ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pojistný poměr


Pojistný poměr je právní vztah mezi zaměstnancem a nemocenským pojištěním, který zaměstnanci zaručuje, že mu při splnění stanovených podmínek, vznikne nárok na některou z dávek nemocenského pojištění.

  • Pojištění vzniká dnem nástupu do zaměstnání, vzniká přímo ze zákona, jakmile se pro jeho vznik splnily všechny podmínky. Za nástup do zaměstnání se přitom u zaměstnance v pracovním poměru považuje i den přede dnem nástupu do práce, za který příslušela náhrada mzdy nebo platu nebo za který se mzda nebo plat nekrátí (tj. např. „placený“ svátek)
  • Pojištění zpravidla trvá po celou dobu trvání zaměstnání, zakládajícího účast na nemocenském pojištění (výjimkou může být např. zaměstnání malého rozsahu nebo zaměstnání na základě dohody o provedení práce).
  • Zaniká automaticky dnem skončení zaměstnání, které zakládalo účast na nemocenském pojištění.