Úprava důchodů podle zákona č. 262/2011 Sb.

Dnem 17. listopadu 2011 nabyl účinnosti zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu. Tímto zákonem je vymezen odboj a odpor proti komunismu, jsou stanoveny podmínky pro vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu a podmínky pro úpravu důchodů držitelů tohoto osvědčení.  

I. Osoby, které mají nárok na úpravu důchodů:

1. účastníci odboje a odporu proti komunismu, kteří současně splňují tyto podmínky:

 • 1.1. o jejich účasti na odboji a odporu proti komunismu bylo na základě žádosti vydáno Ministerstvem obrany osvědčení podle § 6 zákona č. 262/2011 Sb.,
 • 1.2. pobírají starobní nebo invalidní důchod z českého důchodového pojištění,
 • 1.3. procentní výměra tohoto důchodu nedosahuje stanovené minimální výše

2. vdovy a vdovci po účastníkovi odboje a odporu proti komunismu, za současného splnění těchto podmínek:

 • 2.1. účastníkovi odboje a odporu proti komunismu bylo na základě žádosti vydáno Ministerstvem obrany osvědčení podle § 6 zákona č. 262/2011 Sb.,
 • 2.2. pobírají vdovský nebo vdovecký důchod z českého důchodového pojištění po účastníkovi odboje a odporu proti komunismu,
 • 2.3. procentní výměra tohoto důchodu nedosahuje stanovené minimální výše.

Pokud výše příslušného důchodu nedosahuje částky, která je uvedena dále, může držitel osvědčení podle § 6 zákona č. 262/2011 Sb. požádat o zvýšení. Pro porovnání, zda je taková žádost účelná, je rozhodující výše procentní výměry daného důchodu, která náležela k rozhodnému datu.

 

II. Úprava výše důchodů

Základem pro stanovení výše procentní výměry důchodu je procentní výměra průměrného starobního důchodu  zjištěná pro účely zvýšení důchodů od ledna 2012. Pro stanovení výše procentní výměry důchodů přiznávaných ode dne po 31. 12. 2011 je základem částka stanovená podle věty první a zvýšená podle předpisů o zvyšování důchodů, které nabudou účinnosti ode dne, od něhož se důchod přiznává.

Pokud nárok na výplatu daného důchodu vznikl před 1. lednem 2012, činí rozhodné částky.

 • 8 321 Kč, jde-li o starobní důchody nebo invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně
 • 8 321 Kč, snížené o 275 Kč za každé i započaté 90denní období, jde-li o předčasné starobní důchody
 • 4 161 Kč, jde-li o invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně nebo vdovské a vdovecké důchody
 • 2 774 Kč, jde-li o invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně.

Pokud nárok na výplatu daného důchodu vznikl nebo vznikne po 31. prosinci 2011,  činí rozhodné částky

 • 8 455 Kč, jde-li o starobní důchody nebo invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně
 • 8 455 Kč, snížené o 275 Kč za každé i započaté 90denní období, jde-li o předčasné starobní důchody
 • 4 228 Kč, jde-li o invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně nebo vdovské a vdovecké důchody
 • 2 819 Kč, jde-li o invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně.

Pokud nárok na výplatu daného důchodu vznikl nebo vznikne po 31. 12. 2012, činí rozhodné částky:

 • 8 532 Kč, jde-li o starobní důchody nebo invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně
 • 8 532 Kč, snížené o 275 Kč za každé i započaté 90denní období, jde-li o předčasné starobní důchody
 • 4 266 Kč, jde-li o invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně nebo vdovské a vdovecké důchody
 • 2 844 Kč, jde-li o invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně.

Pokud nárok na výplatu daného důchodu vznikl nebo vznikne po 31. 12. 2013, činí rozhodné částky:

 • 8 567 Kč, jde-li o starobní důchody nebo invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně
 • 8 567 Kč, snížené o 275 Kč za každé i započaté 90denní období, jde-li o předčasné starobní důchody
 • 4 284 Kč, jde-li o invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně nebo vdovské a vdovecké důchody
 • 2 856 Kč, jde-li o invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně.

Pokud nárok na výplatu daného důchodu vznikl nebo vznikne po 31. 12. 2014, činí rozhodné částky:

 • 8 705 Kč, jde-li o starobní důchody nebo invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně
 • 8 705 Kč, snížené o 275 Kč za každé i započaté 90denní období, jde-li o předčasné starobní důchody
 • 4 353 Kč, jde-li o invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně nebo vdovské a vdovecké důchody
 • 2 902 Kč, jde-li o invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně.

Pokud nárok na výplatu daného důchodu vznikl nebo vznikne po 31. 12. 2015, činí rozhodné částky:

 • 8 705 Kč, jde-li o starobní důchody nebo invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně
 • 8 705 Kč, snížené o 275 Kč za každé i započaté 90denní období, jde-li o předčasné starobní důchody
 • 4 353 Kč, jde-li o invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně nebo vdovské a vdovecké důchody
 • 2 902 Kč, jde-li o invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně

(pozn.: částky jsou shodné jako v předchozím období, neboť od ledna 2016 se procentní výměry důchodů nezvyšovaly).  

Pokud nárok na výplatu daného důchodu vznikl nebo vznikne po 31. 12. 2016, činí rozhodné částky:

 • 8 897 Kč, jde-li o starobní důchody nebo invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně
 • 8 897 Kč, snížené o 275 Kč za každé i započaté 90denní období, jde-li o předčasné starobní důchody
 • 4 449 Kč, jde-li o invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně nebo vdovské a vdovecké důchody
 • 2 966 Kč, jde-li o invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně.

Pokud nárok na výplatu daného důchodu vznikl nebo vznikne po 31. 12. 2017, činí rozhodné částky:

 • 9 209 Kč, jde-li o starobní důchody nebo invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně
 • 9 209 Kč, snížené o 275 Kč za každé i započaté 90denní období, jde-li o předčasné starobní důchody
 • 4 605 Kč, jde-li o invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně nebo vdovské a vdovecké důchody
 • 3 070 Kč, jde-li o invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně.  

Je-li ovšem některý z důchodů vyplácen zkrácený pro souběh s jiným důchodem pro je vyplácen jako tzv. dílčí důchod (tj. důchod vypočtený s přihlédnutím k době důchodového pojištění v zahraničí, ale vyplácený jen v poměru dob získaných v ČR ve vztahu ke všem započteným dobám), činí uvedené částky pouze základ pro příslušné krácení nebo dílčení.

 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 1. Do uvedených částek se nezahrnuje základní výměra důchodu (před 1. lednem 2012 částka 2 230 Kč, resp. po 31. prosinci 2011 částka 2 270 Kč, po 31. prosinci 2012 částka 2 330 Kč, po 31. prosinci 2013 částka 2 340 Kč, po 31. prosinci 2014 částka 2 400 Kč, po 31. prosinci 2015 částka 2 440 Kč, po 31. prosinci 2016 částka 2 550,- Kč, po 31. prosinci 2017 2 700,- Kč), ani se do nich nezahrnují příplatky podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. nebo zákona č. 357/2005 Sb. ani zvláštní příspěvek tohoto zákona. Jestliže tedy procentní výměra daného důchodu nedosahuje shora uvedené hranice, přestože úhrn vyplácených částek ji přesahuje, je praktické o zvýšení důchodu požádat.
   
 2. Jestliže procentní výměra příslušného důchodu přesahuje příslušnou hranici, není účelné o zvýšení důchodu žádat. Pokud by žádost byla podána, bude zamítnuta, ale nedojde ke snížení vypláceného důchodu.

 

III. Příslušnost k rozhodování o úpravě důchodu

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) je orgánem příslušným k rozhodnutí o úpravě důchodu  v případech, kdy žadateli vyplácí důchod z českého důchodového pojištění. Vyplácí-li důchod z českého důchodového pojištění jiný orgán (tj. orgán sociálního zabezpečení ministerstev vnitra, obrany či spravedlnosti), je k rozhodnutí o úpravě důchodu příslušný tento orgán.

Žádost o úpravu důchodu, je-li plátcem důchodu ČSSZ, uplatňuje oprávněná osoba uvedená v části I. této informace žádostí u  ČSSZ nebo OSSZ (PSSZ, MSSZ). Žadatelům se doporučuje využít tiskopisu zveřejněného na internetových stránkách ČSSZ na adrese http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/odskodneni.htm.

K žádosti je třeba přiložit úředně ověřenou kopii osvědčení vydaného podle § 6 zákona č. 262/2011 Sb. Ověření může provést též kterákoli správa sociálního zabezpečení. Žádosti o úpravu důchodu není účelné podávat v době, kdy ještě neskončilo řízení o vydání osvědčení, neboť tímto osvědčením je úprava důchodu podmíněna.

Žádost o úpravu důchodu by měla obsahovat minimálně tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení žadatele
 • rodné číslo žadatele
 • bydliště žadatele; pokud se v něm žadatel trvale nezdržuje, pak i tzv. kontaktní adresu
 • předmět žádosti (tj. úprava důchodu podle zákona č. 262/2011 Sb.)
 • druh pobíraného důchodu a je-li žádost uplatňována vdovou či vdovcem, též údaje o zemřelé osobě 

 

IV. Rozhodování o úpravě důchodu

O žádosti o poskytnutí zvláštního příspěvku rozhoduje orgán příslušný k rozhodnutí (bod III. této informace) samostatným písemným rozhodnutím. Rozhodnutí se doručí do vlastních rukou žadatele. Má-li žadatel zástupce (opatrovníka,  zmocněnce), doručí se rozhodnutí tomuto zástupci.  

Proti rozhodnutí ČSSZ o žádosti o úpravu důchodu lze jako řádný opravný prostředek podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení.

Námitky musí obsahovat stejné náležitosti jako odvolání podané podle § 82 správního řádu, tj. především z nich má být patrno, kdo je činí, které věci se týkají a co se navrhuje; musí tedy obsahovat označení účastníka a správního orgánu, jemuž je určeno, a podpis osoby, která je činí.  Dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.  Není-li v námitkách uvedeno, v jakém rozsahu účastník rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.  

Podání námitek nemá odkladný účinek. Námitky lze uplatnit u ČSSZ nebo u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ/ PSSZ/ MSSZ). Podání námitek je řádným opravným prostředkem ve správním řízení a absolvování námitkového řízení je proto nezbytným předpokladem k případnému podání správní žaloby.

 

V. Zánik nároku na úpravu důchodu

Osvědčení podle § 6 zákona č. 262/2011 Sb. je hmotněprávní podmínkou nároku na úpravu důchodu. Pokud Ministerstvo obrany rozhodne o zrušení již vydaného osvědčení, upraví se výše procentní výměry důchodu upraveného na nejnižší výměru od nejbližší splátky na částku, ve které by byl důchod vyplácen, pokud by úprava procentní výměry na nejnižší výměru nebyla provedena.

 

Aktualizováno v prosinci 2017