ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Námitkové řízení


Proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění, lze podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení. Námitky lze podat u orgánu, který rozhodnutí vydal, tj. přímo u ČSSZ, nebo u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ). O námitkách rozhoduje ČSSZ, přičemž může rozhodnout i v neprospěch účastníka řízení. Podání námitek je řádný opravný prostředek ve správním řízení – absolvování námitkového řízení, ať již úspěšné nebo neúspěšné, je tedy nezbytným předpokladem k tomu, aby se věcí mohl zabývat soud v rámci případné později uplatněné správní žaloby. Žalobu v soudním řízení správním lze podat do dvou měsíců ode dne oznámení rozhodnutí o námitkách u místně příslušného krajského soudu (v případě Prahy u Městského soudu v Praze). Od 1.1.2012 již neplatí, že účinky včasného podání žaloby jsou zachovány, byla-li žaloba podána u ČSSZ.  

Námitky musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž jsou určeny, jméno a příjmení účastníka řízení (adresáta námitkami napadeného rozhodnutí), datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování a podpis osoby, která je činí. Dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje (číslo jednací a datum vydání), v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Právní úprava řízení o námitkách je obsažena především
v ustanovení § 88 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Podání obsahující námitky ČSSZ posuzuje podle skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Obsah podání nesmí být hrubě urážlivý. V případě takového podání může ČSSZ uložit tomu, kdo je učinil, pořádkovou pokutu až do výše 50000,-Kč.

Námitky nelze uplatnit samostatně proti posudku posudkového orgánu, kterým je v případě posuzování invalidity OSSZ/PSSZ/MSSZ, ani proti učiněnému posudkovému závěru. Lze je uplatnit pouze proti rozhodnutí ČSSZ o invalidním důchodu, které je na podkladě posudku vydáno. V případě, že účastník řízení podá námitky proti posudku lékaře OSSZ/PSSZ/MSSZ, považuje ČSSZ tyto námitky za nepřípustné, neboť lze podat písemné námitky výhradně proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění, a to teprve poté, co správní orgán rozhodnutí vydal. Posudek o invaliditě je pouze podkladem pro vydání rozhodnutí. Nepřípustné námitky správní orgán zamítne. Pokud účastník řízení nesouhlasí s výsledkem posouzení zdravotního stavu, vyčká doručení rozhodnutí o invalidním důchodu, proti němuž následně může podat námitky. Kromě označení rozhodnutí, které napadá, číslem jednacím a datem vydání, uvede v námitkách důvody, pro které považuje posudkový závěr lékaře OSSZ za nesprávný. Poučení o postupu při podání námitek je součástí každého rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení. Posouzení zdravotního stavu v námitkovém řízení provádějí lékaři ČSSZ určení k posuzování pro účely řízení o námitkách, kteří jsou organizačně odděleni od lékařů OSSZ/PSSZ/MSSZ a nepodílejí se na zpracování posudků OSSZ/PSSZ/MSSZ, na jejichž základě jsou vydávána rozhodnutí ČSSZ.

Rozhodnutí o námitkách je třeba vydat nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byly námitky ČSSZ jako věcně příslušnému orgánu doručeny, včetně případů, kdy jsou postoupeny OSSZ, PSSZ, MSSZ. Závisí-li rozhodnutí o námitkách na posouzení zdravotního stavu, prodlužuje se tato lhůta o 60 dnů. Pokud je v řízení o námitkách doručováno veřejnou vyhláškou, nebo jde-li o zvlášť složitý případ, lze lhůtu pro vydání rozhodnutí prodloužit o dalších 30 dnů. Lhůta pro vydání rozhodnutí o námitkách se prodlužuje o dobu, po kterou se došetřují rozhodné skutečnosti u zaměstnavatelů a dalších právnických nebo fyzických osob, správních úřadů, cizozemských nositelů nemocenského, důchodového, zdravotního nebo úrazového pojištění (zabezpečení).