ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Podání žádosti o určení příslušnosti k právním předpisům podle mezinárodní smlouvy


Postup při uplatnění žádosti o vystavení bilaterálního formuláře/potvrzení o pojištění

O určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení podle mezinárodní smlouvy a vystavení bilaterálního formuláře/potvrzení o pojištění se žádá prostřednictvím vnitrostátního tiskopisu žádosti, tj.:

Pro zaměstnance

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Pro OSVČ

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Pro zaměstnance, který je současně OSVČ

Společná žádost zaměstnance, zaměstnavatele a OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

 

Migrující osoba k žádosti přikládá přílohy, kterými jsou:

  1. Ověřená kopie pracovní smlouvy/pracovních smluv, včetně všech jejich změn a dodatků (v případě zaměstnance),
  2. Ověřená kopie potvrzení o příslušnosti k právním předpisům vystaveného zahraniční institucí, pokud bylo ve vztahu k období této žádosti takové potvrzení vystaveno,
  3. Ověřená kopie smluvních dokumentů, na základě kterých je zajištěna činnost v České republice (pokud je zde vykonávána činnost) a v zahraničí,
  4. Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele (přikládá se k žádosti o výjimku z příslušnosti k cizím právním předpisům, pokud má žadatel zahraničního zaměstnavatele).

Všechny doklady/smlouvy může dle originálu ZDARMA ověřit OSSZ/MSSZ/PSSZ.

Žadatel vyplní tiskopis žádosti, který pak společně s potřebnými přílohami podá u místně příslušné správy sociálního zabezpečení a v případech, kdy není možné určit místní příslušnost, u jakékoli správy sociálního zabezpečení.

Bilaterální formulář/potvrzení o pojištění v případě vyslání zaměstnance, vyslání OSVČ, úředníků a osob za takové považovaných, osob zaměstnaných na palubě lodi a zaměstnanců v mezinárodní přepravě vystavují příslušná pracoviště ČSSZ.

Žádosti o udělení výjimky z příslušnosti k právním předpisům jsou místně příslušnými správami sociálního zabezpečení předávány k vyřízení ústředí ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5 - agendu provádí Oddělení mezinárodních pojistných vztahů, Odbor nemocenského pojištění zaměstnanců