ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Pozůstalostní důchody podrobně


S účinností od 1. 1. 2010 došlo k některým změnám zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen „zdp“), i při posuzování nároků na pozůstalostní dávky, tj. důchody vdovské, vdovecké a sirotčí, a stanovení jejich výše.

Vdovský a vdovecký důchod

Podmínky nároku na přiznání vdovského a vdoveckého důchodu

Podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod se nezměnily, právní úprava reagovala pouze na změny týkající se invalidního důchodu. Namísto plného invalidního důchodu a částečného invalidního důchodu náleží jen jeden druh důchodu a to invalidní důchod.

Vdova nebo vdovec má tedy  nárok na vdovský nebo vdovecký  důchod po manželovi nebo manželce, jestliže zemřelý(á):

 • pobíral/a starobní důchod nebo
 • pobíral/a invalidní důchod nebo
 • ke dni smrti splnil/a podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo
 • ke dni smrti splnil/a podmínky nároku na starobní důchod nebo
 • zemřel/a následkem pracovního úrazu.

 

Podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod po uplynutí jednoho roku od smrti manžela nebo manželky

Pokud jde o podmínky nároku na vdovský nebo vdovecký důchod, mění se věk, kterého musí vdova nebo vdovec dosáhnout, aby náležel pozůstalostní důchod i po uplynutí jednoho roku od smrti druhého z manželů. Na rozdíl od právní úpravy platné před 1. 1. 2010 již  pro nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po uplynutí jednoho roku od smrti manžela nebo manželky není rozhodující dosažení věku 55 nebo 58 let, ale dosažení věku o 4 roky nižšího než činí důchodový věk stanovený podle § 32 zdp (důchodový věk blíže vysvětlen u starobního důchodu) pro muže stejného data narození, pokud skutečný důchodový věk není nižší. Tato podmínka platí stejně pro ženy i muže.

Podmínky nároku na vdovský nebo vdovecký důchod po uplynutí jednoho roku od smrti manžela nebo manželky jsou:

 • péče o nezaopatřené dítě,
 • péče o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 • péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela (manželky), který s ní (s ním) žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
 • invalidita třetího stupně,
 • dosažení  alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 zdp pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li  důchodový věk nižší.

 

Podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod přiznaný před 1. 1. 2010

Nárok na vdovský nebo vdovecký důchod přiznaný před 1. 1. 2010 zůstane zachován i po 31. 12. 2009 za předpokladu, že

 • vdova dosáhla před 1. 1. 2010 věku 55 let nebo důchodového věku, je-li nižší,
 • vdovec dosáhl před 1. 1. 2010 věku 58 let nebo důchodového věku, je-li nižší.

Nárok na vdovský a vdovecký důchod přiznaný před 1. 1. 2010 zůstává zachován po 31. 12. 2009 též, pokud:

 • vdova dosáhla věku 55 let sice po 31. 12. 2009, ale v době, kdy splňovala podmínky nároku na  tento důchod
 • vdovec dosáhl věku 58 let sice po 31. 12. 2009, ale v době, kdy splňoval podmínky nároku na tento důchod.

Od 1. 1. 2010 se za nezaopatřené dítě nepovažuje dítě, které je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. Je-li nárok na vdovský nebo vdovecký důchod přiznaný před 1. 1. 2010 podmíněn péčí o nezaopatřené dítě, které k 31. 12. 2009 pobíralo plný invalidní důchod, který se od 1. 1. 2010 transformuje na invalidní důchod III. stupně, považuje se podmínka nezaopatřenosti dítěte i nadále za splněnou a nárok na vdovský nebo vdovecký důchod trvá i po 31. 12. 2009. To platí i v případě, že invalidní důchod pro třetí stupeň invalidity je nově přiznáván po jeho předchozím zániku nebo upravován na III. stupeň po předchozí změně stupně invalidity.

 

Obnova nároku na vdovský a vdovecký důchod

a) vdovský nebo vdovecký důchod byl přiznán před 1. 1. 2010

Pokud došlo k zániku nároku na vdovský nebo vdovecký důchod před 1. 1. 2010 nebo po 31. 12. 2009, ale vdovský nebo vdovecký důchod byl přiznán před 1. 1. 2010, vznikne nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po 31. 12. 2009 znovu do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský nebo vdovecký důchod za podmínek uvedených v § 50 odst. 2 zdp, ve znění účinném k 31. 12. 2009. Tzn., že nárok vznikne i tehdy, jestliže do pěti roků dovrší vdova 55 let věku nebo vdovec 58 let věku.

b) vdovský nebo vdovecký důchod byl přiznán po 31. 12. 2009

Nárok na vdovský nebo vdovecký důchod vznikne znovu jedině tehdy, jestliže se splní některá z podmínek uvedených v § 50 odst. 2 zdp, ve znění účinném po 31. 12. 2009 (viz shora uvedené podmínky) do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský nebo vdovecký důchod.

c) vdovský nebo vdovecký důchod byl přiznán po 31. 12. 2011

S účinností od 1. 1. 2012 se zkracuje lhůta, v níž nárok na důchod při splnění podmínek vznikne znovu, a to z pěti na dva roky od dřívějšího zániku nároku na vdovský nebo vdovecký důchod.

 

Výše vdovského a vdoveckého důchodu

 a) stanovení výše procentní výměry vdovského nebo vdoveckého důchodu ke dni úmrtí:

Výše procentní výměry vdovského nebo vdoveckého důchodu činí 50 % procentní výměry:

 • starobního důchodu,
 • invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, na který měl nebo by měl zemřelý nárok v době smrti.

Pokud zemřelý manžel nebo zemřelá manželka ke dni smrti nepobíral(a) starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, je třeba nejprve posoudit, zda by ke dni smrti měl/a nárok na starobní důchod a pokud ano, stanovit jeho výši a následně výši vdovského nebo vdoveckého důchodu.

Pokud zemřelý manžel nebo zemřelá manželka nesplňoval/a podmínky nároku na starobní důchod, avšak splňoval/a podmínku potřebné doby pro nárok na invalidní důchod, je třeba stanovit, kolik by činil invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, a následně výši vdovského nebo vdoveckého důchodu. Pobíral-li však zemřelý manžel nebo zemřelá manželka ke dni smrti invalidní důchod pro invaliditu I. nebo II. stupně, je třeba nejprve provést změnu na invalidní důchod pro invaliditu III. stupně a pak stanovit výši vdovského nebo vdoveckého důchodu.

Při stanovení starobního důchodu, na který by měl zemřelý manžel (manželka) nárok v době smrti, se nepřihlíží k jeho  (její) účasti na důchodovém spoření; pokud zemřelému manželu (manželce) byl již přiznán starobní důchod, který byl stanoven se zřetelem k jeho (její) účasti  na důchodovém spoření, stanoví se pro účely stanovení výše procentní výměry vdovského nebo vdoveckého důchodu výše starobního důchodu zemřelého manžela (manželky) v částce, která by náležela, pokud by nebylo přihlédnuto k jeho (její) účasti na důchodovém spoření.

b) stanovení výše procentní výměry vdovského nebo vdoveckého důchodu při obnově nároku:

Pro stanovení výše vdovského a vdoveckého důchodu, na který vznikl nárok po 31. 12. 2009, platí, že výše procentní výměry nesmí být nižší než procentní výměra vdovského nebo vdoveckého důchodu, která náležela ke dni zániku nároku na tento důchod.

Vznikne-li po 31. 12. 2009 znovu nárok na vdovský nebo vdovecký důchod, stanoví se výše procentní výměry ve výši 50 % důchodu zemřelého, tedy stejně jako dosud. Procentní výměra vdovského nebo vdoveckého důchodu se však poskytne  nejméně ve výši  původního pozůstalostního důchodu, který náležel ke dni zániku nároku na vdovský nebo vdovecký důchod.

Výše základní výměry vdovského a vdoveckého důchodu v roce 2023 činí - 4 040 Kč měsíčně.

 

Sirotčí důchod

Podmínky nároku na přiznání sirotčího důchodu

Stejně tak, jako u vdovského a vdoveckého důchodu, jsou podmínky nároku na přiznání sirotčího důchodu stejné jako podmínky stanovené předpisy účinnými před 1. 1. 2010, s tou výjimkou, že počínaje 1. lednem 2012 pro nárok na sirotčí důchod postačuje, jestliže zemřelý získal ke dni smrti alespoň polovinu doby pojištění potřebné pro vznik nároku na invalidní důchod.  

S účinností od 1. 2. 2018 se zmírňují podmínky nároku na sirotčí důchod. Podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou též, byl-li získán alespoň jeden rok  pojištění přede dnem úmrtí, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, v období posledních deseti roků přede dnem úmrtí, nebo dva roky  pojištění, je-li rozhodným obdobím posledních dvacet let před datem úmrtí osoby starší 38 let. Do potřebné doby pojištění se nezahrnují náhradní doby pojištění. Nezaopatřeným dětem, kterým před 1. 2. 2018 nevznikl nárok na sirotčí důchod pro nesplnění podmínky potřebné doby pojištění, lze přiznat sirotčí důchod od 1. 2. 2018, pokud zemřelá osoba splnila nově stanovenou mírnější podmínku doby pojištění. O sirotčí důchod je třeba požádat na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Nezaopatřené dítě má nárok na sirotčí důchod po svém rodiči (osvojiteli) nebo po osobě, která dítě převzala do péče, jestliže rodič (osvojitel) nebo tato osoba:

 • pobírala starobní důchod nebo
 • pobírala invalidní důchod (bez ohledu na stupeň invalidity) nebo
 • ke dni smrti splnila podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo
 • ke dni smrti splnila podmínky nároku na starobní důchod nebo
 • zemřela následkem pracovního úrazu.

Od 1. 1. 2012 náleží sirotčí důchod po osobě, která převzala dítě do péče pouze tehdy, jestliže dítě bylo zemřelou osobou převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy nebo do společné výchovy manželů, od 1. 2. 2018 na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné osoby.

 

Výše sirotčího důchodu

a) stanovení výše procentní výměry sirotčího důchodu ke dni úmrtí

Výše procentní výměry sirotčího důchodu činí 40 % procentní výměry:

 • starobního důchodu nebo
 • invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

 Při stanovení starobního důchodu, na který měl zemřelý rodič nárok v době smrti, se nepřihlíží k jeho účasti na důchodovém spoření; pokud  zemřelému již byl starobní důchod se zřetelem k důchodovému spoření přiznán, stanoví se pro účely stanovení výše procentní výměry sirotčího důchodu výše procentní výměry starobního důchodu zemřelého v částce, která by náležela, pokud by nebylo přihlédnuto k jeho účasti na důchodovém spoření.

b) stanovení výše procentní výměry sirotčího důchodu při obnově sirotčího důchodu

Stejně jako při obnově vdovského a vdoveckého důchodu, i při obnově sirotčího důchodu platí, že výše procentní výměry nesmí být nižší než procentní výměra, která náležela ke dni zániku nároku na sirotčí důchod. 

Výše základní výměry sirotčího důchodu v roce 2023 činí 4 040 Kč měsíčně.

 

Souběh sirotčího důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně

Jak je uvedeno výše, od 1. 1. 2010 již nelze za nezaopatřené dítě považovat dítě, které pobírá invalidní důchod pro třetí stupeň invalidity. Znamená to, že byl-li dítěti po 31. 12. 2009 přiznán invalidní důchod pro třetí stupeň invalidity, nárok na sirotčí důchod mu po přiznání tohoto důchodu již nevznikne. Pokud mu byl po tomto datu přiznán sirotčí důchod a následně mu vznikl nárok na invalidní důchod pro třetí stupeň invalidity, pak mu ode dne přiznání tohoto invalidního důchodu zaniká nárok na sirotčí důchod.

Jiná je však  situace, byl-li sirotčí důchod přiznán před 1. 1. 2010 dítěti, které k 31. 12. 2009 pobíralo plný invalidní důchod. Takové dítě je při splnění podmínek ust. § 20 odst. 3 zdp, tj. některé z podmínek nezaopatřenosti, považováno i nadále za nezaopatřené dítě a pobírání invalidního důchodu pro III. stupeň invalidity nároku na sirotčí důchod nebrání. Bez vlivu na nárok na sirotčí důchod je i skutečnost, že poživateli sirotčího důchodu takovýto nárok na invalidní důchod pro III. stupeň invalidity zanikl a opět po určité době zase vznikl nebo byl upravován pro změnu stupně invalidity. Ani v tomto případě pobírání invalidního důchodu pro III. stupeň invalidity nároku na sirotčí důchod nebrání, pokud ovšem dítě splňuje podmínky nezaopatřenosti. Jestliže však po 31. 12. 2009 zanikl nárok na sirotčí důchod, pak jej již při pobírání invalidního důchodu III. stupně nelze přiznat, byť by podmínky nezaopatřenosti začalo zase splňovat.