ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Posuzování pracovní neschopnosti


V nemocenském pojištění posudkový lékař plní zejména následující úkoly:

  • posuzuje pracovní schopnost dočasně práce neschopných pojištěnců po uplynutí podpůrčí doby (tj. doba, po kterou trvá nárok na výplatu nemocenského),
  • kontroluje správnost posuzování zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti a provádí kontrolu plnění dalších povinností ošetřujících lékařů podle zákona o nemocenském pojištění,
  • ukončuje dočasnou pracovní neschopnost ze zákonem vymezených důvodů, pokud jí neukončil ošetřující lékař,
  • rozhoduje o udělení souhlasu na základě žádosti ošetřujícího lékaře práce neschopného pojištěnce, aby si tento pojištěnec ve výjimečných případech mohl volit dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu.

Ve věcech nemocenského pojištění rozhodují v prvním stupni OSSZ. O odvolání proti rozhodnutí rozhoduje příslušné pracoviště ČSSZ.