ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Informace k úřednické zkoušce


Povinnost vykonání úřednické zkoušky

Každý nově přijatý státní zaměstnanec má povinnost do 12 měsíců ode dne přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo, příp. jmenování
na služební místo představeného, úspěšně vykonat úřednickou zkoušku.

Úřednická zkouška se skládá ze dvou částí - obecné a zvláštní. Obecná část úřednické zkoušky je pouze jedna a v případě jejího úspěšného vykonání se již znovu neopakuje, a to ani v případě zařazení na jiné služební místo s jiným oborem služby. Úspěšné vykonání obecné části úřednické zkoušky je předpokladem složení zvláštní části úřednické zkoušky z oboru služby stanoveného v rámci systemizace konkrétnímu služebnímu místu. Oborů služby je celkem 63.

Na vykonání úřednické zkoušky má každý státní zaměstnanec celkem 2 pokusy, přičemž na přípravu může čerpat až 4 dny studijního volna v rámci 12 měsíční lhůty pro složení úřednické zkoušky (2 dny na obecnou část, 2 dny na zvláštní část).

Úspěšné vykonání úřednické zkoušky podmiňuje prodloužení trvání služebního poměru z doby určité na dobu neurčitou, příp. na dobu určitou uvedenou v oznámení o vyhlášení výběrového řízení, v rámci něhož byl tento státní zaměstnanec na toto služební místo vybrán. V případě, že státní zaměstnanec nesplní povinnost vykonat úřednickou zkoušku, nebo jednu z jejích částí, jeho služební poměr zanikne posledním dnem v měsíci, ve kterém vykonal druhý neúspěšný pokus úřednické zkoušky, příp. uplynutím lhůty 12 měsíců v případě, že se o splnění úřednické zkoušky ani nepokusil nebo stihl využít pouze jeden pokus, který nebyl úspěšný. Délka zkušební doby není úspěšným vykonáním úřednické zkoušky nijak dotčena.

V případě zařazení/jmenování/převedení stávajícího státního zaměstnance na služební místo s jiným oborem služby, než který vykonával na svém dosavadním služebním místě, má státní zaměstnanec povinnost vykonat zvláštní část úřednické zkoušky shodně do 12 měsíců ode dne zařazení/jmenování/převedení na nové služební místo. Pokud ji v této lhůtě úspěšně nevykoná, bude státní zaměstnanec převeden na jiné vhodné služební místo, kde již státní služba v tomto oboru vykonávána není.

Úřednickou zkoušku může na náklady služebního úřadu současně vykonat také zaměstnanec v pracovním poměru zařazený na služebním místě.

 

Informace k přihlašování uchazečů o vykonání úřednické zkoušky

Uchazeči o vykonání úřednické zkoušky jsou k jednotlivým termínům přihlašováni personalistou, a to na základě písemné žádosti, která je ke stažení na intranetu ČSSZ (přístup na intranet mají pouze přijatí zaměstnanci)

Termíny jednotlivých úřednických zkoušek pro příslušné obory státní služby vypisují v ISoSS jednotlivé ústřední správní úřady, které mají ve své gesci příslušný obor státní služby. Obecná část úřednické zkoušky je vždy vypisována jako součást úřednické zkoušky pro konkrétní obor státní služby, nikdy se pro ni nevypisuje samostatný termín.

Úřednická zkouška, jejíž zvláštní část je skládána z oboru služby 15. Sociální pojištění, je skládána před zkušební komisí zřízenou v rámci ČSSZ.

Státní zaměstnanec, který písemně požádá o vykonání úřednické zkoušky v preferovaném/orientačním termínu, je nejméně 21 dní předem seznámen s konkrétním termínem konání úřednické zkoušky.

Zkušební otázky k obecné a zvláštní části úřednické zkoušky a doplňující materiály k některým oborům státní služby jsou ke stažení na internetových stránkách Ministerstva vnitra. Pro obor služby č. 15. Sociální pojištění jsou studijní materiály k vykonání zvláštní části úřednické zkoušky dostupné
na personálních útvarech ČSSZ a žadatelům o vykonání úřednické zkoušky jsou zasílány po jejich řádném přihlášení.