ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Neaktivní osoby


Tzv. neaktivní osoby jsou ty, na které se nevztahují ustanovení článků 11(3)(a) až 11(3)(d) nařízení č. 883/2004, a které v souladu se zněním čl. 11(3)(e) uvedeného nařízení podléhají právním předpisům členského státu bydliště. Potvrzení A1 se v tomto případě nevystavuje.

Do skupiny neaktivních osob lze zařadit např.:

  • osoby, které přestaly vykonávat činnost,
  • osoby, které jsou příjemci dávky důchodového pojištění,
  • studenty,
  • rodinné příslušníky, aj.

V případě studentů je však důležité zdůraznit, že jsou za neaktivní osoby považováni, jen pokud při studiu nevykonávají žádnou výdělečnou činnost. V případě, že vykonávají výdělečnou činnost mimo své studijní povinnosti, postupuje se při určování příslušnosti k právním předpisům podle pravidel vztahujících se na danou situaci - viz předchozí kapitoly (vyslání, souběžný výkon činnosti, aj.).

Práce studenta v zahraničí, která je součástí jeho studijních povinností (součástí jeho studijního pobytu), je však situací zcela odlišnou. V takovém případě student podléhá, jak již bylo zmíněno výše, právním předpisům členského státu bydliště v souladu s čl. 11(3)(e) nařízení č. 883/2004.

Příslušnost k právním předpisům u neaktivních osob určují v ČR zdravotní pojišťovny, styčným orgánem České republiky pro oblast zdravotní péče je pak Kancelář zdravotního pojištění (www.kancelarzp.cz/cs) jako instituce, která reprezentuje český systém zdravotní péče ve vztahu k zahraničí.