ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Dorovnávací přídavek některým poživatelům českých a slovenských starobních důchodů


Zákonem č. 274/2013 Sb. byl novelizován zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen „zdp“) a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (dále jen „ZOPSZ“). Zákon č. 274/2013 Sb. s účinností od 1. 12. 2013 upravuje poskytování dorovnávacího přídavku některým poživatelům českých a slovenských starobních důchodů. Jedná se o novou speciální dávku důchodového pojištění, která však bude vyplácena spolu s českým starobním důchodem a stejným způsobem.

Dorovnávací přídavek náleží pouze poživatelům starobních důchodů, včetně starobních důchodů před dosažením důchodového věku, a to nejdříve od 1. 12. 2013, i když podmínky stanovené pro vznik nároku na dorovnávací přídavek byly splněny před tímto dnem. Právní úprava se nevztahuje na poživatele invalidních důchodů ani na poživatele pozůstalostních důchodů.

Nárok na dorovnávací přídavek má poživatel českého starobního důchodu (bez ohledu na státní občanství a bydliště), který získal před 1. lednem 1993 aspoň 25 let československé doby pojištění, za kterou mu byl po 31. prosinci 1992 přiznán starobní důchod ze slovenského důchodového pojištění (dále jen „slovenský starobní důchod“), získal v období od 1. ledna 1993 do 31. prosince 1995 aspoň 1 rok doby pojištění podle právních předpisů České republiky; pro účely splnění této podmínky se do doby pojištění nezahrnují náhradní doby, český starobní důchod a slovenský starobní důchod jsou vypláceny ke dni, od něhož pojištěnec žádá o přiznání dorovnávacího přídavku a výše dorovnávacího přídavku má ke dni, od něhož pojištěnec žádá o jeho přiznání, kladnou hodnotu.

Pro účely splnění podmínky získání 25 let československé doby pojištění, tj. doby pojištění získané před 1. 1. 1993, se bude přihlížet rovněž k dobám pojištění získaným do 31. 12. 1992 ve státech, se kterými má Česká republika uzavřenu dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení, a ve státech, na které se vztahují předpisy EU o koordinaci sociálního zabezpečení (tj. EU, EHP a Švýcarsko).

Výše dorovnávacího přídavku se stanoví v částce odpovídající rozdílu mezi výší starobního důchodu, která by žadateli náležela, pokud by k dobám pojištění získaným po 31. 12. 1992 podle českých právních předpisů byla připočtena doba pojištění získaná v bývalém Československu před 1. 1. 1993, tzv. hypotetické výše starobního důchodu, a úhrnem vypláceného českého starobního důchodu a vypláceného slovenského starobního důchodu přepočteného na českou měnu. Při přepočtu vypláceného slovenského starobního důchodu na českou měnu se použije kurz české měny vůči euru vyhlášený Českou národní bankou (dále jen „ČNB“) pro 1. den kalendářního měsíce, do něhož spadá den, od kterého se dorovnávací přídavek přiznává.

Vzhledem k tomu, že dorovnávací přídavek je specifickou dávkou důchodového pojištění, nepodléhá valorizačním předpisům. Vyplácený český starobní důchod se zvyšuje podle právních předpisů o zvyšování důchodů. Výše dorovnávacího přídavku tedy zůstává při valorizaci vypláceného českého starobního důchodu v nezměněné výši. Dorovnávací přídavek se nově stanoví vždy ke dni 31. ledna každého kalendářního roku. Při stanovení nové výše dorovnávacího přídavku se vychází z výše vypláceného českého starobního důchodu a z výše vypláceného slovenského starobního důchodu ke dni 31. ledna kalendářního roku a z hypotetické výše starobního ke dni 31. ledna kalendářního roku. Dorovnávací přídavek v nové výši se vyplácí od splátky českého starobního důchodu splatné v dubnu kalendářního roku, v němž se stanoví nová výše dorovnávacího přídavku, do splátky českého starobního důchodu splatné v březnu následujícího kalendářního roku a to bez ohledu na změny kurzu či mimořádné valorizace v průběhu roku. Při přepočtu vypláceného slovenského starobního důchodu na českou měnu pro účely stanovení nové výše dorovnávacího přídavku se použije kurz české koruny vůči euru vyhlášený ČNB pro 1. leden kalendářního roku, v němž se stanoví nová výše dorovnávacího přídavku.

Vyplácí-li se český starobní důchod ve výši poloviny podle § 37 odst. 1 zdp nebo ve výši poloviny procentní výměry podle § 59 zdp, vyplácí se dorovnávací přídavek ve výši poloviny.

Nárok na dorovnávací přídavek však nemusí náležet na dobu neurčitou. Pokud by v důsledku změny výše vypláceného českého starobního důchodu nebo výše vypláceného slovenského starobního důchodu přepočteného na českou měnu dorovnávací přídavek neměl kladnou hodnotu, zaniká nárok na jeho výplatu (od dubnové splátky). V případě, že nárok na výplatu dorovnávacího přídavku zanikl z uvedeného důvodu, tj. nedosáhl kladné hodnoty, v období tří bezprostředně následujících kalendářních roků, nárok na něj zaniká dnem 31. ledna posledního z těchto kalendářních roků.

Žádost o přiznání dorovnávacího přídavku lze podat přímo u ČSSZ nebo též u kterékoliv OSSZ, PSSZ, MSSZ Brno, která je povinna tuto žádost neprodleně postoupit ČSSZ. Tiskopis žádosti není ze zákona předepsán, postačí jakékoliv podání, v němž žadatel výslovně projeví svou vůli a požádá o přiznání dorovnávacího přídavku. Pro usnadnění řízení ČSSZ připravila formulář Žádost o dorovnávací přídavek podle § 106a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 274/2013 Sb.

Právní úprava (§ 123h ZOPSZ) výslovně určuje podmínky pro podání nové žádosti o dorovnávací přídavek, pokud předchozí žádost o přiznání dorovnávacího přídavku byla zamítnuta pouze z důvodu, že dorovnávací přídavek by ke dni, od něhož bylo jeho přiznání požadováno, neměl kladnou hodnotu. V takovém případě lze novou žádost o přiznání dorovnávacího přídavku podat, jen je-li v nové žádosti jako den, od něhož má být dorovnávací přídavek přiznán, uveden den 31. ledna některého kalendářního roku po kalendářním roce, do něhož spadal den, od něhož bylo požadováno přiznání dorovnávacího přídavku v předchozí žádosti. Tuto novou žádost lze podat nejvýše dvakrát. Je-li v této nové žádosti uveden jiný den než 31. ledna, nebo jde-li o třetí a další podání takové žádosti, řízení o této žádosti se zastaví.