ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Výplata dávek


Princip zachování nabytých práv umožňuje, aby dávky sociálního zabezpečení byly vypláceny oprávněné osobě i mimo území toho členského státu, kde na ně vznikl nárok, do státu jejího místa bydliště nebo pobytu.

Dávky, které přiznala ČSSZ, jsou oprávněné osobě = příjemci vypláceny:

1) přímo,

  • je-li plátcem dávky ČSSZ, tak dávku zašle přímo příjemci a nebude požadovat od zahraničního nositele pojištění zprostředkování výplaty dávky,
  • je-li plátcem dávky zaměstnavatel, pak výplatu provede obvyklým způsobem,

2) v plné výši a bez srážek,

3) podle předpisů, kterým je podřízen orgán, který vyplácí dávku.

V ČR podléhají dávky vyplácené do zahraničí stejnému režimu jako dávky vyplácené na území ČR, a to způsobem, který umožňují dohody uzavřené mezi ČSSZ a ČNB, ČSSZ a Českou poštou.

U výplat důchodů do zahraničí je vyžadováno zasílání tiskopisu Potvrzení o žití.

Na základě žádosti pojištěnce se nemocenské vyplácí do ciziny jen na účet pojištěnce u banky v cizině. Náklady této výplaty platí příjemce nemocenského.

Výplata dávek přiznaných zahraničním plátcem osobě, která bydlí nebo pobývá na území ČR, probíhá podle pravidel, kterým je tento plátce dávky podřízen a ČSSZ nemá možnost ji ovlivnit. Konkrétní informace získá klient vždy přímo u zahraničního plátce dávky (např. z rozhodnutí o dávce, telefonickým nebo písemným dotazem, z webových stránek).