ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Souhlas se zpracováním osobních údajů


Výše uvedené osobní údaje jsou Českou správou sociálního zabezpečení zpracovány za účelem zajištění řádného výběru nových zaměstnanců, a tudíž na základě oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). K uvedeným údajům mají přístup pouze zaměstnanci příslušného personálního útvaru a zaměstnanci útvaru, ve kterém se ucházíte o volnou pozici. Vámi uvedené údaje nebudou předávány žádné třetí osobě a budou vymazány bez zbytečného odkladu po neúspěchu ve výběrovém řízení, ledaže níže vyslovíte souhlas k odlišnému postupu.

Jako subjektu údajů se ochrany Vašich osobních údajů týkají následující práva:

 • Právo požadovat od ČSSZ přístup k osobním údajům týkajících se Vás jako subjektu údajů, máte právo na jejich opravu.
 • Právo požadovat omezení zpracování, a to v následujících případech:
  a) jestliže subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  d) jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 • Jako subjekt údajů máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování v případě, že v případě, že zpracování je prováděno v oprávněném zájmu správce (ČSSZ) nebo třetí strany, jakož i práva na přenositelnost údajů.
 • Při uplatnění práva na námitku nebo jiného prostředku ochrany proti zpracování osobních údajů se použijí ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu o stížnosti obdobně.
 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR.

V případě, že jako uchazeč o zaměstnání nebudu přijat do pracovního poměru pro výše uvedenou pozici, souhlasím ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů), aby si ČSSZ uchovala mnou doložené dokumenty a osobní údaje pro účely případné nabídky zaměstnání v budoucnu. Souhlasím, aby mnou poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány a dále používány až do písemného odvolání tohoto souhlasu, nejdéle však po dobu jednoho roku od zaslání dotazníku nebo životopisu.