Nemocenské pojištění zahraničních zaměstnanců

S účinností od 1. 1. 2009 může být nemocenského pojištění účasten též zahraniční zaměstnanec, a to na základě podané přihlášky. Zahraničním zaměstnancem, se rozumí zaměstnanec činný na území České republiky ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, tzn. zaměstnavatele, který má sídlo na území státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. S účinností od 1. 1. 2012 je však povinnou podmínkou účasti na nemocenském pojištění zahraničního zaměstnance souběžná účast na dobrovolném důchodovém pojištění dle ust. § 6 odst. 1 písm. e) zákona o důchodovém pojištění.

 

Vznik a zánik pojištění

Účast zahraničního zaměstnance na nemocenském pojištění v České republice je dobrovolná. Nemocenského pojištění je zahraniční zaměstnanec účasten, pokud se k pojištění přihlásil na předepsaném tiskopise, a to ode dne, který zahraniční zaměstnanec uvedl v přihlášce k účasti na nemocenském pojištění a je současně účasten i dobrovolného důchodového pojištění. Pojištění však vzniká nejdříve dnem, ve kterém byla tato přihláška podána. Účast zahraničního zaměstnance na nemocenském pojištění zaniká:

  • dnem skončení zaměstnání na území České republiky,
  • dnem skončení dobrovolné účasti na důchodovém pojištění,
  • prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo ve stanovené lhůtě nebo výši zaplaceno pojistné,
  • dnem uvedeným v odhlášce z pojištění, nejdříve však dnem, ve kterém byla tato odhláška podána,
  • dnem nástupu výkonu trestu odnětí svobody.

Pro účely zákona o nemocenském pojištění se zahraniční zaměstnanec považuje za dobrovolně účastného důchodového pojištění v kalendářním měsíci, ve kterém pojistné na důchodové pojištění za tento měsíc zaplatil nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, za který se toto pojistné platí.

Nemocenské pojištění zahraničního zaměstnance provádí správa sociálního zabezpečení určená buď místem trvalého nebo hlášeného pobytu zahraničního zaměstnance nebo místem, kde se na území České republiky zdržuje.

 

Dávky nemocenského pojištění

Zahraničnímu zaměstnanci náleží z pojištění pouze dvě dávky:

  • nemocenské, a to od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti, pokud byl zahraniční zaměstnanec bezprostředně přede dnem vzniku dočasné pracovní neschopnosti účasten tohoto pojištění alespoň tři měsíce a nemoc vznikla v době trvání pojištění nebo v ochranné lhůtě (7 dnů po skončení pojištění),
  • peněžitá pomoc v mateřství, a to nejdříve od počátku 8. týdne a nejpozději od počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu, pokud účast na nemocenském pojištění trvala v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství, alespoň po dobu 270 kalendářních dnů a zároveň musí být účasten/a pojištění jako zahraniční zaměstnanec po dobu alespoň 180 kalendářních dnů  v posledním roce přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Ochranná lhůta pro pojištěnku, jejíž pojištění skončilo v době těhotenství, činí 180 kalendářních dnů, pro ostatní pojištěnce 7 dnů.

O dávkách rozhoduje příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno.

 

Pojistné na nemocenské pojištění

Pojistné na nemocenské pojištění platí zahraniční zaměstnanec měsíčně, a to ve výši 2,3 % z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem zahraničního zaměstnance pro pojistné na nemocenské pojištění je částka, kterou si zahraniční zaměstnanec určí. Tento měsíční základ však může být pouze ve výši dvojnásobku částky rozhodné pro účast zaměstnance na nemocenském  pojištění, přičemž rozhodný příjem činí 2 500 Kč, nebo ve výši, ve které si stanovil měsíční vyměřovací základ důchodového pojištění jako osoba dobrovolně účastná tohoto pojištění.  Od roku 2012 musí vyměřovací základ pro pojistné na nemocenské pojištění činit alespoň 5 000 Kč a pojistné z tohoto vyměřovacího základu 115 Kč měsíčně. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Pojistné se platí za celé kalendářní měsíce na účet příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, s výjimkou kalendářních měsíců, ve kterých měl zahraniční zaměstnanec po celý měsíc nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství z nemocenského pojištění zahraničního zaměstnance. Za období nároku na výplatu nemocenského se považuje rovněž doba prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti, za které se nemocenské nevyplácí. 

Pojistné na nemocenské pojištění je splatné od 1. do 20. dne kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, za který se toto pojistné platí.

Pokud bylo pojistné na nemocenské pojištění nebo pojistné na dobrovolné důchodové pojištění zaplaceno po uplynutí lhůty nebo ve stanovené lhůtě, ale v nižší částce, než mělo být zaplaceno, považuje se pojistné na nemocenské pojištění za přeplatek, neboť účast na tomto pojištění skončila (viz výše). Při vracení takto vzniklého přeplatku na pojistném na nemocenském pojištění zahraničního zaměstnance je příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno povinna zahraničnímu zaměstnanci písemně oznámit den a důvod zániku jeho účasti na nemocenském pojištění. Přeplatek na pojistném je příslušná okresní správa sociálního zabezpečení povinna vrátit plátci pojistného do jednoho měsíce ode dne, kdy tento přeplatek zjistila.

 

Aktualizováno v prosinci 2013