ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Co by měly vědět OSVČ


Podmínky účasti OSVČ na nemocenském pojištění

OSVČ je účastna nemocenského pojištění dobrovolně za současného splnění následujících podmínek

  • vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území ČR anebo mimo území ČR, avšak na základě oprávnění vyplývajících z právních předpisů ČR,
  • podala přihlášku k účasti na nemocenském pojištění na předepsaném tiskopisu,
  • platí pojistné na nemocenské pojištění alespoň v minimální výši a ve stanovených termínech.

Vznik nemocenského pojištění OSVČ

Nemocenské pojištění OSVČ vzniká dnem, který uvedla v přihlášce k účasti na pojištění, nejdříve však dnem, ve kterém byla přihláška podána a ne dříve než dnem zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Zánik nemocenského pojištění OSVČ

OSVČ zaniká nemocenské pojištění dnem

  • uvedeným v odhlášce z pojištění, ne však dříve než dnem, ve kterém byla odhláška podána,
  • skončení samostatné výdělečné činnosti,
  • zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost,
  • od kterého jí byl pozastaven výkon samostatné výdělečné činnosti,
  • prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo ve stanovené lhůtě zaplaceno pojistné, nebo sice bylo zaplaceno v této lhůtě, avšak v nižší částce, než mělo být zaplaceno,
  • nástupu výkonu trestu odnětí svobody.

O zániku účasti na nemocenském pojištění z důvodu nezaplacení pojistného informují OSSZ OSVČ písemně.