel má povinnost odeslat hlášení orgánu, který je příslušný rozhodovat o dávce. Hlášení týkající se poživatelů důchodů vyplácených orgány ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti, je zaměstnavatel povinen odeslat tomu orgánu, který vyplácí důchod.

Hlášení se podává na tiskopisech k tomu účelu vydaných orgány sociálního zabezpečení; pro ČSSZ je třeba využít tiskopis „Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu.