ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Námitkové řízení


Proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění, lze podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení. Námitky lze podat u orgánu, který rozhodnutí vydal, tj. přímo u ČSSZ, nebo u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ). O námitkách rozhoduje ČSSZ, přičemž může rozhodnout i v neprospěch účastníka řízení. Podání námitek je řádný opravný prostředek ve správním řízení – absolvování námitkového řízení, ať již úspěšné nebo neúspěšné, je tedy nezbytným předpokladem k tomu, aby se věcí mohl zabývat soud v rámci případné později uplatněné správní žaloby. Žalobu v soudním řízení správním lze podat do dvou měsíců ode dne oznámení rozhodnutí o námitkách u místně příslušného krajského soudu (v případě Prahy u Městského soudu v Praze). Od 1.1.2012 již neplatí, že účinky včasného podání žaloby jsou zachovány, byla-li žaloba podána u ČSSZ.  

Námitky musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž jsou určeny, jméno a příjmení účastníka řízení (adresáta námitkami napadeného rozhodnutí), datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování a podpis osoby, která je činí. Dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje (číslo jednací a datum vydání), v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Právní úprava řízení o námitkách je obsažena především
v ustanovení § 88 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Podání obsahující námitky ČSSZ posuzuje podle skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Obsah podání nesmí být hrubě urážlivý. V případě takového podání může ČSSZ uložit tomu, kdo je učinil, pořádkovou pokutu až do výše 50000,-Kč.

Námitky nelze uplatnit samostatně proti posudku posudkového orgánu, kterým je v případě posuzování invalidity OSSZ/PSSZ/MSSZ, ani proti učiněnému posudkovému závěru. Lze je uplatnit pouze proti rozhodnutí ČSSZ o invalidním důchodu, které je na podkladě posudku vydáno. V případě, že účastník řízení podá námitky proti posudku lékaře OSSZ/PSSZ/MSSZ, považuje ČSSZ tyto námitky za nepřípustné, neboť lze podat písemné námitky výhradně proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění, a to teprve poté, co správní orgán rozhodnutí vydal. Posudek o invaliditě je pouze podkladem pro vydání rozhodnutí. Nepřípustné námitky správní orgán zamítne. Pokud účastník řízení nesouhlasí s výsledkem posouzení zdravotního stavu, vyčká doručení rozhodnutí o invalidním důchodu, proti němuž následně může podat námitky. Kromě označení rozhodnutí, které napadá, číslem jednacím a datem vydání, uvede v námitkách důvody, pro které považuje posudkový závěr lékaře OSSZ za nesprávný. Poučení o postupu při podání námitek je součástí každého rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení. Posouzení zdravotního stavu v námitkovém řízení provádějí lékaři ČSSZ určení k posuzování pro účely řízení o námitkách, kteří jsou organizačně odděleni od lékařů OSSZ/PSSZ/MSSZ a nepodílejí se na zpracování posudků OSSZ/PSSZ/MSSZ, na jejichž základě jsou vydávána rozhodnutí ČSSZ.

Rozhodnutí o námitkách je třeba vydat nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byly námitky ČSSZ jako věcně příslušnému orgánu doručeny, včetně případů, kdy jsou postoupeny OSSZ, PSSZ, MSSZ. Závisí-li rozhodnutí o námitkách na posouzení zdravotního stavu, prodlužuje se tato lhůta o 60 dnů. Pokud je v řízení o námitkách doručováno veřejnou vyhláškou, nebo jde-li o zvlášť složitý případ, lze lhůtu pro vydání rozhodnutí prodloužit o dalších 30 dnů. Lhůta pro vydání rozhodnutí o námitkách se prodlužuje o dobu, po kterou se došetřují rozhodné skutečnosti u zaměstnavatelů a dalších právnických nebo fyzických osob, správních úřadů, cizozemských nositelů nemocenského, důchodového, zdravotního nebo úrazového pojištění (zabezpečení).