ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

10 09/2015 Praha

Získaná doba důchodového pojištění a výdělky ovlivňují výši důchodu. I v olomouckém kraji novináře zajímaly hlavně důchody

10. 09. 2015

Ve středu 9. září se setkali novináři olomouckého regionu s odborníky na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) Olomouc. Zástupci médií byli pozváni k setkání u příležitosti čtvrtstoletí existence České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Měli možnost seznámit se s činností úřadu a také shlédnout putovní výstavu ČSSZ v proměnách času. Novináři se odborníků ptali především na důchody.

Klienti se nás často ptají, jak se pro výpočet důchodu zohledňuje, že výdělky v 80. a 90. letech minulého století byly mnohem nižší než dnes,“ podělila se o zkušenost z praxe ředitelka OSSZ Olomouc Ing. Alena Šmotková a pokračovala: „Vysvětlíme jim, že hrubé příjmy v rozhodném období, jsou pro účely výpočtu důchodu násobeny koeficienty, které upraví minulé příjmy na současnou hladinu. Pro výpočet důchodu lze zohlednit pouze příjmy z výdělečné činnosti, která zakládá účast na pojištění, tedy nikoliv například příjmy z pronájmu bytu či domu, jak se lidé někdy mylně domnívají.

Výše všech druhů důchodů vždy závisí nejen na celkové době pojištění, ale i na výši „příjmů“ v tzv. rozhodném období. Toto období začíná rokem 1986 a končí kalendářním rokem, který předchází roku přiznání důchodu. U zaměstnanců se pro výpočet důchodu vychází z hrubých výdělků, u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), tedy podnikatelů, z vyměřovacích základů, ze kterých zaplatily pojistné na důchodové pojištění. Zjistit stav svého důchodového pojištění evidovaného v ČSSZ může každý. A to dvěma způsoby (PDF 150,74 kB). Nahlédnout na aktuální stav svého konta evidovaných dob pojištění a výdělků mohou majitelé datových schránek kdykoliv a zdarma prostřednictvím ePortálu ČSSZ na adrese: eportal.cssz.cz. Lidé, kteří nemají datovou schránku, mohou požádat ČSSZ jednou za kalendářní rok o zaslání zdarma tzv. informativního osobního listu důchodového pojištění.

Na OSSZ se také setkáváme s lidmi, kteří se podivují, proč je jejich důchod neúměrně nízký v porovnání s jejich výdělky. Překvapení jsou především ti, kterým byla vyplácena část mzdy „na ruku“, což má na výši důchodu negativní dopad. Pro výpočet důchodu lze započítat jen výdělky, ze kterých bylo odvedeno pojistné,“vysvětlila vedoucí oddělení důchodového pojištění Petra Veselská. „Někdy bývá zklamáním výše důchodu i pro OSVČ, které si platily pojistné na důchodové pojištění v minimální výši. OSVČ si však může podle vlastního uvážení určit vyšší roční vyměřovací základ, který má vliv na výpočet důchodu. Tuto možnost OSVČ příliš nevyužívají,“ doplnila vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Olomouc.

Pracovníci OSSZ také potvrzují, že lidé někdy zaměňují pojem minimální důchod a minimální mzda. Výše minimálního důchodu však s částkou minimální mzdy nesouvisí. Minimální výše procentní výměry důchodu je stanovena zákonem o důchodovém pojištění a činí 770 Kč. K procentní výměře důchodu náleží ještě základní výměra, která v roce 2015 činí 2 400 Kč. Minimální výše důchodu přiznaného v letošním roce je tedy 3 170 Kč. Důchod v této výši může být přiznán v případech, kdy sice lidé splní podmínku potřené doby pojištění, ale v rozhodném období nemají buď téměř žádné, nebo velmi nízké příjmy a důchod jim jednoduše řečeno „není z čeho vypočítat“.

Předmětem častých dotazů klientů jsou i předčasné starobní důchody. Klienty zajímá především krácení za předčasný odchod – tedy jaká finanční ztráta je s předčasným odchodem do důchodu spojená. Důležitá je pro ně informace, že předčasné starobní důchody jsou kráceny trvale, ale stejně jako všechny ostatní druhy důchodů se valorizují.

Počet starobních důchodců k 31. 12./30. 6.

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

OSSZ Olomouc

   - příjemci starobních důchodů celkem

49 478

51 389

51 251

51 072

51 457

51 578

51 388

     z toho: řádné starobní důchody

39 669

39 677

39 060

38 399

38 258

38 119

38 466

               tzv. předčasné starobní důchody

7 715

9 633

10 142

10 674

11 271

11 588

10 957

               podíl předčasných důchodů

15,6 %

18,7 %

19,8 %

20,9 %

21,9 %

22,5 %

21,3 %

Olomoucký kraj

   - příjemci starobních důchodů celkem

141 031

146 343

145 956

145 655

146 667

146 878

146 502

     z toho: řádné starobní důchody

105 130

104 853

102 990

101 364

100 709

100 170

101 408

               tzv. předčasné starobní důchody

29 051

34 687

36 245

37 649

39 377

40 176

38 463

               podíl předčasných důchodů

20,6 %

23,7 %

24,8 %

25,8 %

26,8 %

27,4 %

26,3 %

ČR

   - příjemci starobních důchodů celkem

2 260 032

2 340 147

2 341 220

2 340 321

2 355 144

2 362 155

2 353 691

     z toho: řádné starobní důchody

1 709 059

1 716 138

1 695 236

1 675 415

1 668 540

1 666 549

1 678 153

               tzv. předčasné starobní důchody

428 395

501 789

523 886

543 356

565 926

575 979

554 279

               podíl předčasných důchodů

18,9 %

21,4 %

22,4 %

23,2 %

24 %

24,4%

23,5%

Průměrná výše sólo starobního důchodu (v Kč)

k 31. 12. 2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

OSSZ Olomouc

11 981

10 037

10 920

12 235

10 246

11 151

11 959

10 014

10 893

Olomoucký kraj

11 831

9 811

10 736

12 081

10 019

10 966

11 810

9 788

10 711

ČR

12 259

10 050

11 075

12 522

10 268

11 316

12 237

10 028

11 050

Vývoj počtu zpracovaných exekučních případů podle OSSZ v Olomouckém kraji k 31. 12./30. 6.

Rok

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

OSSZ Jeseník

1 942

1 909

1 151

989

OSSZ Olomouc

8 290

8 956

5 157

4 562

OSSZ Prostějov

4 121

4 782

2 681

2 426

OSSZ Přerov

3 872

4 705

2 850

2 420

OSSZ Šumperk

5 501

5 936

3 246

2 991

Celkem Olomoucký kraj

23 726

26 288

15 085

13 388

Vývoj počtu zpracovaných dávek nemocenského pojištění v Olomouckém kraji k 31. 12./30. 6.

Rok

2012

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

OSSZ Jeseník

4 850

5 395

5 940

3 296

3 135

OSSZ Olomouc

49 688

54 343

61 263

37 020

31 713

OSSZ Prostějov

18 412

20 258

23 821

14 296

12 308

OSSZ Přerov

21 461

22 465

25 269

15 602

13 269

OSSZ Šumperk

24 980

26 504

27 310

15 663

14 574

Celkem Olomoucký kraj

119 391

128 965

143 603

85 877

74 999

Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců v Olomouckém kraji v letech 2012-2015

Počet

provedených kontrol

Počet

postihů

Rok

2012

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

2012

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

OSSZ Jeseník

737

789

778

297

433

11

8

4

0

0

OSSZ Olomouc

5 571

4 285

4 818

2 822

2 022

131

111

121

72

33

OSSZ Prostějov

1 336

1 272

1 604

690

876

19

13

9

3

0

OSSZ Přerov

2 129

1 978

2 143

1 243

1 144

28

24

25

5

7

OSSZ Šumperk

2 951

2 729

2 225

1 399

1 427

116

103

66

31

36

Celkem Olomoucký kraj

12 724

11 053

11 568

6 451

5 902

305

259

225

111

76

Počet osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) v Olomouckém kraji k 31. 12./30.6.

Výkon hlavní

výdělečné činnosti

Výkon vedlejší

výdělečné činnosti

Rok

2012

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

2012

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

OSSZ Jeseník

2 303

2 132

2 120

2 249

2 297

1 185

1 188

1 233

1 282

1 245

OSSZ Olomouc

13 060

12 433

12 066

12 209

12 521

7 596

7 828

8 143

8 318

8 129

OSSZ Prostějov

5 801

5 475

5 372

5 404

5 518

3 145

3 152

3 243

3 338

3 258

OSSZ Přerov

6 292

6 017

5 783

5 865

6 064

3 547

3 605

3 719

3 810

3 720

OSSZ Šumperk

5 756

5 431

5 210

5 442

5 600

3 163

3 286

3 354

3 447

3 361

Celkem Olomoucký kraj

33 212

31 488

30 551

31 169

32 000

18 636

19 059

19 692

20 195

19 713