ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Změna výplaty důchodů klientům s bydlištěm na Slovensku od 1. 1. 2022


S účinností od 1. 1. 2022 dochází ke změně režimu výplat důchodových dávek klientů s bydlištěm ve Slovenské republice a k významnému zjednodušení postupů pro klienty. Podmínkou pro výplatu důchodu i nadále zůstává řádně vyplněný formulář Potvrzení o žití, ale jeho zaslání postačí pouze 1x ročně. 

Detaily včetně informace o přechodu na tento systém jsou uvedeny níže.

Klienti s pravidelnou měsíční výplatou důchodu:

V současném režimu je výplata důchodu zajišťována měsíčně, ověřování žití probíhá 4x ročně prostřednictvím formuláře „Potvrzení o žití“, který je z ČSSZ vysílán klientům v měsících únor, květen, srpen a listopad.

Nově bude ověřování žití probíhat pouze 1x ročně, formulář Potvrzení o žití bude z ČSSZ zasílán klientům vždy v únoru. Lhůta pro vrácení formuláře s úředně ověřeným podpisem je 30 kalendářních dnů. Pokud formulář nebude v požadované lhůtě vrácen, zašle ČSSZ urgenci. Pokud ani poté nebude formulář do 30 dnů vrácen, ČSSZ výplatu důchodu pozastaví. Výplata bude obnovena po zaslání řádně vyplněného formuláře s vlastnoručním, úředně ověřeným podpisem klienta.

Klienti se zavedenou pravidelnou výplatou důchodu budou u této změně informováni též dopisem expedovaným z ČSSZ v únoru 2022 spolu s formulářem Potvrzení o žití.

Klienti s nepravidelnou výplatou důchodu:

Stávající výplaty důchodu probíhají vždy za zpětné období v termínech, určených klienty tím, že zasílají formulář Potvrzení o žití v časových intervalech podle vlastní úvahy.

Nově bude změněn uvedený režim nepravidelných výplat na režim pravidelných měsíčních výplat důchodů s ověřováním žití pouze 1x ročně v únoru daného kalendářního roku. 

Pro přechod z nepravidelného režimu výplat na pravidelný s účinností od 1. 1. 2022 je nutné, aby ČSSZ vyplatila splátky důchodu do konce roku 2021. Ze strany klientů je proto nutné zaslat ČSSZ formulář Potvrzení o žití v prosinci 2021 s úředním ověřením vlastnoručního podpisu v témže měsíci. Pokud ČSSZ obdrží formulář v některém z následujících měsíců, změní režim výplaty na měsíční až od nejbližšího možného termínu po obdržení formuláře Potvrzení o žití.

Počínaje rokem 2022 bude klientům pro účely výplaty důchodu v daném kalendářním roce formulář Potvrzení o žití zasílán vždy z ČSSZ jednou ročně v únoru. Odpadá tedy zasílání Potvrzení o žití klientem v jím určených časových intervalech. 

Klienti se zavedenou nepravidelnou výplatou důchodu jsou o této změně informováni též dopisem expedovaným z ČSSZ v listopadu 2021.

Důvod změny způsobu výplaty:

Dne 8. října 2021 byla ve smyslu článku 76 a 77 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení mezi Českou správou sociálního zabezpečení (dále „ČSSZ“) a slovenskou Sociální pojišťovnou (dále „SP“) uzavřena Dohoda o spolupráci v oblasti dvoustranné elektronické výměny údajů. Předmětem této dohody je vzájemná elektronická výměna údajů potřebných pro provádění sociálního zabezpečení mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, která, mimo jiné, obsahuje i výměnu údajů o úmrtí osob, kterým ČSSZ a SP vyplácí důchody z jednoho státu do druhého. Na základě této skutečnosti bude ČSSZ od 1. 1. 2022 provádět výplatu Vašeho důchodu v souladu s ustanovením § 116 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, které zní:

„Byl-li mezi orgánem sociálního zabezpečení České republiky a příslušným orgánem sociálního zabezpečení jiného státu, v němž se oprávněný obvykle zdržuje, sjednán způsob ověřování žití pravidelnou výměnou potřebných údajů v elektronické podobě, vyplácí se dávka důchodového pojištění zpětně v měsíčních lhůtách určených plátcem dávky; potvrzení o žití zasílá oprávněný plátci dávky jednou ročně.“