ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Povinná účast na pojištění


Účast OSVČ na důchodovém pojištění

OSVČ je účastna důchodového pojištění:

 • v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost.
 • v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud její příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti dosáhl v kalendářním roce aspoň tzv. rozhodné částky. Příjmem se rozumí daňový základ stanovený podle § 7 zákona o daních z příjmů po úpravě podle § 5 a § 23 zákona o daních z příjmů. Rozhodná částka je proměnlivá a v roce 2020 činila 83 603 Kč (viz níže), v roce 2021 činí 85 058 Kč. Uvedená rozhodná částka platí při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok.
 • v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud se dobrovolně přihlásila k účasti na důchodovém pojištění.

 

Rozhodná částka

Rozhodná částka činí 2,4 násobek částky, která se stanoví jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se účast na důchodovém pojištění posuzuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu.

Rozhodná částka se snižuje o jednu dvanáctinu zaokrouhlenou na celé koruny nahoru za každý kalendářní měsíc, v němž nebyla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost, a za každý kalendářní měsíc, v němž měla OSVČ po celý měsíc nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství, případně dlouhodobého ošetřovného jako OSVČ. Za období nároku na výplatu nemocenského se přitom považuje též období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény), za které se nemocenské OSVČ nevyplácí.

 

Vznik účasti na důchodovém pojištění OSVČ

Účast na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost vzniká:

 • 1. ledna kalendářního roku, ve kterém činnost vykonávala,
 • anebo prvním dnem kalendářního měsíce, od kterého se z vedlejší samostatné výdělečné činnosti, která nezakládá účast na pojištění, stala hlavní samostatná výdělečná činnost.

Nejdříve však dnem, v němž začala činnost vykonávat a byla k jejímu výkonu oprávněna.

 

Účast na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost vzniká:

 • 1. ledna kalendářního roku, ve kterém dosáhla stanoveného příjmu (daňový základ dosáhl rozhodné částky)
 • nebo za který se přihlásila k účasti na tomto pojištění.

Nejdříve však dnem, v němž činnost začala vykonávat a byla k jejímu výkonu oprávněna.

 

Zánik účasti na důchodovém pojištění OSVČ

Účast na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost zaniká vždy:

 • dnem 31. prosince kalendářního roku, ve kterém OSVČ činnost vykonávala,
 • anebo posledním dnem kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, od něhož se hlavní samostatná výdělečná činnost stala vedlejší samostatnou výdělečnou činností, která nezakládá účast na pojištění.

 

Účast na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost zaniká vždy 31. prosincem kalendářního roku,

 • ve kterém byla účastna důchodového pojištění z důvodu, že její daňový základ dosáhl rozhodné částky nebo za který se k účasti na důchodovém pojištění přihlásila.

 

Účast na pojištění OSVČ (při výkonu hlavní nebo vedlejší SVČ) zaniká nejpozději dnem:

 • ukončení samostatné výdělečné činnosti,
 • zániku oprávnění k výkonu SVČ,
 • pozastavení výkonu činnosti OSVČ.