ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Povinnosti občanů v důchodovém pojištění


Povinnosti příjemců důchodu

Oprávněný, nebo jiný příjemce dávky důchodového pojištění je povinen písemně ohlásit plátci dávky do 8 dnů skutečnosti, rozhodné pro trvání nároku na dávku, její výši, na výplatu nebo poskytování. V podání, kterým oprávněný nebo jiný příjemce dávky ohlásí rozhodné skutečnosti, oprávněný uvede své rodné číslo, jiný příjemce důchodu uvede rodné číslo oprávněného. Povinnost příjemce dávky se považuje za splněnou, jestliže příjemce spolupodepsal hlášení, které orgánu sociálního zabezpečení zaslal zaměstnavatel.

Příjemce dávky důchodového pojištění, který byl orgánem sociálního zabezpečení vyzván, aby osvědčil skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku důchodového pojištění, její výši nebo výplatu, je povinen výzvě vyhovět, a to ve lhůtě do osmi dnů ode dne doručení výzvy, nestanovil-li orgán sociálního zabezpečení lhůtu delší.

Příjemce dávky důchodového pojištění podmíněné nepříznivým zdravotním stavem, jakož i žadatel o tuto dávku, který byl vyzván orgánem sociálního zabezpečení, aby se podrobil vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření, je povinen této výzvě vyhovět. Příjemce dávky důchodového pojištění podmíněné nepříznivým zdravotním stavem, jakož i žadatel o tuto dávku jsou dále povinni na výzvu orgánu sociálního zabezpečení pro účely posouzení poklesu pracovní schopnosti předložit lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které mají, a sdělit údaje o dosaženém vzdělání, zkušenostech a znalostech, předchozích výdělečných činnostech a o změnách ve sdělených skutečnostech, k nimž došlo od předchozího posouzení poklesu pracovní schopnosti, a to opět ve lhůtě do osmi dnů ode dne doručení výzvy.

V důsledku nesplnění povinností, uvedených v předchozích dvou odstavcích může být výplata důchodů z důchodového pojištění zastavena, jestliže příjemce dávky byl ve výzvě na tento právní důsledek upozorněn. Výplata důchodu se uvolní, jakmile budou tyto povinnosti splněny.

Oprávněný nebo jiný příjemce dávky důchodového pojištění je povinen písemně ohlásit plátci důchodu změnu adresy místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu na území ČR, popřípadě bydliště v cizině. Tuto povinnost může splnit za využití tiskopisu „Hlášení změny adresy nebo jména a příjmení”, dopisem, e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. V podání oprávněný uvede své rodné číslo, jiný příjemce důchodu uvede rodné číslo oprávněného. Pokud oprávněný nebo jiný příjemce dávky tuto povinnost nesplní, může být výplata dávky důchodového pojištění rozhodnutím, které se doručuje veřejnou vyhláškou, zastavena. Výplata dávky bude uvolněna na základě písemné žádosti oprávněného nebo jiného příjemce dávky, odpadne-li důvod pro zastavení výplaty dávky. O uvolnění výplaty dávky bude oprávněný nebo jiný příjemce dávky vyrozuměn písemným oznámením.

Povinnosti OSVČ

Občan, je-li osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), je povinen oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení den zahájení a ukončení SVČ, zániku oprávnění vykonávat SVČ a pozastavení výkonu SVČ, a to na předepsaném tiskopisu a ve lhůtě do osmého dne kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém taková skutečnost nastala. Dále je OSVČ povinna oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení den, od kterého nemá nárok na výplatu starobního, plného nebo částečného invalidního důchodu a rodičovského příspěvku, přestala osobně pečovat o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), přestala vykonávat vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání, nebo přestala být nezaopatřeným dítětem, pokud ohlásila a doložila vznik těchto skutečností pro účely výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Uvedené povinnosti je třeba splnit nejpozději do podání přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok, ve kterém tato skutečnost nastala.  Pro oznámení zániku shora uvedených skutečností není předepsán tiskopis.

Povinnosti osob dobrovolně účastných důchodového pojištění

Občan dobrovolně účastný důchodového pojištění je povinen písemně ohlásit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení změnu údajů uvedených na přihlášce k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění a na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení sdělit skutečnosti rozhodné pro provádění tohoto pojištění, a to do osmi dnů ode dne této změny nebo ode dne doručení této výzvy.

Občan dobrovolně účastný důchodového pojištění podle § 6 odst. 1 a 2 zákona o důchodovém pojištění je povinen podat odhlášku z účasti na důchodovém pojištění, přestaly-li být splněny podmínky pro tuto účast, a to do osmi dnů. Odhláška musí mít písemnou formu.