ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Výchovné – otázky a odpovědi ke zvýšení starobního důchodu za vychované dítě


1. Co je výchovné?

Jedná se o částku, o kterou se zvýší procentní výměra starobního důchodu za každé dítě, které příjemce tohoto důchodu vychoval.

2. Od kdy bude starobní důchod zvyšován o výchovné?

Zákon, kterým se výchovné zavádí do oblasti důchodového pojištění, nabývá účinnosti 1. 1. 2023. Od splátky důchodu splatné v lednu 2023 bude výchovné náležet ke starobním důchodům, které jsou již přiznané či vyplácené do konce roku 2022. Starobní důchody, které budou teprve přiznávány, se zvýší ode dne přiznání důchodu za každé dítě, které pojištěnec vychoval, nejdříve však od 1. 1. 2023.

3. Jaká je jeho výše?

Částka zvýšení za vychované dítě stanovená pro rok 2023 činí 500 Kč za každé dítě, které pojištěnec vychoval. Výchovné se stává součástí procentní výměry starobního důchodu, která následně bude zvyšována jako celek v rámci budoucích valorizací.

Pokud náleží zvýšení za vychované dítě ke starobnímu důchodu, který byl přiznán se zřetelem k mezinárodní smlouvě o sociálním zabezpečení nebo ke koordinačním nařízením EU podle poměru dob pojištění získaných v České republice k celkové době pojištění (tzv. dílčí důchod), stanoví se částka tohoto zvýšení rovněž v dílčí výši odpovídající stejnému poměru dob pojištění, v jakém byl přiznán dílčí důchod.

4. Jaké jsou podmínky pro uznání výchovy dítěte?

Výchovné náleží jen za dítě, o které rodič (nebo jiná osoba) osobně pečuje nebo pečoval alespoň po dobu deseti let do dosažení zletilosti dítěte. Pokud se ujme výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku, je podmínka výchovy dítěte splněna, jestliže osobně pečuje nebo pečoval o dítě až do jeho zletilosti po dobu alespoň pěti let. V případě, že dítě zemřelo po dosažení pěti let věku, bude výchovné náležet, jestliže muž nebo žena osobně pečovali o dítě od jeho narození do jeho úmrtí. Pro starobní důchody přiznané od data před 1. 1. 2023 platí, že podmínka výchovy dítěte v případě jeho úmrtí je splněna, jestliže dítě zemřelo po dosažení šesti měsíců věku a bylo o něho pečováno až do jeho úmrtí.

Nárok na výchovné bude mít vždy jen jeden z rodičů (případně jiná osoba), který o dítě pečoval v největším rozsahu. Výchovné nenáleží, pokud se osoba vůči dítěti dopustila jako pachatel, spolupachatel nebo účastník úmyslného trestného činu uvedeného v bodě 6.

5. Komu budou důchody zvýšeny automaticky a kdy bude nutné o výchovné žádat?

Starobní důchody přiznané do konce roku 2022

Starobní důchody žen přiznané od data před 1. 1. 2023 se zvýší bez žádosti o 500 Kč za každé vychované dítě, k němuž bylo při přiznání důchodu přihlédnuto pro stanovení důchodového věku. Zvýšení bude provedeno od splátky důchodu splatné v lednu 2023 a o zvýšení budou ženy informovány prostřednictvím valorizačního oznámení v lednu 2023. Pokud by ke zvýšení od lednové splátky nedošlo, je třeba o výchovné požádat.

Příklad: Paní Helena vychovala tři děti. Díky tomu měla snížený důchodový věk na 59 let a do starobního důchodu odešla v roce 2016. Paní Heleně se starobní důchod zvýší o 1 500 Kč bez žádosti (automaticky) a ve zvýšené výši jí bude vyplácen od ledna 2023.

V ostatních případech již přiznaných starobních důchodů od data před 1. 1. 2023 bude nutné o zvýšení za výchovu dítěte vždy požádat, tzn. mužům a ženám, jejichž důchodový věk nebyl stanoven s přihlédnutím k důchodovému věku, bude náležet výchovné jen na základě žádosti, která může být podaná nejdříve od 1. 9. 2022 a nejpozději do 31. 12. 2024. Pro nárok na výchovné je třeba prokázat splnění podmínek výchovy dítěte a skutečnost, že žadatel (muž či žena) zajišťoval osobní péči o dítě do nabytí jeho zletilosti v největším rozsahu. Tuto skutečnost prokáže čestným prohlášením přiloženým k žádosti, která je od 1. 9. 2022 k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Žádost je možné podat na kterékoli OSSZ, PSSZ či na MSSZ Brno nebo zaslat přímo na ústředí ČSSZ, Křížová 25, Praha 5.

Starobní důchody přiznávané po 31. 12. 2022 (ženy i muži):

U starobních důchodů přiznaných od data po 31. 12. 2022 je nutné podat žádost o výchovné vždy. Pokud bude žádost o starobní důchod s datem přiznání po 31. 12. 2022 podaná před 1. 1. 2023, lze žádost o výchovné podat buď rovnou se žádostí o starobní důchod, nebo samostatně. Pokud bude žádost o starobní důchod s datem přiznání po 31. 12. 2022 podaná po tomto datu, žádost o výchovné je nutno uplatnit současně s žádostí o přiznání starobního důchodu. Pokud tato podmínka není splněna, nárok na výchovné nikdy nevznikne.

6. Jak se bude výchova dítěte prokazovat?

Při podání žádosti o zvýšení důchodu za vychované dítě musí žadatel uvést údaje o době a rozsahu osobní péče o dítě a vyplnit čestné prohlášení, že o dítě pečoval v největším rozsahu a nenastala překážka pro zvýšení starobního důchodu, tj. že se žadatel vůči uvedenému dítěti nedopustil jako pachatel, spolupachatel nebo účastník úmyslného trestného činu proti životu a zdraví, proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo proti rodině a dětem podle trestního zákoníku nebo obdobných úmyslných trestných činů. Vztah žadatele k dítěti se prokazuje rodným listem dítěte (příp. jiným dokladem o vztahu k dítěti), a to v případě, že nebude možné tuto skutečnost ověřit v příslušném registru veřejné správy.

7. S manželkou jsme společně vychovali více dětí, můžeme si výchovu pro nárok na výchovné rozdělit mezi sebe?

Rozdělení výchovy více dětí mezi více osob přichází v úvahu pouze v případě, že výchovu některého dítěte zajišťovala fakticky ve větším rozsahu jedna osoba a výchovu jiného dítěte jiná osoba. Pokud jedna osoba zajišťovala ve větším rozsahu výchovu všech dětí, náleží jí výchovné za všechny tyto děti, zatímco druhé pečující osobě nárok na výchovné nevzniká.

8. Jak to bude s výchovným v případě rozvedených manželů?

Rozvedenému rodiči nárok na výchovné vznikne, pokud o dítě osobně pečoval po dobu uvedenou v bodě 4 a ve větším rozsahu než druhý rodič.

Příklad: Pan Petr měl s manželkou 2 děti. Po několika letech se rozvedli, jedno dítě připadlo do péče bývalé manželce a jedno jemu. Pan Petr se o dítě staral od rozvodu, kdy byly dítěti 4 roky, až do jeho zletilosti. Za jedno dítě, které měl v péči, získá pan Petr nárok na výchovné. Bývalá manželka získá nárok za dítě druhé, o které se starala ona.

Příklad: O dítě do jeho 10 let pečuje matka, poté je dítě svěřeno do péče otce, přičemž o něj pečuje jeho manželka, a to od jeho 12 let do zletilosti. Obě ženy splnily podmínky pro uznání výchovy dítěte uvedené v bodě 4, výchovné však bude náležet matce, která o dítě pečovala ve větším rozsahu.

9. Jak se bude řešit spor mezi pečujícími osobami o uznání výchovy ve větším rozsahu?

Pokud nebude dosaženo dohody pečujících osob o rozsahu péče a takový spor výjimečně vznikne, bude tuto záležitost řešit OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno ve správním řízení. Při zjišťování osoby, která pečovala o dítě v největším rozsahu, může vyžadovat potřebnou součinnost a doklady od všech osob, které se na péči podílely, vyslechnout další svědky, atd. Uvedené řízení bude ukončeno vydáním rozhodnutí o tom, která osoba zajišťovala péči o dítě v největším rozsahu. Pouze tato osoba má nárok na zvýšení procentní výměry starobního důchodu za vychované dítě. Pokud za výchovu dítěte, která byla předmětem sporu, má již starobní důchod zvýšený jiná osoba, starobní důchod bude této osobě snížen.

10. Vzniká nárok na výchovné v případě pěstounské péče či osvojeného dítěte?

Ano, dítětem se pro účely zvýšení procentní výměry důchodu o výchovné rozumí dítě vlastní nebo osvojené, ale též dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, např. soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Pěstounovi tak může vzniknout na výchovné nárok, pokud o dítě pečoval v největším rozsahu po předepsanou dobu.

Příklad: Paní Anna ve svých 51 letech získala na základě rozhodnutí soudu do péče 9letého vnuka a 5letou vnučku, kteří přišli o rodiče. Nárok na starobní důchod jí vznikne dosažením 65. roku věku.

Paní Anna ode dne přiznání starobního důchodu získá nárok na výchovné také za tyto děti, pokud se o vnučku bude osobně starat alespoň po dobu 10 let, o vnuka až do jeho zletilosti a o výchovné si požádá v rámci žádosti o přiznání starobního důchodu.

11. Jak je to s nárokem na výchovné v případě úmrtí dítěte?

V případě starobních důchodů přiznaných po 31. 12. 2022 výchovné nenáleží v případě úmrtí dítěte před dosažením 5. roku života. Pokud dítě zemřelo v 5 letech či později a rodič o něho pečoval po celou dobu jeho života, nárok na výchovné vzniká.

Pro starobní důchody přiznané před 1. 1. 2023 platí, že podmínka výchovy dítěte v případě jeho úmrtí je splněna, jestliže dítě zemřelo po dosažení šesti měsíců věku a bylo o něho pečováno až do jeho úmrtí.

Příklad: Paní Eva porodila 2 děti a o obě osobně pečovala, a to v největším rozsahu. Jedno zemřelo v 5 letech, druhé dítě dospělo. V tomto případě se obě děti považují za vychované paní Evou, která bude mít nárok na zvýšení procentní výměry starobního důchodu ve výši 1 000 Kč.

12. Manželka, se kterou jsme se společně starali o dítě/děti, zemřela. Lze v takovém případě uplatnit nárok na výchovné?

Ano, ale pouze pokud jste výchovu dítěte/dětí zajišťoval v největším rozsahu. Jestliže výchovu dítěte/dětí v největším rozsahu zajišťovala manželka, nárok na zvýšení procentní výměry starobního důchodu o výchovné vám nevzniká.

13. Pobírám vdovský/vdovecký důchod a vychoval/a jsem dítě/děti, mám nárok na výchovné?

Lidé pobírající pouze vdovský či vdovecký důchod nemají nárok na výchovné. Nárok na výchovné vznikne až společně s přiznáním starobního důchodu. Pokud tedy pobíráte současně vdovský/vdovecký důchod a starobní důchod, nárok na výchovné vznikne.

Příklad: Paní Lenka má 55 let, pobírá invalidní důchod a zároveň se stala vdovou. Má tři děti, které vychovala až do jejich zletilosti, ale nárok na výchovné jí zatím nevzniká. Až poté, co jí bude přiznán starobní důchod, získá také výchovné za tři děti.

14. Pobírám invalidní důchod, mám nárok na výchovné za dítě/děti, o které jsem pečoval/a?

Lidé pobírající invalidní důchod nemají nárok na výchovné. Nárok na výchovné vzniká až při vzniku nároku na starobní důchod.

Příklad: Paní Hana má 58 let a pobírá invalidní důchod. Vychovala 2 děti až do jejich zletilosti, ale nárok na výchovné jí zatím nevzniká, neboť není poživatelkou starobního důchodu. O výchovné může požádat až při uplatnění žádosti o starobní důchod.

15. Mám tzv. transformovaný důchod, je i v tomto případě nárok na výchovné?

Starobní důchodci (ženy, muži), kterým byl před 1. 1. 2023 invalidní důchod ze zákona v jejich 65 letech transformován na starobní důchod a zároveň před 1. 1. 2023 jim zanikl nárok na „řádný“ starobní důchod z důvodu, že jejich invalidní důchod nebo transformovaný starobní důchod byl vyšší, mají nárok na výchovné, pokud splní podmínky pro výchovné a podají žádost o výchovné do 31. 12. 2024.

Pokud si poživatelé starobních transformovaných důchodů vzniklých před 1. 1. 2023 o „řádný“ starobní důchod ještě nepožádali, mají nárok na výchovné (při splnění podmínek pro výchovné), pokud požádají o „řádný“ starobní důchod, splní podmínku potřebné doby pojištění pro vznik nároku na něj a zároveň požádají i o výchovné.

16. O starobní důchod budu žádat až v roce 2023 a v tomtéž roce mi bude i přiznán. Jak to bude s žádostí o výchovné?

Žádost o výchovné budete podávat (žena či muž) současně s žádostí o přiznání starobního důchodu. Pracovník OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, se kterým bude žádost o starobní důchod sepisována, na možnost podání této žádosti sám upozorní, tj. aktivně se dotáže, zda si žadatel přeje též podat žádost o výchovné. Dodatečné podání žádosti o výchovné zákon neumožňuje.