ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Struktura datové věty ELDP


Otevření transakce elektronického podání je provedeno odesláním zprávy Submission_Request. Zpráva je členěna do dvou základních částí, z nichž první část určuje zpracování na PVS (obálka dokumentu PVS) a druhá část zpracování na DIS (tělo dokumentu).

  • Obálka Portálu veřejné správy
  • Tělo zprávy
    • Obálka pro ČSSZ
    • Datová věta ELDP

 

Logické testy datových vět ELDP

 

Obálka portálu veřejné správy

Obálka musí odpovídat struktuře a pravidlům specifikovaným PVS. Následující tabulka uvádí obsahy specifických elementů vzhledem k použité transakci CSSZ_RELDP pro odesílání Ročních evidenčních listů důchodového pojištění.

 

Název elementu Povinný údaj Popis elementu
Údaje o názvu transakce
MessageDetails/Class A Nastavit na CSSZ_RELDP
Známá fakta
GovTalkDetails/Keys/Key@Type A Nastavit na přidělený variabilní symbol z OSSZ.
Např. 29510001
@Type   Nastavit na vars

 

Tělo zprávy

Tělo dokumentu je určeno výhradně pro zpracování v ČSSZ. 

Struktura těla dokumentu je specifikována ČSSZ a obsahuje údaje obálku pro ČSSZ, která určuje interní zařazení v rámci systémů úřadu a vlastní datovou větu s předávanými údaji o ELDP.

Vlastní datová věta s ELDP musí vyhovovat specifikovaným logickým testům, musí být podepsána a zašifrována dle pravidel ČSSZ. 
 

Tělo zprávy

  • Obálka pro ČSSZ
  • Datová věta ELDP
  • Elektronický podpis

 

Obálka ČSSZ

Název elementu Povinný údaj Popis elementu
RELDPMessage A Identifikace dokumentu v rámci ČSSZ (interní obálka)
      EnvelopeVersion A Verze obálky a struktury datové věty určené pro ČSSZ. Nastavte na hodnotu 1.0. Hodnota popisuje použitou strukturu obálky i datové věty určené ČSSZ.
      Header A Hlavička obálky pro DIS server.
            Encryption@version A Identifikace způsobu zašifrování dat pro ČSSZ. Nastavte na 1.0
            Signature A podpis nezašifrovaného těla dokumentu v elementu RELDPMessage. Podepisuje se vlastní datová věta s ELDP (následující element Body). Podpis musí být ve formátu base64.
            Vendor A Informace o produktu, který dokument vygeneroval.
Hodnoty jsou uvedeny v atributech:
productName="název produktu"
version="verze produktu"
      Body A Vlastní podepsaná a následně zašifrovaná data uložená ve formátu base64

 

Příklad použití (PDF 9,56 kB)