ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

2 07/2024 Praha

Přesuny agendy zaměstnavatelů na méně vytížené OSSZ

2. 07. 2024

Přesun agendy některých zaměstnavatelů na jiné než místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) je dalším z nezbytných organizačních opatření České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Cílem je zajistit díky rovnoměrnějšímu rozložení práce v ČSSZ plynulý chod této agendy a vyšší efektivitu ČSSZ. O změnách jsou zaměstnavatelé informováni prostřednictvím svých datových schránek.

Toto opatření je v souladu se zákonem č. 187/2006 Sb., zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve zněních pozdějších předpisů.

V roce 2023 bylo převedeno cca 5 tisíc zaměstnavatelů (právnických osob) na jinou než místně příslušnou OSSZ, v letošním roce převádíme cca 12 tisíc zaměstnavatelů (právnických osob) s počtem 10 a více zaměstnanců, za které odvádí pojistné na sociální zabezpečení.

Důvod přesunů

Hlavním důvodem aktuálních přesunů agendy v oblasti sociálního zabezpečení zaměstnavatelů je dlouhodobě přetížená Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ), neboť právě na území hlavního města Prahy je nejvyšší koncentrace zaměstnavatelů.

Důsledky přesunů a rozesílání dopisů

Nedochází k žádným změnám v procesech nastavených mezi zaměstnavateli a ČSSZ, neboť jsou plně digitalizované, a tudíž nezávislé na konkrétním místě. Všichni zaměstnavatelé, kterých se to týká, jsou vždy prostřednictvím datové schránky o plánovaném přesunu informováni. Následně obdrží rozhodnutí o delegaci, ze kterého zjistí číslo účtu pro odvod pojistného (přičemž přidělený variabilní symbol se nemění), kód okresu pro zasílání předepsaných tiskopisů a ID datové schránky. V původní i nově místně příslušné OSSZ zůstává možnost nahlédnout na jednotlivé případy nemocenského pojištění pro případné poskytnutí relevantních informací.  

Přínos

Tímto opatřením předcházíme časovým prodlevám při zpracování a výplatě dávek nemocenského pojištění a zajišťujeme vhodné podmínky pro plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti sociálního pojištění.