ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Informace pro ošetřující lékaře


Ošetřujícím lékařem je z hlediska zákona o nemocenském pojištění zdravotnické zařízení, které svými lékaři poskytuje pojištěnci nebo jiné posuzované osobě ambulantní, ústavní nebo lázeňskou péči, včetně zařízení závodní preventivní péče. Ošetřujícím lékařem naopak není zařízení záchranné služby a pohotovostní služby. Posuzování zdravotního stavu je ošetřující lékař oprávněn vykonávat jen v rozsahu své odbornosti.

Vznikne-li dočasná pracovní neschopnost u pojištěnce podléhajícího právním předpisům jiného členského státu v době  pobytu v ČR, navštíví tento pojištěnec ošetřujícího lékaře, který mu vystaví český tiskopis „Rozhodnutí o DPN“ stejným způsobem jakoby šlo o českého pojištěnce. Ošetřující lékař má podle nařízení EP a Rady (ES) č. 987/2009 povinnost potvrdit pojištěnci též pravděpodobnou dobu trvání DPN. Učiní tak na tiskopise „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“, kde vyznačí, ke kterému dni pravděpodobně DPN bude trvat. První potvrzení o pravděpodobné době trvání DPN by měl ošetřující lékař pojištěnci vydat současně s vystavením rozhodnutí o DPN. Další potvrzení je vhodné vydávat zpravidla nejlépe s ohledem na datum příští lékařské kontroly pojištěnce.

Osobě, která žádá o invalidní důchod z jiného členského státu, bydlící nebo pobývající na území ČR, vyplní ošetřující lékař formulář E 213 CZ (Podrobná lékařská zpráva) pouze na žádost OSSZ/PSSZ/MSSZ. Za vyšetření zdravotního stavu a vyplnění  formuláře E 213 provede ČSSZ ošetřujícímu lékaři úhradu. Ošetřující lékaři musí při komunikaci prostřednictvím těchto formulářů dodržovat dále uvedené administrativní postupy. Elektronickou verzi formuláře E 213 si může ošetřující lékař vyžádat na oddělení LPS na místně příslušné OSSZ.