ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

12 12/2022 Praha

V lednu proběhne pravidelná valorizace důchodů. ČSSZ ji provede automaticky

12. 12. 2022

Pravidelná valorizace od 1. ledna 2023 zvýší důchody přiznané před tímto dnem v průměru o 825 Kč. Není potřeba o nic žádat, Česká správa sociálního zabezpečení valorizaci provede automaticky. Bude se týkat všech druhů důchodů, tedy starobních (včetně tzv. předčasných), invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích.

Valorizace důchodů se provádí podle nařízení vlády č. 290/2022 Sb. a § 67 a násl. zákona
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Každý důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Jeho výsledná výše je součtem těchto výměr. Obě tyto výměry budou od ledna 2023 navýšeny.

Základní výměra důchodu (ZV) je pevně stanovená část důchodu, stejná pro všechny důchodce. Základní výměru důchodu neovlivňuje délka doby pojištění ani výše výdělku. V roce 2023 dojde ke zvýšení základní výměry o 140 Kč, tedy z 3 900 Kč na 4 040 Kč.

Procentní výměra důchodu (PV) závisí na konkrétním průběhu pojištění a platí, že čím jsou vyšší příjmy v rozhodném období a delší získaná doba pojištění, tím vyšší je procentní výměra důchodu. Minimální zákonem zaručená výše procentní výměry důchodu činí 770 Kč měsíčně. Procentní výměry všech druhů důchodů se od ledna zvýší o 5,1 % jejich výše.

Příklady zvýšení důchodu přiznaného před 1. 1. 2023

Výše vypláceného důchodu

v roce 2022

Výše vypláceného důchodu

v roce 2023

Zvýšení důchodu od lednové splátky 2023
v Kč

Zvýšení důchodu od lednové splátky 2023
v %

ZV v Kč

PV v Kč

Celkem v Kč

ZV v Kč

PV v Kč

Celkem v Kč

3 900

8 100

12 000

4 040

8 514

12 554

554

4,62

3 900

12 100

16 000

4 040

12 718

16 758

758

4,74

3 900

16 100

20 000

4 040

16 922

20 962

962

4,81

(ZV – základní výměra důchodu, PV – procentní výměra důchodu)

Prvně se navýšení promítne do důchodů splatných po 31. 12. 2022. Stejně jako v loňském roce, zvýšení důchodů náleží již od 1. 1. 2023. S ohledem na to obdrží poživatelé v rámci hromadného zvyšování důchodů samostatně ještě doplatek valorizačního zvýšení za období od 1. 1. 2023 do dne předcházejícího dni jejich lednové splatnosti. Tento doplatek bude vyplacen ve stejném termínu a stejným způsobem jako zvyšovaný důchod.

Od poloviny prosince 2022 do poloviny ledna 2023 obdrží všichni příjemci důchodu písemné oznámení o zvýšení důchodu běžnou listovní zásilkou na jejich adresu evidovanou v ČSSZ.

Zvýšení v případě souběhu důchodů

Při zvýšení důchodů vyplácených v souběhu se posuzuje nárok na procentní zvýšení o 5,1 % u každého důchodu samostatně s tím, že procentní zvýšení důchodu upraveného pro souběh s jiným důchodem se stanoví z výše procentní výměry takto upraveného důchodu.

Od ledna 2023 budou zvýšeny i tzv. dílčí důchody

Od 1. 1. 2023 budou zvýšeny rovněž dílčí důchody, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. Vyplácená procentní výměra těchto důchodů se zvýší také o 5,1 % a nová výše základní výměry se stanoví v dílčí výši z částky 4 040 Kč, a to v poměru české doby pojištění vůči celkově získané době pojištění.

Důchody nově přiznávané od 1. 1. 2023 se budou zvyšovat až od další valorizace, tzn. např. od 1. 1. 2024, nebo mimořádnou valorizací, pokud pro ni budou v roce 2023 splněny podmínky. Výše základní výměry důchodů přiznávaných v roce 2023 bude činit částku 4 040 Kč.