ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Souběh důchodů


Souběh nároků na důchody a jejich výplatu

Jsou-li splněny současně podmínky nároku na výplatu více důchodů téhož druhu nebo výplatu starobního a invalidního důchodu, vyplácí se jen jeden důchod a to vyšší. To však neplatí, jde-li o nárok na sirotčí důchody po obou rodičích. Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního a invalidního důchodu ve stejné výši, vyplácí se důchod, který si pojištěnec zvolil. Dnem úpravy výplat důchodů pro souběh zanikají nároky na důchody, které se nevyplácejí.

Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního důchodu nebo invalidního důchodu a na výplatu vdovského důchodu nebo vdoveckého důchodu, anebo sirotčího důchodu, vyplácí se nejvyšší důchod v plné výši, včetně základní výměry a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry.

Souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti

S účinností od 1. 1. 2010 již není nárok na starobní důchod přiznaný podle § 29 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, podmíněn sjednáním pracovněprávního vztahu na dobu určitou nepřesahující dobu jednoho roku. V době po 31.12.2009 tedy pojištěnec může pobírat tento starobní důchod v plné výši bez ohledu na to, jakou výdělečnou činnost vykonává a v jakém rozsahu ji vykonává. Vedle této možnosti má poživatel tohoto starobního důchodu možnost zvolit si při výkonu výdělečné činnosti výplatu starobního důchodu v poloviční výši.

Souběh starobního důchodu přiznaného před dosažením důchodového věku s příjmem z výdělečné činnosti

Pokud poživatel starobního důchodu přiznaného před dosažením důchodového věku podle § 31 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, vykonává výdělečnou činnost nebo je mu poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, výplata tohoto důchodu mu až do dosažení důchodového věku nenáleží. Ode dne dosažení důchodového věku se posuzují podmínky pro výplatu starobního důchodu obdobně jako u starobního důchodu přiznaného podle § 29 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Výkon výdělečné činnosti v cizině nemá vliv ani na  výplatu starobního důchodu před dosažením důchodového věku, nestanoví-li ovšem jinak mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení. Takovou mezinárodní smlouvou je smlouva  platná ve vztahu k Černé Hoře a Srbsku, ke Spojeným státům americkým a ke Koreji. Tzn., že výplata starobního důchodu před dosažením důchodového věku při výkonu výdělečné činnosti  vykonávané v těchto státech nenáleží.