ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

8 12/2022 Praha

Rozšíření v poskytování otcovské platné od 1. prosince 2022

8. 12. 2022

U dávky otcovské poporodní péče (otcovské), se od 1. 12. 2022 rozšiřuje poskytování dávky o případy v souvislosti s mrtvě narozeným dítětem nebo s jeho úmrtím. Podle dosavadní právní úpravy otec v těchto případech nárok na dávku neměl (s výjimkou případu úmrtí dítěte po nástupu na otcovskou, kdy se dávka doplatila za celé dva týdny). Novelou se tak umožňuje, aby i v těchto případech měl otec nárok na otcovskou, aby se mohl společně s matkou pozvolna s touto nelehkou životní situací smiřovat.

Nové případy poskytování otcovské zajistí otci možnost pracovního volna s náhradou ucházejícího příjmu ze zaměstnání, obdobně jako je tomu u matky, která má nárok na peněžitou pomoc
v mateřství a mateřskou dovolenou v zaměstnání. Vzniku nároku na otcovskou z důvodu úmrtí dítěte nebrání, pokud otec tohoto dítěte již čerpal otcovskou z důvodu péče o toto dítě (to platí i v případě, že zemře jedno z dětí narozených současně).

Nástup na otcovskou z výše uvedených důvodů nastává dnem, který si pojištěnec sám určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte. Jde-li o narozené dítě, toto období se prodlužuje o kalendářní dny, po které bylo dítě hospitalizováno ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky dítěte, a které spadají do období 6 týdnů ode dne narození dítěte. Pokud by bylo období pro nástup na otcovskou ode dne úmrtí dítěte kratší než 2 týdny, otcovská v tomto případě náleží, pokud nástup na tuto otcovskou nastal v období 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte.

Nárok na dávku otcovské v případě narození mrtvého dítěte, nebo pokud dítě zemře v období 6 týdnů ode dne narození, vznikne, pokud tato skutečnost nastane nejdříve 1. 12. 2022. Obdobně, jako v případě péče o více dětí narozených současně platí, že v případě, že se současně narodí více mrtvých dětí, náleží otcovská jen jednou.

V návaznosti na nově zavedené důvody čerpání dávky nově platí, že otcovská vyplácená z titulu péče o narozené dítě končí dnem, v němž dítě zemřelo. Pokud dítě zemřelo po uplynutí 6 týdnů ode dne narození a podpůrčí doba ještě neuplynula, náleží otcovská po celou podpůrčí dobu. V případech, kdy vznikl nárok na dávku otcovskou před 1. 12. 2022, a tento nárok bude trvat i 1. 12. 2022, bude náležet dávka otcovské po celou podpůrčí dobu v případě, že dítě zemře před 1. 12. 2022.

Nárok na dávku se uplatňuje standardně pomocí formuláře Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou) . Zaměstnanec předkládá formulář svému zaměstnavateli, který jej předá příslušné OSSZ. Pokud je žadatel OSVČ, pak tiskopis předává příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.