ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

14 02/2022 Praha

Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení v roce 2022

14. 02. 2022

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přináší přehled důležitých údajů platných pro sociální zabezpečení v roce 2022. Na jednom místě naleznete základní informace, které se týkají důchodového i nemocenského pojištění, důchodů i dávek nemocenského pojištění, sociálního pojištění OSVČ i pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2022

Všeobecný vyměřovací základ za rok 2020

36 119 Kč

Přepočítávací koeficient za rok 2020

1,0773

Průměrná mzda (tj. 36 119 Kč × 1,0773)

38 911 Kč

Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení (tj. 48 × 38 911 Kč)

1 867 728 Kč

ÚČAST NA NEMOCENSKÉM A DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ

Rozhodný příjem podmiňující účast zaměstnanců na nemocenském, a tedy i důchodovém pojištění i v roce 2022 činí 3 500 Kč. Účast OSVČ na nemocenském pojištění je dobrovolná.

Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění u OSVČ vykonávající vedlejší činnost v roce 2022 činí 93 387 Kč (2,4 × 38 911 Kč).

 

DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ

Nejdůležitější změnou pro letošní rok je v oblasti dávek nemocenského pojištění zvýšení redukčních hranic pro stanovení denního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění. Ty si můžete prohlédnout níže:

I. redukční hranice

1 298 Kč

II. redukční hranice

1 946 Kč

III. redukční hranice

3 892 Kč

Výpočet redukovaného denního vyměřovacího základu pro stanovení výše nemocenského, ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného:

Do I. redukční hranice

90 %

Nad I. do II. redukční hranice

60 %

Nad II. do III. redukční hranice

30 %

Nad III. redukční hranici

nepřihlíží se

Výše nemocenského z redukovaného denního vyměřovacího základu:

Od 15. do 30. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti

60 %

Od 31. do 60. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti

66 %

Od 61. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti

72 %

Výše ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného z redukovaného denního vyměřovacího základu:

Výše dlouhodobého ošetřovného

60 %

Výše ošetřovného

60 %

Výše ošetřovného po dobu platnosti mimořádného opatření při epidemii (tzv. krizové ošetřovné, dle zákona č. 520/2021 Sb.) od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022

80 %

Výpočet redukovaného denního vyměřovacího základu pro stanovení výše peněžité pomoci v mateřství, otcovské a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství:

Do I. redukční hranice

100 %

Nad I. do II. redukční hranice

60 %

Nad II. do III. redukční hranice

30 %

Nad III. redukční hranici

nepřihlíží se

Procentuální výše dávek z redukovaného denního vyměřovacího základu:

Výše peněžité pomoci v mateřství (PPM) z redukovaného denního vyměřovacího základu

70 %

Výše otcovské z redukovaného denního vyměřovacího základu

70 %

Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství je rozdílem mezi redukovaným denním vyměřovacím základem pro účely zákona o nemocenském pojištění zjištěným ke dni převedení  a průměrem započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den po převedení.

Orientační výši dávek nemocenského pojištění si můžete spočítat na kalkulačce pro výpočet dávek v roce 2022. Výši ošetřovného po dobu platnosti mimořádného opatření při epidemii (tzv. krizového ošetřovného) naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

DŮCHODY

Důchod se skládá ze dvou složek: základní výměry, která je stanovena pevnou částkou, a procentní výměry, která se stanoví individuálně procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění.

 

Základní údaje:

Základní výměra důchodu přiznaného od 1. 1. 2022

 3 900 Kč

Potřebná doba důchodového pojištění pro nárok na starobní důchod (v roce 2022)

35 let

Redukční částky pro výpočet důchodu v roce 2022:

Do 17 121 Kč

zápočet plně (100 %)

Nad 17 121 Kč do 155 644 Kč

zápočet 26 %

Nad 155 644 Kč

nepřihlíží se

Orientační věk pro odchod do starobního důchodu, předčasného starobního důchodu a přibližnou výši důchodu zjistíte z důchodové kalkulačky. Přesný výpočet důchodu se zohledněním všech rozhodných skutečností provádí ČSSZ až na základě řádně uplatněné žádosti u OSSZ podle místa trvalého bydliště.


POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI

Sazby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se pro rok 2022 nemění.

Každoročně dochází ke změně minimálního vyměřovacího základu OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění, a to jak pro hlavní, tak vedlejší činnost.

 

Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2022:

Při hlavní činnosti (25 % průměrné mzdy)

9 728 Kč

Při vedlejší činnosti (10 % průměrné mzdy)

3 892 Kč

Minimální výše měsíční zálohy na pojistné na důchodové pojištění OSVČ v roce 2022:

Při hlavní činnosti

(důchodové pojistné 28 % + pojistné na státní politiku zaměstnanosti 1,2 % -> 29,2 % z 9 728 Kč)

2 841 Kč

Při vedlejší činnosti

(důchodové pojistné 28 % + pojistné na státní politiku zaměstnanosti 1,2 % -> 29,2 % z 3 892 Kč)

1 137 Kč

Minimální roční vyměřovací základ OSVČ pro hlavní činnost:

Minimální roční vyměřovací základ (9 728 Kč × 12)

116 736 Kč

Minimální roční vyměřovací základ OSVČ pro vedlejší činnost:

Minimální roční vyměřovací základ (3 892 Kč × 12)

46 704 Kč

Maximální vyměřovací základ činí u zaměstnanců i OSVČ 48násobek průměrné mzdy, tedy 1 867 728 Kč.

Připomínáme, že nová výše záloh pro OSVČ, která vykonávala samostatnou výdělečnou činnost i v roce 2021, platí až po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2021.

Minimální měsíční pojistné na nemocenské pojištění OSVČ v roce 2022 nemění a činí stále 147 Kč.

Minimální měsíční vyměřovací základ pro pojistné na dobrovolné důchodové pojištění hrazené v roce 2022 činí 9 728 Kč, minimální měsíční pojistné pak 2 724 Kč.

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ ÚDAJE

Následující údaje se týkají dlužníků v exekuci. Nezabavitelná částka pro dlužníka v případě exekuce na důchod nebo dávky nemocenského pojištění se zvýšila z loňských 7 872,75 Kč na letošních 8 006,25 Kč. Také nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se zvýšila z 2 624,25 Kč na 2 668,75 Kč.

Nezabavitelná částka pro dlužníka (tj. povinného) v případě exekuce na důchod nebo dávky nemocenského pojištění

8 006,25 Kč

Nezabavitelná částka na každou osobu, kterou je dlužník povinen vyživovat

2 668,75 Kč

Zde také naleznete přehled všech základních údajů pro rok 2022.