ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Vrácení přeplatku na pojistném při dosažení maximálního vyměřovacího základu


Pokud je zaměstnanec zaměstnán v kalendářním roce současně či postupně u více zaměstnavatelů a úhrn vyměřovacích základů zaměstnance z těchto zaměstnání přesáhne maximální vyměřovací základ (pro rok 2024 částku 2 110 416 Kč), považuje se pojistné zaplacené zaměstnancem z úhrnu jeho vyměřovacích základů ze všech zaměstnání, který přesahuje tento maximální vyměřovací základ, za přeplatek na pojistném; tento přeplatek však nemůže být vyšší než částka, která byla zaměstnanci z jeho příjmů sražena na pojistném.

Uvedený přeplatek na pojistném se vrací zaměstnanci na základě jeho písemné žádosti doložené potvrzeními jeho zaměstnavatelů o úhrnu vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné (forma a podoba potvrzení není předepsána, zaměstnavatelé mohou využít vzor potvrzení zveřejněný na ePortálu ČSSZ, potvrzení mají povinnost vystavit do 8 dnů ode dne obdržení žádosti zaměstnance).

Žádost o vrácení přeplatku na pojistném se podává písemně (což zahrnuje i elektronické podání) u okresní správy sociálního zabezpečení, v jejímž obvodu má zaměstnanec, který o vrácení přeplatku žádá, svůj trvalý pobyt. Žádost musí být doložena potvrzeními od všech zaměstnavatelů, u kterých byl zaměstnanec v příslušném kalendářním roce zaměstnán (potvrzení budou vždy nejméně dvě). V žádosti žadatel částku přeplatku na pojistném neuvádí, příslušná správa sociálního zabezpečení přeplatek stanoví na základě údajů vyplývajících z potvrzení zaměstnavatelů.

Nárok na vrácení přeplatku na pojistném zaniká, nebyla-li žádost o jeho vrácení podána do 5 let po uplynutí kalendářního roku, v němž vznikl. V roce 2024 lze tedy vrátit zaměstnanci přeplatek na pojistném za roky 2019 až 2023. Lze doporučit, aby podání žádosti zaměstnanec neodkládal.

Přeplatek na pojistném bude zaměstnanci vrácen, pokud není jiného splatného závazku (např. nezaplacená pokuta, přeplatek na dávce nemocenského či důchodového pojištění) vůči České správě sociálního zabezpečení nebo územní správě sociálního zabezpečení. Je-li takový závazek, použije se přeplatku na pojistném na jeho úhradu (žadateli může být vyplacen případný rozdíl).