ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Definice a druhy SVČ


Kdo je OSVČ?

Za OSVČ se podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, považuje osoba, která

 • vykonává samostatnou výdělečnou činnost (dále jen „SVČ“), nebo
 • spolupracuje při výkonu SVČ, pokud podle § 13 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, lze na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení (do okruhu spolupracujících osob spadají i členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného závodu)
 • ukončila povinnou školní docházku a dosáhla aspoň 15 let věku.

Osobu, která nesplňuje výše uvedené podmínky pro výkon SVČ, tj. neukončila povinnou školní docházku a nedosáhla uvedeného věku, nelze považovat za OSVČ.

Za výkon SVČ na území České republiky se považuje výkon SVČ konané jak na území ČR, tak mimo území ČR, pokud je vykonávána na základě oprávnění k výkonu takové činnosti vyplývajícího z českých právních předpisů. Uvedené platí v případech, kdy není příslušnost k právním předpisům řešena příslušnou mezinárodní smlouvou o sociálním zabezpečení nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a nařízením Evropského parlamentu a Rady ES č. 987/2009.

Druhy SVČ

Výkonem samostatné výdělečné činnosti se rozumí:

 • podnikání v zemědělství, je-li fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu evidována podle zvláštního zákona,
 • provozování živnosti na základě oprávnění provozovat živnost podle zvláštního zákona,
 • činnost společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti vykonávaná pro tuto společnost,
 • výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů,

  Za samostatnou výdělečnou činnost se nepovažuje činnost, z níž jsou příjmy samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně, ovšem za předpokladu, že se jedná o příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území ČR za předpokladu, že jde o příjmy uvedené v § 7 odst. 2 písm. a) zákona o daních z příjmů, ale úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhl v kalendářním měsíci 10 000 Kč. Za samostatnou výdělečnou činnost se rovněž nepovažují příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví.
 • výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních předpisů,

  Vždy se za výkon takovéto činnosti považuje činnost znalců, tlumočníků, zprostředkovatelů kolektivních sporů, zprostředkovatelů kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce podle zvláštních právních předpisů a správce konkursní podstaty (insolvenčního správce), včetně předběžného správce, zvláštního správce a vyrovnacího správce.
 • výkon činnosti příkazníka konané na základě příkazní smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku,
 • výkon jiných činností, vykonávaných vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu.

  Za výkon SVČ se však nepovažuje pronájem nemovitostí (jejich částí) a movitých věcí.

Všechny uvedené druhy výkonu činnosti jsou považovány za samostatnou výdělečnou činnost, pokud se příjmy dosažené jejich výkonem považují podle zákona o daních z příjmů za příjmy ze samostatné činnosti, tj. dle § 7 zákona č. 586/1992 Sb.

Rozdělení samostatné výdělečné činnosti

Samostatná výdělečná činnost se rozděluje na hlavní samostatnou výdělečnou činnost a na vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. OSVČ je považována za OSVČ vykonávající hlavní činnost v těch kalendářních měsících, ve kterých není považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost.

Samostatná výdělečná činnost se dle § 9 odst. 6 zákona o důchodovém pojištění považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud OSVČ v kalendářním roce:

 • vykonávala zaměstnání,

  Zaměstnáním se rozumí činnost zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců. Zaměstnáním se pro účely výkonu vedlejší činnosti rovněž rozumí činnost zakládající účast na sociálním zabezpečení podle právních předpisů státu, s nímž má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení nebo státu aplikujícím koordinační nařízení.
 • měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
 • měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců,
 • nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou,
 • osobně pečovala o dítě do 4 let věku (do 31. 12. 2023 jako důvod vedlejší samostatné výdělečné činnosti pouze pokud měla OSVČ nárok na rodičovský příspěvek),
 • nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou,
  ​​​
 • Pečuje-li o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby, více osob současně, považuje se samostatná výdělečná činnost za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost u té OSVČ, která byla určena písemnou dohodou všech osob za osobu pečující v největším rozsahu; nedojde-li k této dohodě, považuje se samostatná výdělečná činnost za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost u té OSVČ, která podle rozhodnutí příslušné OSSZ pečuje o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby, v největším rozsahu.

byla nezaopatřeným dítětem podle § 20 odst. 4 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (studium, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání).

Od roku 2024 také dochází k zániku jednoho z důvodů pro výkon SVČ vedlejší, kterým byl „Nárok na rodičovský příspěvek“ a namísto něho byl zařazen nový důvod vedlejší SVČ „Osobní péče o dítě do 4 let věku“. Osobní péče o dítě do 4 let věku bude OSVČ dokládat čestným prohlášením, které je předepsaným tiskopise (je dostupný na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení) s uvedením identifikace dítěte, o které pečuje, druhého z rodičů nebo osoby, která dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů. Osobní péči o dítě do 4 let věku, jako důvod vedlejší SVČ, může v jednom kalendářním měsíci uplatnit pouze jeden z rodičů nebo osob, které dítě převzali do péče nahrazující péči rodičů. Pro účely posouzení výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se bude přihlížet k nároku na rodičovský příspěvek, bez vyžadování vyplnění čestného prohlášení (splnění povinnosti doložit čestné prohlášení bylo učiněno vůči Úřadu práce České republiky při žádosti o rodičovský příspěvek). Uvedené čestné prohlášení bude OSVČ povinně dokládat až ve chvíli, kdy by osobní péči o dítě do 4 let věku, pro účely vedlejší SVČ, uplatňovala po zániku nároku na rodičovský nebo na období, kdy na rodičovský příspěvek neměla nárok.

 

OSVČ může být považována za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v těch kalendářních měsících, v nichž aspoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost, a aspoň po část této doby výkonu činnosti trval i důvod pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Účast na nemocenském pojištění uvedenou skutečnost nijak neovlivní.

OSVČ není povinna dokládat důvody pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, které ČSSZ vede ve své evidenci nebo má možnost si tento údaj obstarat v elektronické podobě - viz níže. ČSSZ je povinna tyto důvody zveřejnit. Skutečnosti o vedlejší samostatné výdělečné činnosti musí OSVČ oznámit nejpozději na Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za kalendářní rok, za který chce být považována za vykonávající vedlejší SVČ.

Upozornění: tzv. předdůchod, tedy čerpání dávky doplňkového penzijního spoření v podobě starobní penze na určenou dobu nebo doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu, a to do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod stanovený dle § 32 zákona o důchodovém pojištění sníženého o 3 až 5 let, není uznatelným důvodem pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. OSVČ, která pobírá některou z uvedených penzí a neexistuje u ní žádný výše uvedený důvod pro výkon vedlejší činnosti dle zákona o důchodovém pojištění, vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost.

Přehled povinně i nepovinně dokládaných důvodů pro výkon vedlejší činnosti naleznete zde. K pozdějšímu doložení důvodu pro výkon vedlejší SVČ nelze přihlédnout.

Evidenci OSVČ vedou příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno. Kontakty naleznete zde.