ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Informace o působnosti ČSSZ


Česká správa sociálního zabezpečení (označuje se zkratkou ČSSZ) je úřad, který má v České republice na starost důchodové a nemocenské pojištění většiny občanů a výběr pojistného na tato pojištění.
ČSSZ a jí řízené okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze Pražská správa sociálního zabezpečení, v Brně Městská správa sociálního zabezpečení Brno (dohromady se označují zkratkami OSSZ / PSSZ / MSSZ Brno), rozhodují především o důchodech a dávkách nemocenského pojištění a občanům je vyplácí.

Důchody finančně pomáhají občanům v důchodovém věku, při invaliditě a při ztrátě blízké osoby. ČSSZ vyplácí důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí.

Více informací o důchodech

Dávkami nemocenského pojištění jsou nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství (tzv. mateřská), vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, otcovská poporodní péče (tzv. otcovská), ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné. OSSZ / PSSZ / MSSZ Brno je vyplácí především zaměstnaným a podnikajícím lidem v situacích, kdy z různých důvodů (nejčastěji nemoc, těhotenství, mateřství, péče o dítě, ošetřování blízké osoby) nemohou dočasně pracovat.

Více informací o dávkách nemocenského pojištění

Pojistné na důchodové a nemocenské pojištění je OSSZ / PSSZ / MSSZ Brno průběžně vybíráno od zaměstnavatelů (podniků, firem) a podnikajících osob (živnostníků, osob samostatně výdělečně činných).

Více informací o výběru pojistného

Lékařskou posudkovou službou ČSSZ a OSSZ / PSSZ/ MSSZ Brno je zajištováno posouzení, zda kvůli špatnému zdravotnímu stavu může občan mít prodlouženou výplatu nemocenského, získat invalidní důchod či jinou dávku nebo pomoc od Úřadu práce ČR (např. příspěvek na péči, na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením a další).

Více informací o činnosti lékařské posudkové služby

ČSSZ je také ve věcech nemocenského a důchodového pojištění partnerským úřadem pro obdobné instituce v zahraničí. S úřady sociálního zabezpečení států Evropské unie a zemí, se kterými má Česká republika mezinárodní smlouvu (dohodu) o sociálním zabezpečení, ČSSZ jedná a komunikuje v záležitostech důchodů a nemocenských dávek, jestliže občan v daném státě pracuje či pracoval nebo tam pobývá.

Více informací k zahraniční agendě

ČSSZ a OSSZ / PSSZ / MSSZ Brno při své činnosti postupují podle platných právních předpisů (zákonů, nařízení, vyhlášek apod.), především se řídí zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákonem o důchodovém pojištění a zákonem o nemocenském pojištění. Kromě rozhodování o důchodech a dávkách nemocenského pojištění a jejich vyplácení plní ČSSZ a OSSZ / PSSZ / MSSZ Brno řadu dalších úkolů. Například kontroluje plnění povinností v důchodovém a nemocenském pojištění, vyřizuje námitky nebo odvolání proti vydaným rozhodnutím a zodpovídá dotazy občanů.

ČSSZ řídí ústřední ředitel. Nadřízeným orgánem ČSSZ je Ministerstvo práce a sociálních věcí (označuje se zkratkou MPSV). ČSSZ sídlí v Praze na adrese Křížová 25, Praha 5. V každém okresním a krajském městě sídlí OSSZ, v Praze PSSZ a v Brně MSSZ Brno, kam se občané mohou ve věcech důchodového a nemocenského pojištění obracet. Své záležitosti mohou vyřizovat elektronicky nebo osobně.

Kontakty na všechna pracoviště

Telefonicky poskytuje ČSSZ informace a odpovídá na dotazy na bezplatném telefonním čísle 800 050 248. Elektronické služby a formuláře jsou dostupné na ePortále ČSSZ.