ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Výchovné – otázky a odpovědi ke zvýšení starobního důchodu za vychované dítě


1. Co je výchovné?

Jedná se o zvýšení starobního důchodu za výchovu dětí. Konkrétně dochází ke zvýšení procentní výměry starobního důchodu za každé dítě, které poživatel tohoto důchodu vychoval. Smyslem výchovného je ocenit rodiče (ve většině případech ženy) za péči o děti a kompenzovat jim nižší důchody, které jsou většinou způsobeny právě omezenými příjmy během péče o děti.

2. Od kdy bude starobní důchod zvyšován o výchovné?

Zákon, kterým se výchovné zavádí do oblasti důchodového pojištění, nabývá účinnosti 1. 1. 2023.

3. Jaká je jeho výše?

V roce 2023 se jedná o 500 Kč za každé vychované dítě. V případě výchovy více dětí se výchovné násobí počtem těchto dětí, není zde žádný limit. Výchovné se stává součástí procentní výměry starobního důchodu, která následně bude zvyšována jako celek v rámci budoucích valorizací.

Pokud pobíráte tzv. dílčí důchod, jinými slovy v ČR jste odpracovali jen část své kariéry, snižuje se výše výchovného ve stejném poměru jako ostatní složky důchodu. Proto se může stát, že výchovné nebude náležet v plné výši 500 Kč za každé vychované dítě.

Příklad: Paní Jana vychovala 3 děti, její starobní důchod se tedy zvýší o 1 500 Kč (500 Kč x 3 děti).

4. Jaké jsou podmínky pro uznání výchovy dítěte?

Výchovné náleží jen za dítě, o které pečujete, nebo jste pečovali alespoň po dobu deseti let v období do dosažení zletilosti dítěte. Pokud se ujmete výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku, je podmínka výchovy dítěte splněna, jestliže osobně pečujete nebo jste pečovali o dítě až do jeho zletilosti po dobu alespoň pěti let.

V případě, že dítě zemřelo po dosažení pěti let věku, bude výchovné náležet, jestliže jste pečovali o dítě od jeho narození do jeho úmrtí. Pro starobní důchody přiznané od data před 1. 1. 2023 je podmínka výchovy splněna, jestliže dítě zemřelo po dosažení šesti měsíců věku a bylo o něho pečováno od jeho narození až do jeho úmrtí.

Nárok na výchovné bude mít vždy jen jeden z rodičů (případně jiná osoba), který o dítě pečoval v největším rozsahu. Výchovné nenáleží, pokud se osoba vůči dítěti dopustila jako pachatel, spolupachatel nebo účastník úmyslného trestného činu uvedeného v bodě 7.

5. Komu budou důchody zvýšeny automaticky?

Automaticky obdrží výchovné ženy ve starobním důchodu, který jim byl přiznán od data před 1. 1. 2023. Zvýšení bude provedeno od splátky důchodu splatné v lednu 2023 a o zvýšení budou ženy informovány prostřednictvím valorizačního oznámení v lednu 2023. Pokud by ke zvýšení od lednové splátky nedošlo, je třeba se obrátit písemně na OSSZ.

Příklad: Paní Helena vychovala tři děti. Díky tomu měla snížený důchodový věk na 59 let a do starobního důchodu odešla v roce 2016. Paní Heleně se starobní důchod zvýší o 1 500 Kč bez žádosti (automaticky) a ve zvýšené výši jí bude vyplácen od lednové splátky 2023.

Bez žádosti se také zvýší starobní důchody o výchovné ženám, kterým před 1. 1. 2023 vznikl nárok na starobní důchod v 65 letech věku transformací z invalidního důchodu. Za vychované dítě se v tomto případě považuje dítě, které má žena uvedeno v tzv. základních registrech (vedených Ministerstvem vnitra). Výchovné těmto ženám bude zpočátku vyplaceno formou samostatného doplatku koncem ledna 2023. Poté bude již výchovné součástí pravidelné měsíční výplaty důchodu.

6. Kdy bude nutné o výchovné žádat?

Starobní důchody přiznávané před datem 1. 1. 2023:

Mužům a ženám ve starobním důchodu přiznaným od data před 1. 1. 2023, jejichž důchodový věk nebyl stanoven s přihlédnutím k vychovaným dětem, bude náležet výchovné jen na základě žádosti, která může být podaná nejdříve od 1. 9. 2022 a nejpozději do 31. 12. 2024. Pro nárok na výchovné je třeba prokázat splnění podmínek výchovy dítěte a skutečnost, že žadatel zajišťoval osobní péči o dítě do nabytí jeho zletilosti v největším rozsahu. Tuto skutečnost prokážete čestným prohlášením přiloženým k žádosti, která je od 1. 9. 2022 k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Žádost je možné podat na kterékoli OSSZ, PSSZ či na MSSZ Brno nebo zaslat přímo na ústředí ČSSZ, Křížová 25, Praha 5.

Starobní důchody přiznávané od data po 31. 12. 2022:

Pokud budete žádat o starobní důchod, který bude přiznán od data po 31. 12. 2022 a chcete zhodnotit výchovu dítěte pro výši starobního důchodu, musíte vždy podat žádost o výchovné. Žádost o výchovné je potřeba uplatnit současně s žádostí o přiznání starobního důchodu. Pokud tato podmínka není splněna, nárok na výchovné nikdy nevznikne.

7. Jak se bude výchova dítěte prokazovat?

Při podání žádosti o zvýšení důchodu za vychované dítě musíte uvést mj. údaje o době a rozsahu osobní péče o dítě a vyplnit čestné prohlášení, že jste o dítě pečovali v největším rozsahu, a že nenastala překážka pro zvýšení starobního důchodu, tj. že jste se vůči uvedenému dítěti nedopustili jako pachatel, spolupachatel nebo účastník úmyslného trestného činu proti životu a zdraví, proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo proti rodině a dětem podle trestního zákoníku nebo obdobných úmyslných trestných činů. Váš vztah k dítěti se prokazuje rodným listem dítěte (příp. jiným dokladem o vztahu k dítěti), a to v případě, že nebude možné tuto skutečnost ověřit v příslušném registru veřejné správy.

8. S manželkou jsme společně vychovali více dětí, můžeme si výchovu pro nárok na výchovné rozdělit mezi sebe?

Rozdělení výchovy více dětí mezi více osob přichází v úvahu pouze v případě, že výchovu některého dítěte zajišťovala fakticky ve větším rozsahu jedna osoba a výchovu jiného dítěte jiná osoba. Pokud jedna osoba zajišťovala ve větším rozsahu výchovu všech dětí, náleží jí výchovné za všechny tyto děti, zatímco druhé pečující osobě nárok na výchovné nevzniká.

9. Jak to bude s výchovným v případě rozvedených manželů?

Rozvedenému rodiči nárok na výchovné vznikne, pokud o dítě osobně pečoval po dobu uvedenou v bodě 4 a ve větším rozsahu než druhý rodič.

Příklad: Pan Petr měl s manželkou 2 děti. Po několika letech se rozvedli, jedno dítě připadlo do péče bývalé manželce a jedno jemu. Pan Petr se o dítě staral od rozvodu, kdy byly dítěti 4 roky, až do jeho zletilosti. Za jedno dítě, které měl v péči, získá pan Petr nárok na výchovné. Bývalá manželka získá nárok za dítě druhé, o které se starala ona.

Příklad: O dítě do jeho 10 let pečuje matka, poté je dítě svěřeno do péče otce, přičemž o něj pečuje jeho manželka, a to od jeho 12 let do zletilosti. Obě ženy splnily podmínky pro uznání výchovy dítěte uvedené v bodě 4, výchovné však bude náležet matce, která o dítě pečovala ve větším rozsahu.

10. Jak se bude řešit spor mezi pečujícími osobami o uznání výchovy ve větším rozsahu?

Pokud nebude dosaženo dohody o rozsahu péče osobou, která uplatnila nárok na výchovné, a osobou, které má být či již byl zvýšen starobní důchod o výchovné za totéž dítě, bude vzniklý spor řešit OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno ve správním řízení. Při zjišťování osoby, která pečovala o dítě v největším rozsahu, může označený správní orgán vyžadovat potřebnou součinnost a doklady od všech osob, které se na péči podílely, vyslechnout další svědky, atd. Uvedené řízení bude ukončeno vydáním rozhodnutí o tom, která osoba zajišťovala péči o dítě v největším rozsahu. Pouze tato osoba má nárok na zvýšení procentní výměry starobního důchodu za vychované dítě. Pokud za výchovu dítěte, která byla předmětem sporu, má již starobní důchod zvýšený jiná osoba, starobní důchod bude této osobě o výchovné za toto dítě snížen.

11. Vzniká nárok na výchovné v případě pěstounské péče či osvojeného dítěte?

Ano, dítětem se pro účely zvýšení procentní výměry důchodu o výchovné rozumí dítě vlastní nebo osvojené, ale též dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, např. soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Pěstounovi tak může vzniknout na výchovné nárok, pokud o dítě pečoval v největším rozsahu po předepsanou dobu.

Příklad: Paní Anna ve svých 51 letech získala na základě rozhodnutí soudu do péče 9letého vnuka a 5letou vnučku, kteří přišli o rodiče. Nárok na starobní důchod jí vznikne dosažením 65. roku věku.

Paní Anna ode dne přiznání starobního důchodu získá nárok na výchovné také za tyto děti, pokud se o vnučku bude osobně starat alespoň po dobu 10 let, o vnuka až do jeho zletilosti a o výchovné si požádá v rámci žádosti o přiznání starobního důchodu.

12. Jak je to s nárokem na výchovné v případě úmrtí dítěte?

V případě starobních důchodů přiznaných po 31. 12. 2022 výchovné nenáleží, jestliže dítě zemřelo před dosažením 5. roku života. Pokud dítě zemřelo v 5 letech či později a rodič o něho pečoval po celou dobu jeho života, nárok na výchovné vzniká.

Pro starobní důchody přiznané před 1. 1. 2023 platí, že podmínka výchovy dítěte v případě jeho úmrtí je splněna, jestliže dítě zemřelo po dosažení šesti měsíců věku a bylo o něho pečováno od jeho narození až do jeho úmrtí.

Příklad: Paní Eva porodila 2 děti a o obě osobně pečovala, a to v největším rozsahu. Jedno zemřelo v 5 letech, druhé dítě dospělo. V tomto případě se obě děti považují za vychované paní Evou, která bude mít nárok na zvýšení procentní výměry starobního důchodu ve výši 1 000 Kč.

13. Manželka, se kterou jsme se společně starali o dítě/děti, zemřela. Lze v takovém případě uplatnit nárok na výchovné?

Ano, ale pouze pokud jste výchovu dítěte/dětí zajišťoval v největším rozsahu. Jestliže výchovu dítěte/dětí v největším rozsahu zajišťovala manželka, nárok na zvýšení procentní výměry starobního důchodu o výchovné vám nevzniká.

14. Pobírám vdovský/vdovecký důchod a vychoval/a jsem dítě/děti, mám nárok na výchovné?

Lidé pobírající pouze vdovský či vdovecký důchod nemají nárok na výchovné. Nárok na výchovné vznikne při splnění podmínek uvedených v bodě 4 až společně s přiznáním starobního důchodu. Pokud tedy pobíráte současně vdovský/vdovecký důchod a starobní důchod, nárok na výchovné vznikne.

Příklad: Paní Lenka má 55 let, pobírá invalidní důchod a zároveň se stala vdovou. Má tři děti, které vychovala až do jejich zletilosti, ale nárok na výchovné jí zatím nevzniká. Až poté, co jí bude přiznán starobní důchod, získá také výchovné za tři děti.

15. Pobírám invalidní důchod, mám nárok na výchovné za dítě/děti, o které jsem pečoval/a?

Lidé pobírající invalidní důchod nemají nárok na výchovné. Nárok na výchovné vzniká při splnění podmínek uvedených v bodě až při vzniku nároku na starobní důchod (i tzv. transformovaný starobní důchod).

Příklad: Paní Hana má 58 let a pobírá invalidní důchod. Vychovala 2 děti až do jejich zletilosti, ale nárok na výchovné jí zatím nevzniká, neboť není poživatelkou starobního důchodu. O výchovné může požádat až při uplatnění žádosti o starobní důchod nebo v 65 letech (nejpozději do dvou let od dosažení toho věku), kdy se invalidní důchod transformuje ze zákona na starobní.

16. Mám tzv. transformovaný důchod, je i v tomto případě nárok na výchovné?

Ženy, které původně pobíraly invalidní důchod a ke změně na starobní důchod došlo před 1. 1. 2023 až v 65 letech ze zákona tzv. transformací, mají nárok na automatické zvýšení o výchovné na základě evidence dětí v tzv. základních registrech (vedených Ministerstvem vnitra). Výchovné těmto ženám bude zpočátku vyplaceno formou samostatného doplatku koncem ledna 2023. Poté bude již výchovné součástí pravidelné měsíční výplaty důchodu. Ostatní poživatelé transformovaného starobního důchodu, na který jim vznikl nárok před 1. 1. 2023, musí o výchovné požádat a prokázat, že podmínky pro nárok na výchovné splňují.

Doplatek výchovného bude poukázán poštovní poukázkou nebo na účet podle způsobu výplaty důchodu. V případě výplaty poštovní poukázkou je doplatek výchovného zasílán na adresu evidovanou v ČSSZ, kterou jí příjemce dávky nahlásil. ČSSZ nemůže zajistit poukaz na aktuální adresu, pokud změna adresy nebyla ČSSZ příjemcem dávky nahlášena a je např. zařízena dosílka pravidelné výplaty důchodu prostřednictvím důchodové služby ČP, s. p. na tuto novou adresu. Je-li důchodci z důvodu evidování neaktuální adresy v ČSSZ zaslán doplatek výchovného na jinou pobočku ČP, s. p., než na tu, na kterou je mu dosílán důchod, může se obrátit na příslušnou pobočku ČP, s. p. se žádostí o doslání jednorázového příspěvku na jinou adresu.

Stejně tak poživatelům transformovaného starobního důchodu, na který vznikl nárok až po 31.12. 2022, vznikne nárok na výchovné za předpokladu, že podají žádost a prokáží, že podmínky nároku na výchovné splňují.

17. Mají na výchovné nárok i občané jiných zemí EU, pokud byli v ČR důchodově pojištěni po část pracovního života?

Výchovné se stává součástí procentní výměry starobního důchodu a není rozhodné, zda dítě bylo vychováváno na území ČR nebo v cizině. Pokud má osoba v ČR přiznaný starobní důchod, má nárok i na výchovné, tedy 500 Kč za každé dítě, o které pečovala po potřebnou dobu v největším rozsahu. V případě, že je přiznán pouze dílčí starobní důchod (tzn, že osoba - odpracovala v ČR jen část své kariéry), snižuje se výše výchovného ve stejném poměru jako ostatní složky důchodu.

18. Výchovné jsem obdržel, ale není v celé výši 500 Kč za každé vychované dítě. Proč?

V případě, že je vám přiznán pouze dílčí starobní důchod, jinými slovy v ČR jste odpracovali jen část své kariéry, snižuje se výše výchovného ve stejném poměru jako ostatní složky důchodu. Proto výchovné nemusí náležet v plné výši 500 Kč za každé vychované dítě.

19. O starobní důchod budu žádat až v roce 2023 a v tomtéž roce mi bude i přiznán. Jak to bude s žádostí o výchovné?

Žádost o výchovné budete podávat (žena či muž) současně s žádostí o přiznání starobního důchodu. Pracovník OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, se kterým bude žádost o starobní důchod sepisována, na možnost podání této žádosti sám upozorní, tj. aktivně se dotáže, zda si žadatel přeje též podat žádost o výchovné. Dodatečné podání žádosti o výchovné zákon neumožňuje.

20. Kdy obdrží výchovné muži, kteří si o něj požádali od 1. 9. do 31. 12. 2022?

V případě mužů nebylo výchovné vyplaceno automaticky již s lednovou splátkou důchodu, ale bude přiznáno až na základě podané žádosti. Vzhledem k tomu, že příslušná zákonná ustanovení nabyla účinnosti teprve dnem 1. 1. 2023, lze rozhodovat o tzv. výchovném na základě podané žádosti nejdříve od tohoto dne, a to v 90denní zákonné lhůtě běžící od tohoto data (bez ohledu na to, že dotyčný podal žádost v období od 1. 9. do 31. 12. 2022). Během této lhůty, která může být prodloužena z důvodu šetření rozhodných skutečností nebo existence sporu o tom, který z rodičů vychovával ve větším rozsahu, bude žádost vyřízena. Tzn. dotyčný obdrží rozhodnutí a v případě nároku na výchovné poté i doplatek za období od ledna 2023 do data zařízení pravidelné výplaty důchodu ve výši, která již zahrnuje zvýšení starobního důchodu za vychované děti. V případě dalších dotazů se prosím obracejte na OSSZ či PSSZ/MSSZ Brno, na kterou jste žádost o výchovné podali. Kontakty naleznete na našich webových stránkách (https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty).

21. Výchovné mi přišlo, ale domnívám se, že nesedí počet vychovaných dětí. Co mám dělat?

Pokud Vám byl starobní důchod zvýšen o výchovné automatizovaně (ženy) a v oznámení o tomto zvýšení naleznete v počtu vychovaných dětí nesrovnalosti, obracejte se prosím nejlépe písemnou formou na příslušnou OSSZ (PSSZ, MSSZ Brno) – kontakty naleznete na webu https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty. Do písemného sdělení uveďte, jaké nesrovnalosti jste nalezli a případně údaje o dětech, za které se domníváte, že vám výchovné náleží.

Pokud Vám byl starobní důchod o výchovné zvýšen na základě Vaší žádosti a v rozhodnutí o tomto zvýšení naleznete nesrovnalosti, je třeba vůči němu ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení podat písemné odůvodněné námitky. Námitky se zasílají přímo ČSSZ nebo prostřednictvím OSSZ (PSSZ, MSSZ Brno).

22. Výchovné mi nepřišlo, ale domnívám se, že nárok na něj mám. Co mám dělat?

Pokud jste výchovné neobdrželi, obracejte se prosím nejlépe písemnou formou na příslušnou OSSZ (PSSZ, MSSZ Brno) – kontakty naleznete na webu https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty. Do písemného sdělení uveďte údaje o dětech, za které se domníváte, že vám výchovné náleží.