ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Popis organizační struktury OSSZ


Okresní správy sociálního zabezpečení

Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) jsou územní organizační jednotky ČSSZ, které se podílejí ve vymezených oblastech na realizaci sociálního pojištění v okruhu své působnosti. Ředitele OSSZ jmenuje a odvolává ústřední ředitel ČSSZ.

Organizační útvary OSSZ

Odbor sociálního pojištění v rámci územní působnosti příslušné OSSZ koordinuje a usměrňuje provádění sociálního pojištění. Odbor zejména rozhoduje ve věcech nemocenského pojištění zaměstnanců a pojistného, připravuje podklady pro výplatu dávek nemocenského pojištění, zpracovává činnosti spojené se vznikem, trváním a ukončením pojistného poměru jednotlivých subjektů nemocenského pojištění, rozhoduje o nároku na dávky nemocenského pojištění s mezinárodním prvkem, vykonává činnosti v oblasti evidence dočasně práce neschopných pojištěnců. Odbor sepisuje a dokladuje žádosti o dávky (případně o úpravu dávek) důchodového pojištění, kontroluje a ověřuje správnost údajů a úplnost předložených dokladů v žádostech o tyto dávky a podílí se na provádění jednorázových úprav důchodů. Odbor dále vykonává činnosti v oblasti pojistného, důchodového a nemocenského pojištění OSVČ; zpracovává podklady a vyjádření pro soudní exekutory dle zvláštních právních předpisů.

Oddělení nemocenského pojištění provádí nemocenské pojištění zaměstnanců a dalších osob dle příslušných právních předpisů; poskytuje metodickou a instruktážní pomoc všem subjektům nemocenského pojištění a občanům; rozhoduje ve věcech nemocenského pojištění (včetně regresních náhrad), pojistného a pokut ukládaných za nesplnění či porušení povinností uložených příslušným právním předpisem; provádí činnosti spojené se vznikem, trváním a ukončením pojistného poměru jednotlivých subjektů nemocenského pojištění; na základě stanovených podmínek připravuje podklady pro výplatu dávek nemocenského pojištění jednotlivým oprávněným příjemcům, vede evidenci spojenou s výplatou dávek a vyplácí dávky nemocenského pojištění ve stanovených lhůtách.    

Oddělení důchodového pojištění metodicky usměrňuje provádění důchodového pojištění u zaměstnavatelů; vede stanovené evidence subjektů pojištění v souladu s vnitřními organizačními směrnicemi ČSSZ; poskytuje odbornou pomoc občanům i zaměstnavatelům ve věcech důchodového pojištění; sepisuje a dokladuje žádosti o dávky, případně o úpravu dávek důchodového pojištění, kontroluje a ověřuje správnost údajů a úplnost předložených dokladů v žádostech o tyto dávky; zpracovává podklady související s řízením ve věci odstranění tvrdostí zákona, které se vyskytují při provádění důchodového pojištění.

Oddělení OSVČ zejména provádí důchodové pojištění a nemocenské pojištění OSVČ a nemocenské pojištění zahraničních zaměstnanců; řídí a poskytuje metodickou a instruktážní pomoc všem OSVČ v oblasti nemocenského pojištění, důchodového pojištění a pojistného a zahraničním zaměstnancům v oblasti nemocenského pojištění;  rozhoduje v dávkových věcech nemocenského pojištění, včetně regresních náhrad; zpracovává činnosti spojené se vznikem, trváním a ukončením pojistného poměru OSVČ v nemocenském a důchodovém pojištění a také zpracovává činnosti spojené se vznikem, trváním a ukončením pojistného poměru zahraničních zaměstnanců v nemocenském pojištění; kontroluje dodržování termínů a správnost vyplnění přehledů o příjmech a výdajích, stanovení výše pojistného na důchodové pojištění a určení minimálních měsíčních vyměřovacích základů pro výši záloh na důchodové pojištění a pojistného na nemocenské pojištění.  

Oddělení registru pojištěnců a registru zaměstnavatelů provádí nemocenské pojištění zaměstnanců a dalších osob dle příslušných právních předpisů; vedou stanovené evidence subjektů nemocenského pojištění v souladu s vnitřními organizačními směrnicemi ČSSZ a provádějí registraci zaměstnavatelů k elektronickému přenosu dat, zejména oznámení o nástupu zaměstnanců do zaměstnání a dalších údajů, které může ČSSZ přijímat elektronickou cestou; provádějí činnosti spojené se vznikem, trváním a ukončením pojistného poměru jednotlivých subjektů nemocenského pojištění; rozhodují ve věcech nemocenského pojištění (včetně regresních náhrad), pojistného a pokut ukládaných za nesplnění či porušení povinností uložených příslušným právním předpisem; zpracovávají vyjádření k podaným odvoláním pro účely odvolacího řízení.

Odbor výběru pojistného v rámci územní působnosti příslušné OSSZ koordinuje a usměrňuje provádění sociálního pojištění. Odbor zejména sleduje dodržování platební povinnosti povinných subjektů v sociálním zabezpečení a vystavuje výkazy nedoplatků zaměstnavatelům, připravuje podklady pro rozhodnutí o povolení splátek pojistného a penále, provádí jejich účtování a sledování správnosti úhrad, účtuje předpisy a platby všech vykonatelných titulů, provádí měsíční a roční účetní závěrku příjmového účtu pojistného a dávkového výdajového účtu, zabezpečuje vrácení přeplatků na pojistném jednotlivých plátců a zabezpečuje účtování přeplatku na dávce nemocenského pojištění.  Odbor vede evidenci pohledávek OSSZ a rozhodnutí o nich, zajišťuje pohledávky všemi právními nástroji a spolupracuje při jejich zajišťování s dalšími orgány státu, provádí příslušné úkony v souvislosti s konkursním řízením, vyrovnacím řízením a insolvenčním řízením, jedná před příslušnými soudy ve věcech vymáhání pohledávek a provádí další úkony potřebné k vymáhání pohledávek jako např. povolování splátek pojistného a penále nebo podklady pro trestní řízení.

Oddělení účtárny pojistného a dávek, které sleduje dodržování platební povinnosti zaměstnavatelů v sociálním zabezpečení a vystavuje výkazy nedoplatků zaměstnavatelům; kontroluje a účtuje Přehledy o výši pojistného předložené zaměstnavateli; komunikuje s klienty ohledně e – Podání ČSSZ; zasílá upomínky a výzvy zaměstnavatelům k předložení Přehledů a předává podněty k zahájení řízení o přestupku a návrhy pro rozhodnutí o pravděpodobné výši pojistného; připravuje podklady pro rozhodnutí o povolení splátek pojistného a penále plátců pojistného, provádí jejich účtování a sledování správnosti úhrad, o případném porušení řádného placení splátek, pojistného a penále informuje organizační útvar OSSZ pověřený řízením o splátkách; účtuje o pohybech peněžních prostředků všech běžných účtů pro evidenci příjmů a výdajů státního rozpočtu

Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek sleduje evidenci pohledávek OSSZ a rozhodnutí o nich jako o titulech pro výkon rozhodnutí ve spolupráci s organizačními útvary s působností v oblasti nemocenského pojištění, důchodového pojištění, kontrolní, účetnictví pojistného a příp. ekonomicko-správní; zajišťuje vymáhání pohledávek OSSZ včetně příslušných pohledávek ČSSZ na dávkách důchodového pojištění cestou správní exekuce, podává návrhy na nařízení exekuce prováděné soudními exekutory, spolupracuje s peněžními ústavy, zaměstnavateli, soudy, katastrálními úřady a dalšími institucemi; zajišťuje pohledávky všemi právními prostředky a spolupracuje při jejich zajišťování s katastrálními úřady, soudy a dalšími institucemi; přihlašuje, uplatňuje pohledávky v dražbách; uplatňuje pohledávky v dědickém řízení a činí nutné úkony s tím spojené; provádí srážky z dávek důchodového pojištění.

Oddělení kontroly poskytuje metodickou a instruktážní pomoc všem kontrolovaným subjektům; kontroluje vznik a zánik pojistného poměru; kontroluje plnění úkolů a povinností zaměstnavatelů při provádění nemocenského pojištění, včetně plnění ohlašovací povinnosti v důchodovém a nemocenském pojištění; kontroluje podkladovou evidenci, kterou zaměstnavatelé vedou o zaměstnancích pro účely nemocenského a důchodového pojištění; kontroluje správnost stanovené výše odvodu pojistného, popřípadě přirážky k pojistnému, včetně správného odečtu zúčtované (vyplacené) náhrady mzdy za příslušným právním předpisem stanovenou dobu dočasné pracovní neschopnosti; v rámci této kontroly provádí též kontrolu správného stanovení náhrady mzdy za příslušným právním předpisem stanovenou dobu dočasné pracovní neschopnosti (karantény) poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem.

Oddělení lékařské posudkové služby plní úkoly OSSZ v oblasti posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti fyzických osob pro účely systémů sociálního zabezpečení a oblasti dávek pro osoby se zdravotním postižením; rozhoduje o ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování, pokud ji neukončil ošetřující lékař a nebyly zjištěny důvody pro její trvání, a to na předepsaném tiskopisu; kontroluje plnění povinností při posuzování zdravotního stavu stanovených ošetřujícím lékařům zákonem o nemocenském pojištění; dává podněty k uložení pokuty zdravotnickému zařízení za neplnění povinností v oblasti sociálního zabezpečení; dává ošetřujícímu lékaři na základě jeho žádosti předchozí písemný souhlas ke zpětnému uznání dočasné pracovní neschopnosti za období delší než tři dny nebo k uznání pracovní neschopnosti stejným ošetřujícím lékařem, který uznal a potvrzoval trvání předchozí pracovní neschopnosti ukončené rozhodnutím OSSZ u téhož občana pro stejnou nebo obdobnou nemoc s výjimkou akutního vzplanutí téže nemoci, a to v období sedmi dnů po ukončení předchozí pracovní neschopnosti rozhodnutím OSSZ.

Oddělení vnitřní správy zajišťuje přípravu podkladů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu; připravuje a předkládá pracovišti ČSSZ požadavky na nákup kancelářského materiálu, na nákup drobného majetku a provedení služeb; předkládá pracovišti ČSSZ potvrzení o skutečnosti, že objednané služby byly provedeny v požadovaném rozsahu a kvalitě; připravuje podklady pro pracoviště ČSSZ pro zúčtování se zaměstnanci (stravenky, telefonické hovory, škody) a vyúčtování služebních a pracovních cest; připravuje a předává pracovišti ČSSZ údaje potřebné pro změny v evidenci veškerého hmotného majetku a jeho inventarizaci, převody a vyřazení z evidence; zajišťuje jeho ekologickou likvidaci.

Pražská správa sociálního zabezpečení

Pražská správa sociálního zabezpečení je územní organizační jednotka ČSSZ, která vykonává působnost OSSZ a další svěřené úkoly na území hlavního města Prahy. PSSZ svojí činnost vykonává na území hlavního města Prahy také prostřednictvím územních pracovišť.

Oddělení sekretariát ředitele zajišťuje výkon právní služby pro PSSZ podle pokynů a požadavků ředitele PSSZ; poskytuje informace podle příslušného právního předpisu (zákona o svobodném přístupu k informacím); provádí rozborovou a analytickou činnost v oblasti nemocenského pojištění, důchodového pojištění, výběru pojistného na základě předaných podkladů; provádí analýzy o výběru pojistného dle požadavku ústředí ČSSZ; odpovídá za zpracování souhrnných výsledků o činnosti PSSZ.

Odbor nemocenského pojištění koordinuje činnost PSSZ ve své působnosti. Odbor zejména rozhoduje ve věcech nemocenského pojištění a pojistného, připravuje podklady pro výplatu dávek nemocenského pojištění, rozhoduje o nároku na dávky nemocenského pojištění s mezinárodním prvkem, provádí konzultační a poradenskou činnost a zabezpečuje informační činnost. Vede stanovené evidence subjektů nemocenského pojištění, provádí činnosti spojené se vznikem, trváním a ukončením pojistného poměru jednotlivých subjektů nemocenského pojištění a rozhoduje ve věcech pojistného poměru. Odbor spolupracuje v rámci své působnosti s orgány státní správy, soudy, orgány činnými v trestním řízení a jinými institucemi.

Oddělení nemocenského pojištění provádějí specializované činnosti v oblasti nemocenského pojištění zaměstnanců a dalších osob dle příslušných právních předpisů; poskytují metodickou a instruktážní pomoc všem subjektům nemocenského pojištění a občanům; na základě stanovených podmínek zpracovávají žádosti o dávky nemocenského pojištění, připravují podklady pro jejich výplatu jednotlivým oprávněným příjemcům ve stanovených termínech a vedou evidenci spojenou s výplatou dávek. Evidují a vydávají tiskopisy předepsané příslušným právním předpisem, případně další tiskopisy týkající se činnosti oddělení. Oddělení dále vedou evidenci dočasně práce neschopných pojištěnců a osob s nařízenou karanténou a zpracovává výkazy vývoje dočasné pracovní neschopnosti, zpracovávají příslušné díly Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, včetně zpracování souborů dočasně práce neschopných pojištěnců jednotlivých ošetřujících lékařů; sledují délku dočasné pracovní neschopnosti pojištěnců a písemně upozorňují ošetřujícího lékaře, zaměstnavatele a pojištěnce na čerpání podpůrčí doby;  vedou agendu porušení režimu dočasně práce neschopných pojištěnců a provádějí kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců a písemně informují ošetřujícího lékaře nebo zaměstnavatele, pokud byla kontrola provedena z jejich podnětu; evidují a vydávají tiskopisy Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a další předepsané tiskopisy týkající se činnosti oddělení.

Oddělení registru pojištěnců a registru zaměstnavatelů provádějí nemocenské pojištění zaměstnanců a dalších osob dle příslušných právních předpisů; vedou stanovené evidence subjektů nemocenského pojištění v souladu s vnitřními organizačními směrnicemi ČSSZ a provádějí registraci zaměstnavatelů k elektronickému přenosu dat, zejména oznámení o nástupu zaměstnanců do zaměstnání a dalších údajů, které může ČSSZ přijímat elektronickou cestou; provádějí činnosti spojené se vznikem, trváním a ukončením pojistného poměru jednotlivých subjektů nemocenského pojištění; rozhodují ve věcech nemocenského pojištění (včetně regresních náhrad), pojistného a pokut ukládaných za nesplnění či porušení povinností uložených příslušným právním předpisem; zpracovávají vyjádření k podaným odvoláním pro účely odvolacího řízení.

Odbor sociálního pojištění koordinuje činnost PSSZ ve své působnosti. Odbor řídí a vykonává činnost v oblasti pojistného a nemocenského pojištění OSVČ.  Odbor sepisuje a dokladuje žádosti o dávky, případně o úpravu dávek důchodového pojištění, kontroluje a ověřuje správnost údajů a úplnost předložených dokladů v žádostech o tyto dávky. Odbor provádí konzultační a poradenskou činnost a zabezpečuje informační činnost. Odbor spolupracuje v rámci své působnosti s orgány státní správy, soudy, orgány činnými v trestním řízení a jinými institucemi.

Oddělení důchodového pojištění metodicky usměrňuje provádění důchodového pojištění u zaměstnavatelů; vede stanovené evidence subjektů pojištění v souladu s vnitřními organizačními směrnicemi ČSSZ; poskytuje odbornou pomoc občanům i zaměstnavatelům ve věcech důchodového pojištění; sepisuje a dokladuje žádosti o dávky, případně o úpravu dávek důchodového pojištění, kontroluje a ověřuje správnost údajů a úplnost předložených dokladů v žádostech o tyto dávky; zpracovává podklady související s řízením ve věci odstranění tvrdostí zákona, které se vyskytují při provádění důchodového pojištění.

Oddělení OSVČ provádějí důchodové pojištění a nemocenské pojištění OSVČ a nemocenské pojištění zahraničních zaměstnanců; řídí a poskytují metodickou a instruktážní pomoc všem OSVČ v oblasti nemocenského pojištění, důchodového pojištění a pojistného a zahraničním zaměstnancům v oblasti nemocenského pojištění; rozhodují v dávkových věcech nemocenského pojištění v rámci celé PSSZ.   Vykonávají činnosti spojené se vznikem, trváním a ukončením pojistného poměru OSVČ v nemocenském a důchodovém pojištění a také zpracovávají činnosti spojené se vznikem, trváním a ukončením pojistného poměru zahraničních zaměstnanců v nemocenském pojištění; kontrolují dodržování termínů a správnost vyplnění přehledů o příjmech a výdajích, stanovení výše pojistného na důchodové pojištění a určení minimálních měsíčních vyměřovacích základů pro výši záloh na důchodové pojištění a pojistného na nemocenské pojištění.

Odbor vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek koordinuje činnost PSSZ ve své působnosti a v rámci své působnosti zajišťuje činnost v oblasti výběru pojistného, a vymáhání a zajišťování pohledávek. Odbor vede evidenci pohledávek a rozhodnutí o nich, zajišťuje pohledávky všemi právními nástroji a spolupracuje při jejich zajišťování s dalšími orgány státu, provádí příslušné úkony v souvislosti s konkursním a vyrovnacím řízením, insolvenčním řízením, jedná před příslušnými soudy ve věcech vymáhání pohledávek a provádí další úkony potřebné k vymáhání pohledávek jako např. povolování splátek pojistného a penále nebo podklady pro trestní a dědická řízení. Odbor spolupracuje v rámci své působnosti s orgány státní správy, soudy, orgány činnými v trestním řízení a jinými institucemi.

Oddělení vymáhání pojistného sledují evidenci pohledávek PSSZ a rozhodnutí o nich jako o titulech pro výkon rozhodnutí ve spolupráci s organizačními útvary s působností v oblasti nemocenského pojištění, důchodového pojištění, kontrolní, účetnictví pojistného a příp. ekonomicko-správní; zajišťují vymáhání pohledávek PSSZ, včetně příslušných pohledávek ČSSZ na dávkách důchodového pojištění cestou správní exekuce, podávají návrhy na nařízení exekuce prováděné soudními exekutory, spolupracují s peněžními ústavy, zaměstnavateli, soudy, katastrálními úřady a dalšími institucemi;  zajišťují pohledávky všemi právními prostředky a spolupracují při jejich zajišťování s katastrálními úřady, soudy a dalšími institucemi;  přihlašují pohledávky do dražeb; přihlašují pohledávky do dědického řízení a činí nutné úkony s tím spojené.

Oddělení provádění exekučních srážek provádí a zajišťuje výkon procesu důchodového pojištění v případech, kdy bylo vydáno rozhodnutí v exekučním řízení, ve správním řízení srážkami z důchodu a kdy byl vydán exekuční příkaz na základě zákona o soudních exekutorech; zajišťuje zpracování agendy exekučních srážek z důchodu v příslušných aplikacích a zajišťuje postupný převod případů vedených pouze v listinné podobě do určené aplikace; zajišťuje, provádí a kontroluje ucelenou oblast dlouhodobých i jednorázových výplat dávek důchodového pojištění, včetně propočtů náležejících částek oprávněným i povinným; realizuje jednorázové i opakované výplaty exekučních srážek oprávněným osobám, zajišťují evidenci deponovaných srážek; provádí zpracování změn ve výplatě důchodů ve stanovených případech, včetně výpočtu náležejících částek a rozhodují o způsobu jejich poukazu.

Odbor kontroly koordinuje činnost PSSZ ve své působnosti a zajišťuje v rámci vymezené působnosti vnější a vnitřní kontrolní činnost a činnosti s ní související.  Odbor zejména kontroluje vznik a zánik pojistného poměru, plnění úkolů a povinností zaměstnavatelů při provádění nemocenského pojištění a důchodového pojištění a správnost stanovené výše odvodu pojistného a účetnictví, které má vazbu na stanovení správnosti odvodu pojistného. Odbor dále vyhotovuje protokoly o provedených kontrolách pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění a rozhoduje o sankcích, které je třeba uložit subjektům za neplnění povinností vyplývajících z právních předpisů. Sleduje plnění nápravných opatření a přijetí opatření k nápravě uložených zaměstnavateli v protokolu o kontrole. Odbor plní pracovní úkoly v oblasti ELDP. Odbor zajišťuje konzultační a poradenské činnosti ve vymezené oblasti sociálního zabezpečení. Odbor spolupracuje s kontrolními orgány oblastních inspektorátů práce a ÚP ČR, popřípadě dalšími institucemi, při realizaci resortních koordinovaných kontrol.

Oddělení kontroly poskytují metodickou a instruktážní pomoc všem kontrolovaným subjektům; kontrolují vznik a zánik pojistného poměru; kontrolují plnění úkolů a povinností zaměstnavatelů při provádění nemocenského pojištění, včetně plnění ohlašovací povinností v důchodovém a nemocenském pojištění; kontrolují podkladovou evidenci, kterou zaměstnavatelé vedou o zaměstnancích pro účely nemocenského a důchodového pojištění; kontrolují správnost stanovené výše odvodu pojistného, popřípadě přirážky k pojistnému, včetně správného odečtu zúčtované (vyplacené) náhrady mzdy za příslušným právním předpisem stanovenou dobu dočasné pracovní neschopnosti; v rámci této kontroly provádějí též kontrolu správného stanovení náhrady mzdy za příslušným právním předpisem stanovenou dobu dočasné pracovní neschopnosti (karantény) poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem.

Odbor lékařské posudkové služby koordinuje činnost PSSZ ve své působnosti a plní úkoly v oblasti posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti fyzických osob pro účely systémů sociálního zabezpečení a oblasti zaměstnanosti. Kontroluje plnění povinností při posuzování zdravotního stavu stanovených ošetřujícím lékařům zákonem o nemocenském pojištění. Odbor dále dává podněty k uložení pokuty zdravotnickému zařízení za neplnění povinností v oblasti sociálního zabezpečení a podněty k provedení kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopnými pojištěnci. Odbor spolupracuje s orgány státní zdravotní správy, zdravotními pojišťovnami, odbornými lékařskými společnostmi a sdruženími a seznamuje je s posudkovou problematikou.

Oddělení lékařské posudkové služby I plní úkoly PSSZ v oblasti posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti fyzických osob pro účely systémů sociálního zabezpečení a oblasti zaměstnanosti;  rozhoduj o ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování, pokud ji neukončil ošetřující lékař a nebyly zjištěny důvody pro její trvání, a to na předepsaném tiskopisu; kontroluje plnění povinností při posuzování zdravotního stavu stanovených ošetřujícím lékařům zákonem o nemocenském pojištění; dávají podněty k uložení pokuty zdravotnickému zařízení za neplnění povinností v oblasti sociálního zabezpečení; dává ošetřujícímu lékaři na základě jeho žádosti předchozí písemný souhlas ke zpětnému uznání dočasné pracovní neschopnosti za období delší než tři dny nebo k uznání pracovní neschopnosti stejným ošetřujícím lékařem, který uznal a potvrzoval trvání předchozí pracovní neschopnosti ukončené rozhodnutím  PSSZ u téhož občana pro stejnou nebo obdobnou nemoc s výjimkou akutního vzplanutí téže nemoci, a to v období sedmi dnů po ukončení předchozí pracovní neschopnosti rozhodnutím   PSSZ. Dává podněty k provedení kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopnými pojištěnci, vypracovává odborná stanoviska ke zjištěnému porušení režimu

Oddělení lékařské posudkové služby II plní úkoly PSSZ v oblasti přípravy podkladů pro posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti fyzických osob pro účely systémů sociálního zabezpečení a oblasti zaměstnanosti; kontroluje plnění povinností při posuzování zdravotního stavu stanovených ošetřujícím lékařům zákonem o nemocenském pojištění; připravuje podklady k udělení předchozího písemného souhlasu ošetřujícímu lékaři na základě jeho žádosti ke zpětnému uznání dočasné pracovní neschopnosti za období delší než tři dny nebo k uznání pracovní neschopnosti stejným ošetřujícím lékařem, který uznal a potvrzoval trvání předchozí pracovní neschopnosti ukončené rozhodnutím PSSZ u téhož občana pro stejnou nebo obdobnou nemoc s výjimkou akutního vzplanutí téže nemoci, a to v období sedmi dnů po ukončení předchozí pracovní neschopnosti rozhodnutím PSSZ. Dává podněty k provedení kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopnými pojištěnci, připravuje podklady k vypracování odborných stanovisek ke zjištěnému porušení režimu.

Odbor vnitřní správy zajišťuje provoz spisové služby v rámci celé PSSZ, včetně příjmu a třídění zásilek doručených do podatelny, datové schránky nebo na elektronickou adresu podatelny, spisové evidence, pracoviště pro autorizovanou konverzi dokumentů, výpravny a spisovny PSSZ a předarchivní péči o dokumenty PSSZ. Připravuje podklady pro evidenci veškerého hmotného majetku svěřeného majetku a podklady pro plán a rozpočet. Sleduje čerpání rozpočtu.  Odbor zajišťuje výkon činností v oblasti krizového řízení, požárního preventisty, BOZP a CO. Zabezpečuje službu autodopravy v rámci PSSZ.

Oddělení spisové služby koordinuje činnost PSSZ ve své působnosti, zejména připravuje zásady pro třídění podání dokumentů doručených do PSSZ, spolupracuje s Národním archivem, zajišťuje provozní věci spisové služby a předarchivní péči o písemnosti zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů; provádí centrální správu písemností a digitálních dokumentů uložených v elektronickém systému spisové služby PSSZ podle příslušných předpisů, jejich ukládání, vyhledávání a skartaci; organizuje a řídí provoz pracoviště pro autorizovanou konverzi dokumentů PSSZ z moci úřední podle zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a podle příslušných právních předpisů; spravuje dokumenty uložené v jednotlivých spisovnách PSSZ a provádí jejich revizi; organizuje, řídí a zajišťuje provoz pracoviště pro přístup do datové schránky PSSZ ve vazbě na elektronické úkony PSSZ prováděné při přístupu do datové schránky PSSZ podle zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a podle zvláštních právních předpisů.

Oddělení provozní připravuje a předkládá pracovišti ČSSZ požadavky na nákup kancelářského materiálu, na nákup drobného majetku a provedení služeb; předkládá pracovišti ČSSZ potvrzení o skutečnosti, že objednané služby byly provedeny v požadovaném rozsahu a kvalitě; připravuje podklady pro pracoviště ČSSZ pro zúčtování se zaměstnanci (stravenky, telefonické hovory, škody) a vyúčtování služebních a pracovních cest; připravuje a předává pracovišti ČSSZ údaje potřebné pro změny v evidenci veškerého hmotného majetku a jeho inventarizaci, převody a vyřazení z evidence; zajišťuje jeho ekologickou likvidaci; připravuje a předává pracovišti ČSSZ údaje potřebné pro oblast plánování rozpočtu a přípravu ekonomických rozborů (předkládá požadavky na běžné výdaje a investice a s tím spojené podklady spolu s komentářem, sleduje jejich čerpání na rozpočtových položkách a zasílá požadavky na jejich úpravu pracovišti ČSSZ).

Odbor účtárny pojistného a dávek zejména sleduje dodržování platební povinnosti povinných subjektů v sociálním zabezpečení a vystavuje výkazy nedoplatků zaměstnavatelům, rozhoduje o povolení placení dlužného pojistného a penále ve splátkách, provádí jejich účtování a sledování správnosti úhrad, účtuje předpisy pojistného podle podaných přehledů o vyměřovacích základech zaměstnavatelů a OSVČ o vyměřovacích základech a platby všech vykonatelných titulů, provádí měsíční a roční účetní závěrku příjmového účtu pojistného a dávkového výdajového účtu, zabezpečuje vrácení přeplatků na pojistném jednotlivých plátců a zabezpečuje účtování přeplatku na dávce nemocenského pojištění. 

Oddělení účtárny pojistného a dávek sledují dodržování platební povinnosti zaměstnavatelů v sociálním zabezpečení a vystavují výkazy nedoplatků zaměstnavatelům; kontrolují a účtují Přehledy o výši pojistného předložené zaměstnavateli; zasílají  upomínky a výzvy zaměstnavatelům k předložení Přehledů a předává podněty k zahájení řízení o přestupku a návrhy pro rozhodnutí o pravděpodobné výši pojistného; připravují podklady pro rozhodnutí o povolení splátek pojistného a penále plátců pojistného, provádějí jejich účtování a sledování správnosti úhrad; účtují o pohybech peněžních prostředků všech běžných účtů pro evidenci příjmů a výdajů státního rozpočtu; účtují předpisy a platby všech vykonatelných titulů. Zajišťují styk s peněžními ústavy ohledně plateb pojistného, zabezpečují  vrácení přeplatků na pojistném jednotlivým plátcům; vydávají zaměstnavatelům, OSVČ a občanům potvrzení o bezdlužnosti. Sledují  dodržování platebních povinností subjektů v sociálním zabezpečení v souvislosti s aplikací práva sociálního zabezpečení a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení.

 

Městská správa sociálního zabezpečení Brno

MSSZ Brno je územní organizační jednotka ČSSZ s působností na území města Brna. Místní příslušnost MSSZ Brno je shodná s celým územním obvodem města Brna.

Odbor nemocenského pojištění metodicky řídí a koordinuje činnost MSSZ Brno ve své působnosti. Provádí konzultační a poradenskou činnost, zabezpečuje informační činnost a spolupracuje v rámci své působnosti s orgány státní správy, soudy, orgány činnými v trestním řízení a jinými institucemi. Odbor přijímá, vystavuje a potvrzuje formuláře související s aplikací práva sociálního zabezpečení EU a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení, vyplňuje v nich osobní údaje a údaje ověřené, provádí došetření chybějících nebo neúplných údajů a postupuje je spolu s ostatními podklady ke zpracování a k rozhodnutí příslušným organizačním útvarům ČSSZ.

Oddělení registru pojištěnců a registru zaměstnavatelů provádí nemocenské pojištění zaměstnanců a dalších osob dle příslušných právních předpisů; provádí činnosti spojené se vznikem, trváním a ukončením pojistného poměru jednotlivých subjektů nemocenského pojištění; spolupracuje s orgány státní správy, soudy a orgány činnými v trestním řízení a jinými institucemi; vede stanovené evidence subjektů pojištění v souladu s vnitřními organizačními směrnicemi ČSSZ, registr pojištěnců a registru zaměstnavatelů; rozhoduje ve věcech nemocenského pojištění, pojistného a pokut za nesplnění či porušení povinností uložených příslušným právním předpisem.  

Oddělení výplaty dávek nemocenského pojištění přijímá, vystavuje a potvrzuje formuláře související s aplikací práva sociálního zabezpečení EU a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení, vyplňuje v nich osobní údaje a údaje ověřené, provádí došetření chybějících nebo neúplných údajů; spolupracuje s orgány státní správy, soudy, orgány činnými v trestním řízení a jinými institucemi; na základě stanovených podmínek připravuje podklady pro výplatu dávek nemocenského pojištění jednotlivým oprávněným příjemcům; na základě předložených dokladů rozhoduje o nárocích v oblasti nemocenského pojištění; provádí přípravu výplat dávek nemocenského pojištění zaměstnanců, vyřizuje neprodleně urgence a dotazy klientů týkající se zejména výplaty dávek nemocenského pojištění.

Oddělení evidence práce neschopných a kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců vede evidenci dočasně práce neschopných pojištěnců a osob s nařízenou karanténou; sleduje délku dočasné pracovní neschopnosti pojištěnců; vede oblast porušování režimu dočasně práce neschopnými pojištěnci a provádí kontroly dodržování jejich režimu, předává podkladové materiály oddělení příslušnému rozhodnout o krácení nebo odnětí nemocenského; písemně informuje lékaře nebo zaměstnavatele, pokud byla kontrola provedena z jejich podnětu; vydává rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti pojištěnců na základě posudku lékaře lékařské posudkové služby; eviduje a vydává tiskopisy Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a další předepsané tiskopisy týkající se činnosti oddělení.

Odbor důchodového pojištění metodicky a odborně řídí činnost MSSZ Brno ve své působnosti. Provádí konzultační a poradenskou činnost, zabezpečuje informační činnost a spolupracuje v rámci své působnosti s orgány státní správy, soudy, orgány činnými v trestním řízení a jinými institucemi. Odbor zajišťuje agendu v oblasti důchodového pojištění, především sepisuje a dokladuje žádosti o dávky důchodového pojištění, provádí a zajišťuje výkon procesu důchodového pojištění v případech, kdy bylo vydáno rozhodnutí v exekučním řízení, ve správním řízení srážkami z důchodu, a kdy byl vydán exekuční příkaz, provádí důchodové pojištění OSVČ. Odbor přijímá, vystavuje a potvrzuje formuláře související s aplikací práva sociálního zabezpečení EU a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení, vyplňuje v nich osobní údaje a údaje ověřené, provádí došetření chybějících nebo neúplných údajů a postupuje je spolu s ostatními podklady ke zpracování a k rozhodnutí příslušným organizačním útvarům ČSSZ.

Oddělení důchodového pojištění sepisuje a dokladuje žádosti o dávky (případně o úpravu dávek) důchodového pojištění, kontroluje a ověřuje správnost údajů a úplnost předložených dokladů v žádostech o tyto dávky; zpracovává podklady související s řízením ve věci odstranění tvrdosti zákona, které se vyskytují při provádění důchodového pojištění; na základě návrhu občana rozhoduje o době a rozsahu péče o osobu závislou (dříve osobu bezmocnou), případně o péči o dítě a k tomu vede příslušnou evidenci dle správního řádu a metodiky ČSSZ; vede evidenci podaných přihlášek k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění a evidenci osob dobrovolně účastných na důchodovém pojištění, osob samostatně hospodařících a spolupracujících do data určeného příslušným právním předpisem a v plném rozsahu provádí důchodové pojištění těchto osob; podílí se na provádění mimořádných akcí dle pokynů ČSSZ.

Oddělení provádění exekučních srážek provádí a zajišťuje výkon procesu důchodového pojištění v případech, kdy bylo vydáno rozhodnutí v exekučním řízení, ve správním řízení srážkami z důchodu a kdy byl vydán exekuční příkaz na základě zákona o soudních exekutorech; zajišťuje zpracování agendy exekučních srážek z důchodu v příslušných aplikacích a zajišťuje postupný převod případů vedených pouze v listinné podobě do určené aplikace; zajišťuje, provádí a kontroluje ucelenou oblast dlouhodobých i jednorázových výplat dávek důchodového pojištění, včetně propočtů náležejících částek oprávněným i povinným; realizuje jednorázové i opakované výplaty exekučních srážek oprávněným osobám, zajišťuje evidenci deponovaných srážek; provádí zpracování změn ve výplatě důchodů ve stanovených případech, včetně výpočtu náležejících částek a rozhoduje o způsobu jejich poukazu.

Oddělení OSVČ provádí a zajišťuje výkon procesu důchodového pojištění v případech, kdy bylo vydáno rozhodnutí v exekučním řízení, ve správním řízení srážkami z důchodu a kdy byl vydán exekuční příkaz na základě zákona o soudních exekutorech; zajišťuje zpracování agendy exekučních srážek z důchodu v příslušných aplikacích a zajišťuje postupný převod případů vedených pouze v listinné podobě do určené aplikace; zajišťuje, provádí a kontroluje ucelenou oblast dlouhodobých i jednorázových výplat dávek důchodového pojištění, včetně propočtů náležejících částek oprávněným i povinným; realizuje jednorázové i opakované výplaty exekučních srážek oprávněným osobám, zajišťuje evidenci deponovaných srážek; provádí zpracování změn ve výplatě důchodů ve stanovených případech, včetně výpočtu náležejících částek a rozhoduje o způsobu jejich poukazu.  

Odbor výběru pojistného metodicky řídí a koordinuje činnost ve své působnosti. Sleduje zejména dodržování platební povinnosti povinných subjektů v sociálním zabezpečení, vystavuje výkazy nedoplatků zaměstnavatelů, účtuje předpisy a platby, připravuje účetní podklady a vede řízení o povolení splátek pojistného a penále, zrušení povolení splátek, řízení o promíjení penále, provádí měsíční a roční účetní závěrku příjmových účtů pojistného a dávkového výdajového účtu, zabezpečuje vracení přeplatků na pojistném a účtování přeplatků na dávce nemocenského pojištění. Odbor vede evidenci pohledávek a rozhodnutí o nich, zajišťuje vymáhání pohledávek všemi právními nástroji, provádí úkony v souvislosti s konkursním řízením, vyrovnacím řízením a insolvenčním řízením a jedná před soudy ve věcech vymáhání pohledávek. Odbor spolupracuje v rámci své působnosti s orgány státní správy, soudy, orgány činnými v trestním řízení a jinými institucemi.

Oddělení účtárny pojistného a dávek sleduje dodržování platební povinnosti povinných subjektů v sociálním zabezpečení, urguje její plnění; kontroluje a účtuje Přehledy o výši pojistného; zasílá upomínky a výzvy zaměstnavatelům k předložení Přehledů; vystavuje výkazy nedoplatků zaměstnavatelů; účtuje předpisy a platby všech vykonatelných titulů.

Oddělení vymáhání pojistného sleduje evidenci pohledávek MSSZ Brno a rozhodnutí o nich jako o titulech pro výkon rozhodnutí ve spolupráci s organizačními útvary s působností v oblasti nemocenského pojištění, důchodového pojištění, kontrolní, účetnictví pojistného a příp. ekonomicko-správní; zajišťuje vymáhání pohledávek MSSZ Brno včetně příslušných pohledávek ČSSZ na dávkách důchodového pojištění cestou správní exekuce, podává návrhy na nařízení exekuce prováděné soudními exekutory, spolupracuje s peněžními ústavy, zaměstnavateli, soudy, katastrálními úřady a dalšími institucemi; zajišťuje pohledávky všemi právními prostředky a spolupracuje při jejich zajišťování s katastrálními úřady, soudy a dalšími institucemi; přihlašuje, uplatňuje pohledávky v dražbách; uplatňuje pohledávky v dědickém řízení a činí nutné úkony s tím spojené.

Odbor kontroly metodicky řídí a koordinuje činnost MSSZ Brno ve své působnosti, tzn. na úseku kontrol pojistného a provádění nemocenského a důchodového pojištění a kontroly výplaty dávek nemocenského pojištění a přeplatku pojistného. Odbor vede příslušnou evidenci a dokumentaci z oblasti sociálního pojištění a plnění povinností subjekty sociálního pojištění uložených příslušnými právními předpisy. Odbor spolupracuje v rámci své působnosti s ostatními organizačními útvary MSSZ Brno, dále pak s orgány státní správy, soudy, orgány činnými v trestním řízení a jinými institucemi. Vyhodnocuje výsledky kontrolně instruktážní činnosti a rozhodovací činnosti z okruhu své působnosti, zpracovává pravidelné periodické zprávy a přijímá opatření. Vede statistické přehledy o vnější kontrolní činnosti. Podílí se na plnění úkolů spojených s aplikací práva sociálního zabezpečení EU a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení.

Oddělení vnější kontroly řídí a poskytuje metodickou a instruktážní pomoc všem kontrolovaným subjektům; kontroluje plnění úkolů zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění, včetně ohlašovací povinnosti a kontroly vedení ELDP, kontroluje správnost stanovené výše odvodu pojistného; kontroluje evidenci, kterou zaměstnavatelé vedou o zaměstnancích pro účely nemocenského pojištění a důchodového pojištění; kontroluje účetnictví, které má vazbu na stanovení správnosti odvodu pojistného; kontroluje vznik a zánik pojistného poměru.

Oddělení aprobace dávek NP a kontroly ELDP zabezpečuje komplexní vnitřní kontrolu dávek nemocenského pojištění vyplácených MSSZ Brno; kontroluje správnost údajů na ELDP předaných zaměstnavateli v listinné podobě a elektronicky a předává je ČSSZ; v případě zjištění chybějících ELDP zajišťuje urychlené předání těchto ELDP zaměstnavatelem MSSZ Brno; provádí registraci zaměstnavatelů, kteří předávají ELDP elektronicky, poskytuje zaměstnavatelům v této problematice poradenskou činnost; provádí konzultační a poradenskou činnost pro zaměstnavatele v agendě vedení ELDP; provádí došetřování chybějících dob pro účely důchodového pojištění.

Oddělení lékařské posudkové služby plní úkoly MSSZ Brno v oblasti posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti fyzických osob pro účely systémů sociálního zabezpečení a oblasti zaměstnanosti; rozhoduje o ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování, pokud ji neukončil ošetřující lékař a nebyly zjištěny důvody pro její trvání, a to na předepsaném tiskopisu; kontroluje plnění povinností při posuzování zdravotního stavu stanovených ošetřujícím lékařům zákonem o nemocenském pojištění; dává podněty k uložení pokuty zdravotnickému zařízení za neplnění povinností v oblasti sociálního zabezpečení; dává ošetřujícímu lékaři na základě jeho žádosti předchozí písemný souhlas ke zpětnému uznání dočasné pracovní neschopnosti za období delší než tři dny nebo k uznání pracovní neschopnosti stejným ošetřujícím lékařem, který uznal a potvrzoval trvání předchozí pracovní neschopnosti ukončené rozhodnutím MSSZ Brno u téhož občana pro stejnou nebo obdobnou nemoc s výjimkou akutního vzplanutí téže nemoci, a to v období sedmi dnů po ukončení předchozí pracovní neschopnosti rozhodnutím MSSZ Brno.