ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Důležité informace související s úmrtím příjemce důchodu


Dojde-li k úmrtí poživatele důchodu, není třeba to České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) hlásit. Hlášení úmrtí je povinností úřadů pověřených vedením matrik, které tuto skutečnost sdělí ČSSZ do dvou týdnů po zápisu do matriky. ČSSZ dále přijímá informace o úmrtí z registru obyvatel, agendového informačního systému evidence obyvatel a došlých žádostí o pozůstalostní dávky. Pokud důchodce zemře v zařízení sociálních služeb, hlásí jeho úmrtí ČSSZ toto zařízení.

Z praktických důvodů je však vhodné o úmrtí poživatele důchodu co nejdříve informovat okresní správu sociálního zabezpečení/Pražskou správu sociálního zabezpečení/Městskou správu sociálního zabezpečení Brno (dále jen OSSZ) v místě bydliště zemřelého nebo pozůstalých nebo Klientské centrum při ústředí ČSSZ, popřípadě lze úmrtí oznámit prostřednictvím call centra pro důchodové pojištění na tel. čísle 800 050 248. OSSZ, Klientské centrum při ústředí ČSSZ i call centrum dále poskytnou s ohledem na konkrétní okolnosti odborné rady, jak řešit případný nárok na pozůstalostní důchod nebo splátky důchodu, které byly vyplaceny, avšak z důvodu úmrtí již nenáleží, apod.

Pokud je však důchod vyplácen jinému příjemci (tj. zákonnému zástupci, opatrovníkovi, zvláštnímu příjemci či členovi domácnosti, který důchodce zastupuje podle § 49 a 50 občanského zákoníku), je tento jiný příjemce povinen úmrtí poživatele důchodu písemně ohlásit plátci důchodu, a to do 8 dnů od úmrtí.   

Úmrtím poživatele důchodu zaniká nárok na důchod.

Výplata důchodu

Důchody se vyplácejí buď bezhotovostním převodem na účet klienta, nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty. Důchody se vyplácejí dopředu, a to v pravidelných měsíčních lhůtách. Splatnost důchodů vyplácených ČSSZ je stanovena na sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci a 15. den v měsíci, je-li důchod zasílán do zařízení sociálních služeb. Důchod vždy náleží od konkrétního dne splatnosti do dne předcházejícího dni splatnosti v následujícím měsíci.

Pokud se důchodce dožil alespoň stanoveného dne splatnosti, důchod byl vyplacen oprávněně, a to v plné měsíční výši; vrácení poměrné částky ČSSZ nepožaduje. Pokud se však důchodce nedožije dne splatnosti důchodu (třeba o jediný den), nejbližší splátka již nenáleží.  

A. Výplata důchodu v hotovosti

Pokud měl zemřelý příjemce důchodu zařízenou výplatu důchodu prostřednictvím pošty, je vhodné, aby pozůstalý sdělil datum úmrtí přímo poštovnímu úřadu, který výplatu prováděl. Pokud tak pozůstalý neučiní, zastavení výplaty zrealizuje ČSSZ až poté, kdy obdrží informaci o úmrtí z jiného zdroje. V některých případech, zejména pokud je příjemcem důchodu jiná osoba, např. zvláštní příjemce či opatrovník, může dojít k přeplatku na důchodu. Nejčastěji se jedná o situaci, kdy tyto osoby převezmou důchod, který vzhledem k datu úmrtí důchodce nenáleží. Tento přeplatek je pak po příjemci důchodu vyžadován.

Může se také stát, že z nějakého důvodu (např. pobyt v nemocnici) důchodce jednu či několik splátek důchodu před úmrtím nepřevzal. Nepřevzaté, avšak náležející splátky důchodu jsou takzvaným nedoplatkem důchodu.

Nárok na výplatu nedoplatku důchodu nabývají postupně manžel/ka, děti a osvojené děti. Pokud neexistuje žádná z uvedených osob, stává se nedoplatek předmětem dědictví. Notář rozhodne v rámci pozůstalostního řízení, komu z dědiců bude částka vyplacena. Notář rozhodne v rámci pozůstalostního řízení, komu z dědiců bude částka vyplacena. Notář rozhodne v rámci pozůstalostního řízení, komu z dědiců bude částka vyplacena. ČSSZ poukáže uvedenou částku oprávněnému dědici na základě jeho žádosti. Žádost (výzvu) k vydání nedoplatku důchodu od ČSSZ podává dědic, je nutné k ní dodat také kopii pravomocného usnesení dědického soudu. Vzejde-li z dědického řízení více dědiců, je možné žádost (výzvu) k vydání nedoplatku učinit jedním podáním, je však nutné, aby všichni dědici byli dostatečně identifikováni (jméno, příjmení, datum narození/rodné číslo, adresa trvalého pobytu) a řádně podepsáni (úředně ověřený podpis se nevyžaduje). Dědici si mohou určit také společného zmocněnce, případně je možné, aby každý dědic zmocnil jinou osobu. Nedoplatek důchodu vyplatí ČSSZ oprávněnému dědici v hotovosti na jím určenou adresu nebo na jeho bankovní účet, je nutné tedy způsob určit v žádosti o jeho vydání. V případě více dědiců lze připustit kombinaci obou způsobů výplaty nedoplatku, a to s ohledem na žádosti jednotlivých dědiců.

B. Výplata důchodu převodem na bankovní účet

V případě, že zemřelému byl vyplácen důchod na jeho bankovní účet, zastaví ČSSZ po nahlášení úmrtí výplatu od nejbližší důchodové splátky. Než dojde k ukončení výplaty v systémech ČSSZ, může nastat situace, že je na účet převedena ještě splátka důchodu, která již nenáleží, a vznikne přeplatek na důchodu. Pokud je na účtu dostatek peněžních prostředků, na žádost ČSSZ banka již nenáležející částky důchodu vrátí. V případě, že na účtu zemřelého není dostatečný zůstatek a právo disponovat s peněžními prostředky na něm má jiná osoba, je tato osoba povinna již nenáležející částky důchodu vrátit. Pokud taková osoba není, jsou povinni vrátit tyto částky důchodu postupně manžel/ka, pokud mu/jí po zemřelém vznikl nárok na vdovecký/vdovský důchod, a dále děti a rodiče, jestliže žili se zemřelým v době jeho smrti v domácnosti. Pokud neexistuje žádná z těchto osob, nenáležející částky důchodu se považují za dluh důchodce, který se vypořádá v rámci dědictví.

C. Výplata důchodu na účet manžela/manželky

Podmínkou pro výplatu důchodu na účet manžela/manželky je, že v době, kdy důchodce o tento způsob výplaty požádá, má právo disponovat s peněžními prostředky na účtu manžela/manželky a manžel/manželka s tímto způsobem výplaty souhlasí. Dojde-li k úmrtí důchodce, jehož důchod byl vyplácen na účet jeho manžela/manželky, je pozůstalý manžel/manželka povinen/povinna nenáležející částky důchodu zemřelého vrátit.

Po úmrtí majitele účtu, na který je prováděna i výplata důchodu jeho manžela/manželky, je nastaven následující postup:

ČSSZ (dle údajů vedených ve své evidenci) po obdržení a zpracování informace o úmrtí majitele účtu expeduje na adresu disponující osoby „Výzvu ke sdělení způsobu výplaty důchodu pro úmrtí majitele účtu“. Tímto dopisem informuje adresáta – příjemce důchodu – o nutnosti oznámit ČSSZ do 30 dnů od jeho doručení způsob, jakým má být výplata jeho důchodu zařízena, neboť není možné dále pokračovat v jeho výplatě na účet zemřelé osoby (ledaže by se pozůstalý manžel v rámci pozůstalostního řízení stal novým majitelem účtu – podmínky jsou uvedeny níže). Dále informuje o níže uvedených možnostech zařízení výplaty:

  • Příjemce důchodu vedený v evidenci ČSSZ jako disponující osoba k účtu se již v minulosti stal jeho majitelem, ale ČSSZ doposud tuto skutečnost neoznámil – poté je nutné prokázat své vlastnictví účtu zasláním „Žádosti o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v ČR – majitel účtu“ (vlastnoručně podepsané).
  • Příjemce důchodu se stal v rámci pozůstalostního řízení majitelem účtu, na který je jeho důchod vyplácen – tuto skutečnost je nutné prokázat zasláním „Žádosti o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v ČR – majitel účtu“ (vlastnoručně podepsané).
  • Příjemce důchodu požaduje výplatu na jiný účet, jehož je majitelem – tuto skutečnost je nutné oznámit zasláním „Žádosti o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v ČR – majitel účtu“ (vlastnoručně podepsané)
  • Příjemce důchodu požaduje výplatu v hotovosti prostřednictvím důchodové služby České pošty, s. p. - tuto skutečnost je nutné ČSSZ oznámit tiskopisem „Žádost o zrušení výplaty důchodu poukazem na účet“, případně jinou písemnou formou.

Zmíněné tiskopisy jsou v podobě interaktivních formulářů dostupné na ePortálu ČSSZ na adrese: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy nebo ve formátu PDF na webových stránkách ČSSZ: http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/duchodove-pojisteni.htm.Tiskopisy jsou též k dispozici na OSSZ nebo v Klientském centru při ústředí ČSSZ.

Pokud příjemce důchodu nebude na výzvu ČSSZ v požadované lhůtě reagovat, bude jeho výplata na účet zastavena a zařízena hotovostním způsobem prostřednictvím důchodové služby České pošty, s. p.

Takto zařízenou výplatu je možné kdykoliv opět změnit na bezhotovostní výplatu na účet, a to i na původní účet (v tomto případě po skončení pozůstalostního řízení), pokud bude ČSSZ zaslána „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu“.

Výzva ke sdělení způsobu výplaty důchodu po úmrtí majitele účtu je generována a expedována plně automatizovaným způsobem, při kterém nelze zohlednit situaci, kdy si příjemce důchodu po úmrtí majitele účtu již jednu z uvedených možností výplaty svého důchodu zvolil a ČSSZ ji oznámil. V takovém případě lze považovat výzvu za bezpředmětnou a není třeba žádným způsobem reagovat.


D. Výplata důchodu na účet jiného příjemce

Pokud byl důchod vyplácen na účet zákonného zástupce, opatrovníka, zvláštního příjemce či člena domácnosti, který důchodce zastupuje podle § 49 a 50 občanského zákoníku, a výplata důchodu na takový účet plynula i po úmrtí důchodce, odpovídá za přeplatek jiný příjemce důchodu. 
 

V případě nejasností či dotazů souvisejících s výplatou důchodu je třeba se obracet přímo na ČSSZ, informace poskytnou také pracovníci OSSZ, Klientského centra při ústředí ČSSZ či call centra pro důchodové pojištění na tel. čísle 800 050 248.