ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Výše a výpočet dávek


Nemocenské pojištění OSVČ je upraveno v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Vyměřovacím základem pro výpočet dávky nemocenského pojištění je úhrn měsíčních základů v rozhodném období, z nichž OSVČ zaplatila pojistné. Rozhodným obdobím je zpravidla 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost (např. nemoc). Z rozhodného období musí být vyloučeny kalendářní měsíce, v nichž OSVČ nebyla účastna nemocenského pojištění, a měsíce, za které neměla povinnost platit pojistné na nemocenské pojištění, tj. měla po celý kalendářní měsíc nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, nebo dlouhodobého ošetřovného z nemocenského pojištění OSVČ.

Minimální vyměřovací základ pro pojistné na nemocenské pojištění (dále též „NP“) v roce 2021 je 7 000 Kč a měsíční pojistné ve výši 2,1 % tak činí nejméně 147 Kč. Pro názornost uvádíme různé částky uhrazeného pojistného a jemu odpovídající měsíční vyměřovací základ.

Uhrazená platba

 

2,1 % měsíčního základu

147 Kč

   7 000 Kč

187 Kč

   8 861 Kč

373 Kč

 17 721 Kč

 

Kalkulačka pro výpočet platby NP, průměru z určeného (ročního) vyměřovacího základu a měsíčního základu NP OSVČ (XLSX 13,38 kB)

Příklad č. 1 - začátek nemoci od 3. 1. 2021, účast na nemocenském pojištění od 1. 7. 2020, měsíční pojistné na NP ve výši 172 Kč.

Rozhodné období pro výpočet dávky je leden 2020 až prosinec 2021 = tj. 366 dnů. Vyloučené doby jsou leden až červen, tj. 182 dnů.

Vyměřovací základ pro výpočet dávky:

pojistné na NP za 7/2020-12/2020 á 172 Kč – měsíční VZ vypočtený je 8 175, dle limitu z přehledu za rok 2019 (podán v lednu 2020); 8 175 x 6 = VZ 49 050 Kč za období účasti na NP v roce 2020.

Denní vyměřovací základ (dále též „DVZ“) pro dávku činí 266,58 Kč (49 050 : 184).

Tento základ se redukuje dle uvedených hranic tj.:

  • Do  1182 Kč se započítává ve výši 90 %, tj. 239,92 Kč,
  • nad 1182 Kč do 1 773 Kč redukce na 60 %, tj. 0 Kč,
  • nad 1 773 Kč do 3 545 Kč redukce na 30 %, tj. 0 Kč,
  • nad 3 545 Kč se nezohledňuje.
  • Redukovaný denní vyměřovací základ činí po zaokrouhlení 240 Kč.

Za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti OSVČ nemocenské nenáleží, od 15. do 30. dne bude OSVČ pobírat denní dávku nemocenského ve výši 60 % z redukovaného DVZ, tj. 144 Kč. Od 31. do 60. dne trvání nemoci ve výši 159 Kč a od 61. dne ve výši 173 Kč.

Příklad č. 2 - účast na nemocenském pojištění od 2. 1. 2021, měsíční pojistné na NP placeno ve výši 180 Kč. Začátek nemoci od 2. 4. 2021 (splněna podmínka účasti na NP po dobu třech měsíců, tedy od 15. dne vzniká nárok na dávku). OSVČ vykonává hlavní SVČ, průměrný určený vyměřovací základ připadající na jeden měsíc výkonu činnosti na naposledy podaném přehledu za rok 2019 činí 8 700Kč. Maximální měsíční základ pro období před podáním přehledu za rok 2020 činí 8 700 Kč, což odpovídá platbě pojistného na NP v maximální výši 183 Kč.

V rozhodném období budeme odečítat jako vyloučenou dobu období duben 2020 až prosinec 2020, kdy nebyla účast na NP (rozhodné období je 12 měsíců před vznikem nemoci, v tomto případě od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, ale OSVČ byla účastna NP až od 2. 1. 2021).

Vyměřovací základ pro výpočet dávky: pojistné NP za 1/2021-3/2021 á 180 Kč – z měsíčního VZ 8 572Kč (tento VZ odpovídá platbě 180 Kč, ačkoliv si OSVČ mohla platit podle svého VZ        8 700 z přehledu, a to ve výši 183 Kč)

8 572 x 3 (počet měsíců účasti na NP) = 25 716 Kč. Denní vyměřovací základ pro dávku činí   288,94 Kč (25 716 : 89).

Tento základ se redukuje dle uvedených hranic, tj.:

  • do   1 182 Kč se započítává ve výši 90 %, tj. 260,05 Kč,
  • nad 1 182 Kč do 1 773 Kč redukce na 60 %, tj. 0 Kč,
  • nad 1 773 Kč do 3 545 Kč redukce na 30 %, tj. 0 Kč,
  • nad 3 545 Kč se nezohledňuje.
  • Redukovaný denní vyměřovací základ činí po zaokrouhlení 261 Kč.

Redukovaný denní vyměřovací základ činí 261 Kč. Za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti OSVČ nemocenské nenáleží, od 15. dne bude OSVČ pobírat denní dávku nemocenského ve výši 60 % z redukovaného DVZ, tj. 157 Kč. Od 31. do 60. dne trvání nemoci ve výši 173 Kč a od 61. dne ve výši 188 Kč.

Pokud by tato OSVČ chtěla navýšit pojistné na nemocenské pojištění v roce 2021 pro výpočet dávek nemocenského pojištění (do budoucna), musela by si stanovit určený vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění na přehledu za rok 2020 dle požadované výše maximálního měsíčního základu nemocenského pojištění. Např. chce-li měsíční základ nemocenského pojištění ve výši 12 000 Kč, určený vyměřovací základ na důchodové pojištění na přehledu za rok 2020, ve kterém vykonávala činnost po dobu 12 měsíců, by musela stanovit ve výši 144 000 Kč a zaplatit z něj pojistné na důchodové pojištění ve výši 42 048 Kč. Měsíčnímu základu nemocenského pojištění ve výši 12 000 Kč odpovídá pojistné na nemocenské pojištění ve výši 252 Kč. Maximální měsíční základ dle určeného vyměřovacího základu za rok 2020, pokud je vyšší než v období předcházejícím, platí již od měsíce, ve kterém byl přehled za rok 2020 podán, a bude platit až do měsíce, ve kterém bude podán přehled za rok 2021. Zároveň je třeba mít na mysli, že rozhodné období pro výpočet dávky je 12 kalendářních měsíců, které předcházejí měsíci, ve kterém sociální událost (např. nemoc, dlouhodobé ošetřovné či nástup na peněžitou pomoc v mateřství, dále též „PPM“ nebo otcovská poporodní péče) vznikla.

Příklad č. 3 - OSVČ zahájila samostatnou výdělečnou činnost 1. 4. 2020 a zároveň se od tohoto dne přihlásila i k dobrovolnému nemocenskému pojištění. Maximální vyměřovací základ nemocenského pojištění byl stanoven z ½ průměrné mzdy, protože v předchozích třech letech nevykonávala samostatnou výdělečnou činnost a nebylo tak možné stanovit maximální vyměřovací základ z podaného přehledu o příjmech a výdajích.