ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Povinnosti v souvislosti s prováděním výkonu rozhodnutí a exekuce


Dne 1. 1. 2013 nabývá účinnosti zákon č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. V této souvislosti dochází ke změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZNP“). Tato novela významně mění postup okresních správ sociálního zabezpečení (dále „OSSZ“) i zaměstnavatelů při provádění výkonu rozhodnutí/exekuce a insolvence z dávek nemocenského pojištění a definuje nové povinnosti zaměstnavatelů a OSSZ v souvislosti s prováděním těchto srážek.

Nové povinnosti zaměstnavatelů

Pokud je zaměstnanci nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, je zaměstnavatel povinen dle ustanovení § 97 odst. 6 ZNP bezodkladně předávat OSSZ společně s údaji potřebnými pro výpočet dávek nemocenského pojištění také podklady pro provádění srážek z dávek. Těmito podklady se rozumí kopie usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, sdělení výše dosud provedených srážek, počtu vyživovaných osob a pořadí pohledávek. V případě, že zaměstnanci po část kalendářního měsíce náleží příjem od zaměstnavatele a po část kalendářního měsíce dávka od OSSZ, je zaměstnavatel současně povinen sdělit, jaká část nezabavitelné částky nemá být OSSZ sražena. Pokud je exekuce nově nařízena v době, kdy je zaměstnanci vyplácena dávka nemocenského pojištění, je zaměstnavatel povinen uvedené podklady k provedení srážek OSSZ bezodkladně předat, přestože běžné údaje, tj. přílohu k žádosti předal již dříve. Výše uvedené podklady pro provádění srážek zaměstnavatel nemusí předávat OSSZ v elektronické podobě. Na základě uvedených podkladů bude OSSZ provádět srážky z dávek nemocenského pojištění, aniž by vyžadovala vydání nového titulu od příslušného orgánu.

Nové povinnosti OSSZ

Pokud OSSZ ukončila výplatu dávek a exekuce nebo insolvence není ukončena, má OSSZ rovněž povinnost vyrozumět zaměstnavatele jako dalšího plátce mzdy o výše uvedených skutečnostech.

Tyto povinnosti jsou upraveny v ustanovení § 116 odst. 6 písm. e) ZNP. Pokud OSSZ ukončí výplatu dávek nemocenského pojištění a nařízená exekuce i nadále trvá stejně jako zaměstnání, musí OSSZ zaměstnavateli bezodkladně sdělit výši dosud provedených srážek a údaj o tom, jaká část nezabavitelné částky nemá být povinnému v daném měsíci sražena. V případě, kdy byl výkon rozhodnutí nařízen nově až v době provádění výplaty dávek nemocenského pojištění, OSSZ musí bezodkladně předat zaměstnavateli také kopii usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí.