ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Povinná účast na pojištění


Podmínky účasti zaměstnanců a dalších skupin osob vykonávajících pracovní nebo obdobnou činnost na důchodovém pojištění upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

 

Důchodového pojištění jsou, při splnění stanovených podmínek, účastny tyto výdělečně činné osoby:

 • zaměstnanci v pracovním poměru,
 • příslušníci Policie České republiky, Vězeňské služby České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů,  Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Celní správy České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky, vojáci z povolání, vojáci v záloze ve výkonu vojenské činné služby a státní zaměstnanci podle zákona o státní službě,
 • členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci,
 • osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního  orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny v § 5 odst. 1 písm. g) až i) a o) až s) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
 • zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti,
 • zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce, pokud jim byl v kalendářním měsíci zúčtován příjem v částce vyšší než 10 000 Kč,
 • soudci,
 • členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy zvolení do funkcí, jež zastupitelstvo určilo jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni,
 • poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu
 • prezident republiky, členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady Energetického regulačního úřadu (v období od 17. 6. 2016 do 31. 7. 2017 předseda Energetického úřadu), členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, členové Národní rozpočtové rady, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce práv, zástupce Veřejného ochránce práv,
 • dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
 • osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí,
 • osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce, 
 • pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů,
 • společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci,  a ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci,
 • prokuristé,   
 • členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří nejsou uvedeni v § 5 odst. 1 písm. a) až c), f) až i), p) a s) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
 • likvidátoři,
 • vedoucí organizačních složek právnické osoby, která má sídlo ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, pokud je tato složka zapsána v obchodním rejstříku a místo výkonu práce těchto vedoucích je trvale v České republice,
 • osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení (účinnost od 1. 1. 2014),
 • fyzické osoby, neuvedené v § 5 odst.1 písm. a) až d) a f) až s) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s výjimkou členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy zvolených do funkcí, jež zastupitelstvo neurčilo jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni,
 • státní zástupci vykonávající v České republice funkci evropských pověřených žalobců podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (§ 105 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění – účinnost od 1. 12. 2019).

Dobu pojištění prokazuje zaměstnavatel evidenčním listem důchodového pojištění.

Důchodového pojištění jsou nadále účastny osoby samostatně výdělečně činné, pokud vykonávají samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky a splňují stanovené podmínky a osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění.