ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Speciální telefonická linka pro sjednání osobní konzultace


Speciální telefonní linku + 420 257 062 869 zřídila ČSSZ zvláště pro možnost objednat se k osobní konzultaci složitých případů v oblasti důchodového pojištění a důchodových dávek.

Telefonní linka rovněž umožňuje sjednání termínu pro vyhotovení informativního (orientačního) výpočtu starobního důchodu (řádného i předčasného). Informativní výpočty starobních důchodů na základě písemných žádostí ČSSZ neposkytuje. Informativní výpočty ostatních druhů důchodů – invalidní, vdovský, vdovecký, sirotčí - či starobních důchodů s dobou pojištění získanou v zahraničí ČSSZ neprovádí.

 

Za složité případy lze označit především:

 • posuzování důchodových nároků u speciálních skupin osob jako jsou zejména horníci, letci, osoby, které pracovaly v zahraničí, umělci,
 • konzultace k agendě odškodnění, tj. účast v odboji, osoby, na které se vztahují zákony o soudní či mimosoudní rehabilitaci nebo které uplatňují nároky podle zvláštních předpisů,
 • konzultace k případům podaných námitek či žalob,
 • řešení přeplatků na důchodových dávkách,
 • řešení případů žádostí o důchod, u kterých probíhá došetřování potřebných skutečností a dokladů ve spolupráci s vnitrostátními či zahraničními institucemi
 • projednání stížností.

Velký zájem klientů o tyto rozšířené služby může mít vliv na dostupnost speciální telefonní linky. Prosíme proto klienty, aby linku + 420 257 062 869 využívali přednostně pro výše uvedené složité případy. Z kapacitních důvodů je možné objednat omezený počet klientů, a to na následující kalendářní měsíc.

 

Nemusíte se objednávat, pokud potřebujete např.:

 • obecné informace o podmínkách nároku na důchodové dávky,
 • informace o způsobu výpočtu důchodu a o způsobu výplaty důchodu v ČR i do zahraničí,
 • informace o exekučních srážkách z důchodu,
 • informace k použití důchodové kalkulačky pro informativní výpočet důchodu,
 • požádat o vyhotovení informativního osobního listu důchodového pojištění,
 • kontrolu dob pojištění uvedených v informativním listu důchodového pojištění včetně rady, jak doložit či prokázat chybějící doby pojištění,
 • zjistit konkrétní informace o stavu řízení vaší důchodové záležitosti,
 • předat doklady k vaší důchodové záležitosti,
 • oznámit skutečnosti rozhodné pro nárok a výplatu důchodu,
 • získat potvrzení o pobírání a výši důchodu.

 

V těchto záležitostech se můžete přímo, bez objednání, obrátit na OSSZ podle místa vašeho bydliště (v Praze na kterékoliv územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení) nebo Klientské centrum při pražském ústředí ČSSZ v ulici Křížová 25, Praha 5. Telefonické rady poskytuje call centrum pro důchodové pojištění.

Žádost o důchod je možné sepsat pouze na okresní správě sociálního zabezpečení podle trvalého bydliště žadatele (občané hl. m. Prahy se mohou obrátit na kterékoli územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení).