ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Výše a výpočet dávek


Nemocenské pojištění (dále jen „NP“) OSVČ je upraveno v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Vyměřovacím základem pro výpočet dávky NP je úhrn měsíčních základů v rozhodném období, z nichž OSVČ zaplatila pojistné. Rozhodným obdobím je zpravidla 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost (např. nemoc). Z rozhodného období musí být vyloučeny kalendářní měsíce, v nichž OSVČ nebyla účastna NP, a měsíce, za které neměla povinnost platit pojistné na NP, tj. měla po celý kalendářní měsíc nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, nebo dlouhodobého ošetřovného z NP OSVČ.

Minimální vyměřovací základ pro pojistné na NP v roce 2024 je 8 000 Kč a měsíční pojistné ve výši 2,7 % tak činí nejméně 216 Kč. Pro názornost uvádíme různé částky uhrazeného pojistného a jemu odpovídající měsíční vyměřovací základ.

Uhrazená platba

2,7 % z měsíčního vyměřovacího základu

216 Kč

8 000 Kč

410 Kč

15 170 Kč

594 Kč

21 984 Kč

758 Kč

28 050 Kč

1159 Kč

42 900 Kč

 

Kalkulačka pro výpočet platby NP, průměru z určeného (ročního) vyměřovacího základu a měsíčního základu NP OSVČ (XLSX 13,38 kB)

Příklad č. 1 - začátek nemoci od 6. 5. 2024, účast na NP od 2. 1. 2024, měsíční pojistné na NP ve výši 280 Kč.

Rozhodné období pro výpočet dávky je květen 2023 až duben 2024 = tj. 365 dnů. Vyloučené doby jsou květen 2023 až prosinec 2023 (doba, kdy OSVČ nebyla nemocensky pojištěna), tj. 245 dnů.

Vyměřovací základ pro výpočet dávky:

pojistné na NP za 1/2024 - 4/2024 á 280 Kč – měsíční VZ vypočtený je 10 371 Kč, dle limitu z přehledu za rok 2022 (podán v lednu 2023); 10 371 x 4 = VZ 41 484 Kč za období účasti na NP v roce 2024.

Denní vyměřovací základ (dále jen „DVZ“) pro dávku činí 345,7 Kč (41 484 : 120).

Tento základ se redukuje dle uvedených hranic tj.:

 • Do 1 466 Kč se započítává ve výši 90 %, tj. 311,13 Kč,
 • nad 1 466 Kč do 2 199 Kč redukce na 60 %, tj. 0 Kč,
 • nad 2 199 Kč do 4 397 Kč redukce na 30 %, tj. 0 Kč,
 • nad 4 397 Kč se nezohledňuje.
 • Redukovaný denní vyměřovací základ činí po zaokrouhlení 312 Kč.

Za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti OSVČ nemocenské nenáleží, od 15. do 30. dne bude OSVČ pobírat denní dávku nemocenského ve výši 60 % z redukovaného DVZ, tj. 188 Kč. Od 31. do 60. dne trvání nemoci ve výši 206 Kč (tzn. 66 % z redukovaného DVZ) a od 61. dne ve výši 225 Kč (tzn. 72 % z redukovaného DVZ).

Příklad č. 2 - účast na NP od 2. 1. 2024, měsíční pojistné na NP placeno ve výši 216 Kč. Začátek nemoci od 2. 4. 2024 (splněna podmínka účasti na NP po dobu třech měsíců, tedy od 15. dne vzniká nárok na dávku). OSVČ vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost, průměrný určený vyměřovací základ připadající na jeden měsíc výkonu činnosti na naposledy podaném přehledu za rok 2022 činí 15 000 Kč, což odpovídá platbě pojistného na NP v maximální výši 405 Kč (2,7% z 15 000).

V rozhodném období budeme odečítat jako vyloučenou dobu období duben 2023 až prosinec 2023, tj. 275 dnů, kdy nebyla účast na NP (rozhodné období je 12 měsíců před vznikem nemoci, v tomto případě od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024).

Vyměřovací základ pro výpočet dávky: pojistné NP za 1/2024 - 3/2024 á 350 Kč – z měsíčního 12 963 Kč (tento VZ odpovídá platbě 350 Kč, ačkoliv si OSVČ mohla platit podle svého VZ 15 000 z přehledu, a to ve výši 405 Kč) 12 963 x 3 (počet měsíců účasti na NP) = 38 889 Kč. DVZ pro dávku činí 432,1 Kč (38 889 : 90).

Tento základ se redukuje dle uvedených hranic, tj.:

 • Do 1 466 Kč se započítává ve výši 90 %, tj. 388,89 Kč,
 • nad 1 466 Kč do 2 199 Kč redukce na 60 %, tj. 0 Kč,
 • nad 2 199 Kč do 4 397 Kč redukce na 30 %, tj. 0 Kč,
 • nad 4 397 Kč se nezohledňuje.
 • Redukovaný denní vyměřovací základ činí po zaokrouhlení 389 Kč.

Redukovaný denní vyměřovací základ činí 389 Kč. Za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti OSVČ nemocenské nenáleží, od 15. dne bude OSVČ pobírat denní dávku nemocenského ve výši 60 % z redukovaného DVZ, tj. 234 Kč. Od 31. do 60. dne trvání nemoci ve výši 257 Kč (tzn. 66 % z redukovaného DVZ) a od 61. dne ve výši 281 Kč (tzn. 72 % z redukovaného DVZ). Pokud by OSVČ chtěla navýšit pojistné na NP v roce 2024 pro výpočet dávek NP (do budoucna), musela by si stanovit určený vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění na přehledu za rok 2023 dle požadované výše maximálního měsíčního základu NP. Např. chce-li měsíční základ NP ve výši 20 000 Kč, určený vyměřovací základ na důchodové pojištění na přehledu za rok 2023, ve kterém vykonávala činnost po dobu 12 měsíců, by musela stanovit ve výši 240 000 Kč a zaplatit z něj pojistné na důchodové pojištění ve výši 70 080 Kč. Měsíčnímu základu NP ve výši 20 000 Kč odpovídá pojistné na NP ve výši 540 Kč. Maximální měsíční základ dle určeného vyměřovacího základu za rok 2023, pokud je vyšší než v období předcházejícím, platí již od měsíce, ve kterém byl přehled za rok 2023 podán, a bude platit až do měsíce, ve kterém bude podán přehled za rok 2024. Zároveň je třeba mít na mysli, že rozhodné období pro výpočet dávky je 12 kalendářních měsíců, které předcházejí měsíci, ve kterém sociální událost (např. nemoc, dlouhodobé ošetřovné či nástup na peněžitou pomoc v mateřství, nebo otcovská poporodní péče) vznikla.

Příklad č. 3 - OSVČ zahájila samostatnou výdělečnou činnost 2. 1. 2024 a zároveň se od tohoto dne přihlásila i k dobrovolnému NP. Maximální vyměřovací základ NP byl stanoven z ½ průměrné mzdy (tzn. pro rok 2024 částka 21 984 Kč), protože v předchozích třech letech nevykonávala SVČ a nebylo tak možné stanovit maximální vyměřovací základ z podaného přehledu o příjmech a výdajích. Začátek nemoci od 10. 5. 2024.

Rozhodné období pro výpočet dávky je květen 2023 až duben 2024 = tj. 365 dnů. Vyloučené doby jsou květen 2023 až prosinec 2023 (doba, kdy OSVČ nebyla nemocensky pojištěna), tj. 245 dnů.

Vyměřovací základ pro výpočet dávky: pojistné na NP za 1/2024 - 4/2024 á 594 Kč – měsíční VZ vypočtený je 21 984 Kč; 21 984 x 4 = VZ 87 936 Kč za období účasti na NP v roce 2024.

Denní vyměřovací základ (dále jen „DVZ“) pro dávku činí 732,8 Kč (87 936 : 120).

Tento základ se redukuje dle uvedených hranic tj.:

 • Do 1 466 Kč se započítává ve výši 90 %, tj. 659,52 Kč,
 • nad 1 466 Kč do 2 199 Kč redukce na 60 %, tj. 0 Kč,
 • nad 2 199 Kč do 4 397 Kč redukce na 30 %, tj. 0 Kč,
 • nad 4 397 Kč se nezohledňuje.
 • Redukovaný denní vyměřovací základ činí po zaokrouhlení 660 Kč.

Za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti OSVČ nemocenské nenáleží, od 15. do 30. dne bude OSVČ pobírat denní dávku nemocenského ve výši 60 % z redukovaného DVZ, tj. 396 Kč. Od 31. do 60. dne trvání nemoci ve výši 436 Kč (tzn. 66 % z redukovaného DVZ) a od 61. dne ve výši 476 Kč (tzn. 72 % z redukovaného DVZ).