Výše důchodů po vstupu ČR do EU

Nárok na důchod a jeho výše se u osob pojištěných na území ČR, které nikdy nepracovaly nebo nezískaly doby pojištění v jiném členském státě EU se posuzuje pouze podle českých právních předpisů. Znamená to, že i po vstupu ČR do EU zůstává výše těchto důchodů nezměněna a nevzniká nárok na jejich přepočet podle tzv. koordinačních nařízeních.

Příklad:
Důchodce pobírá od r. 2000 starobní důchod přiznaný ČSSZ. Po celý svůj život pracoval pouze v ČR. Protože všechny doby pojištění, které získal, jsou českými dobami pojištění (zaměstnání), nejedná se pro účely přepočtu důchodu o osobu krytou koordinačními nařízeními. Z tohoto důvodu mu nevznikne nárok na přepočet důchodu. Jeho důchod bude i nadále vyplácen v dosavadní výši a bude dále podléhat pouze českým právním předpisům o důchodovém pojištění.

Pro pojištence, který získal doby pojištění v jiném členském státě EU a kterému ČSSZ přiznala důchod před 1. 5. 2004, má přepočet důchodu praktický význam v zásadě jen v případech, kdy původní důchod byl přiznán podle bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení, kterou má ČR uzavřenu s některým z členských států, a která vychází z jiného způsobu výpočtu důchodů nežli koordinační nařízení (v podstatě jde o Polsko, Francii, Maďarsko a Slovinsko).

Nárok na přepočet důchodu může klient vůči ČSSZ uplatnit na tiskopise ČSSZ: „Žádost o přepočet důchodu“. ČSSZ provede přepočet zpětně ke dni vstupu, tj. k 1. 5. 2004. Jeho délka bude s ohledem na administrativní náročnost a nutnost spolupracovat se zahraničními institucemi výrazně delší než při vnitrostátním řízení. Do skončení řízení bude důchod vyplácen v původně vyměřené výši.

Pozn.: Koordinační Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a č. 574/72 jsou od 1. 5. 2010 nahrazena novými koordinačními nařízeními EP a Rady (ES) č. 883/04 a č. 987/09.

 

Aktualizováno dne 14. 3. 2012