ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

28 08/2015 Praha

V těchto dnech ČSSZ rozesílá závěrečnou dávku přehledů s „odpracovanými roky“

28. 08. 2015

„Jaký vliv má neevidovaná doba pojištění na výpočet důchodu a jakým způsobem můžu nedoloženou dobu prokázat?“. Otázky, které přicházejí řešit lidé s přehledem dob pojištění v ruce, zodpovídají odborníci České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) na přepážkách každý den. I když je to náročné, jsou za to rádi. Čím dříve se lidé, zejména ti v předdůchodovém věku, začnou zajímat o své důchodové záležitosti, tím hladší průběh může mít řízení o žádosti o starobní důchod.  

Mužům ročníku narození 1954 a ženám narozeným v roce 1957 ČSSZ v průběhu prázdninových měsíců rozeslala či v nejbližších dnech rozešle informace o stavu jejich „důchodového konta“ automaticky. Aniž by museli o přehled žádat, získají tak před dosažením důchodového věku celkový součet odpracovaných let a přehled výdělků od roku 1986. Dosud ČSSZ již rozeslala přes 100 tisíc zásilek. Přehled dob důchodového pojištění obsahuje řadu pojmů, které jsou objasněny v připojených „vysvětlivkách“. Těm je třeba věnovat pozornost. Pro snadnější orientaci v důležitých údajích vysvětluje ČSSZ nejčastější situace.

Z přehledu dob důchodového pojištění lidé zjistí především to, jaké doby jejich pojištění (zaměstnání), případně tzv. náhradní doby pojištění a výdělky od roku 1986 má ČSSZ ve své evidenci. Doby označené jako pojištění (do 31. 12. 1995 se používal termín zaměstnání) jsou v plném rozsahu započitatelné pro důchod. Na přehledu je také uveden aktuální součet a konkrétní rozsah dob, ke kterým ČSSZ nemá ve své evidenci žádný nárokový podklad.

Je dobré vědět...

Na přehledu mohou mít lidé uvedeny i některé náhradní doby pojištění, pokud je ČSSZ má ve své evidenci. Náhradní doba pojištění je životní období, v němž člověk sice neodvádí žádné pojistné, ale podle zákona se i tato doba v určitém rozsahu započítává do doby důchodového pojištění. Některé náhradní doby se započítávají pro důchod plně, jiné jen omezeně. Plně se hodnotí doba vojenské služby, doba péče o dítě do čtyř let věku a doba péče o závislou osobu. V přehledu dob není období doby péče o dítě do 4 let věku zpravidla uvedeno, není to však žádný důvod k panice, protože tato skutečnost se řeší až v okamžiku sepisování žádosti o důchod. Naopak doby studia a doby evidence u úřadu práce se hodnotí jen v omezeném rozsahu. Proto lidé z přehledu vyčtou i údaj, kolik činí počet dnů náhradních dob.

V praxi se pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) také často setkávají s dotazy, proč do důchodu nebyla započtena celá doba, po kterou byl člověk veden v evidenci úřadu práce, když byla uvedena na přehledu dob pojištění. V součtu evidovaných dob mohou být zahrnuty i ty doby, ke kterým nemusí být při řízení o důchod přihlédnuto. Důvodem je, že se podle zákona o důchodovém pojištění doba evidence u úřadu práce hodnotí v omezené míře (PDF 152,63 kB). Rozsah zápočtu této doby je totiž závislý na tom, v jakém období byla doba získána a zda byla uchazeči vyplácena podpora. Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání se započítává vždy, když byla vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci. Na přehledu ČSSZ uvádí veškeré doby, které eviduje, o jejich zápočtu pro důchod však může přesně rozhodnout, až když byla podána žádost o důchod. ČSSZ tuto problematiku přibližuje v letáku (PDF 152,63 kB).

Nejasnosti působí také tzv. překrývání dob. V případě, že se kryjí dvě nebo více dob pojištění (např. souběh zaměstnání a podnikání), nesčítají se, ale do celkového součtu dob se započítávají pouze jednou. Také v případě, kdy se doba pojištění překrývá s náhradní dobou (např. podnikání při současné péči o dítě), lze ji do celkového součtu započítat pouze jednou. Zjednodušeně řečeno to znamená, že v rámci jednoho kalendářního roku může být započítáno maximálně 365 dní.

Další rady, jak „číst“ přehled dob důchodového pojištění, shrnuje informační leták (PDF 218,99 kB).

Vybraným ročníkům ČSSZ zasílá přehled dob důchodového pojištění na adresu uvedenou v centrální evidenci. Příčinou, že přehled dob důchodového pojištění neobdrží, může být to, že se zdržují na jiné adrese. V tomto případě se klienti mohou obrátit na kteroukoliv OSSZ, kde jim pracovníci poradí, jak přehled získat. V případě, že byl vyhotoven, ale adresátovi nebyl doručen, mohou mu ho vytisknout a ihned předat.

O 16 tisíc více informativních osobních listů důchodového pojištění

Všichni lidé si díky „důchodovému kontu“ mohou snadno zkontrolovat, zda jim zaměstnavatel potvrdil dobu důchodového pojištění a výdělky ve správné výši. Mít tyto údaje „pod kontrolou“ se totiž netýká jen lidí krátce před starobním důchodem. V podstatě existují dva způsoby, jak dobu důchodového pojištění sledovat (PDF 150,74 kB). První pro majitele datových schránek („datovek“) online prostřednictvím ePortálu ČSSZ, na němž má každý k dispozici přehled svých dob pojištění. Nebo druhý, kdy je třeba zaslat písemnou žádost ČSSZ o vystavení tzv. informativního osobního listu důchodového pojištění. Za letošní půlrok odeslala ČSSZ již 93 000 zásilek s těmito informativními listy. Pro srovnání: ve stejném období minulého roku jich odeslala o 16 000 méně.

Vysvětlení k případným nejasnostem v „kontu“ dob pojištění poskytnou pracovníci OSSZ, klientského centra pro důchodové pojištění při ústředí ČSSZ nebo call centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle 257 062 860.