ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

30 07/2014 Praha

Počet příjemců českého důchodu v cizině stoupá, k 30. 6. jich ČSSZ evidovala přes 82 tisíc

30. 07. 2014

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) k 30. červnu letošního roku do zahraničí vyplácela český důchod 82 432 důchodcům. Počet příjemců českého důchodu v cizině od konce loňského roku vzrostl o více než 2 200. Nejvíce důchodů vyplácí ČSSZ tradičně na Slovensko (26 207 příjemců), dále do Spolkové republiky Německo a do Polska. Důchody ČSSZ zasílá do 87 zemí, mezi nimi jsou i exotické státy jako Peru, Paraguay, Kostarika, Filipíny, Thajsko, Indonésie, Kamerun, Tanzanie.

Lidem, kteří trvale bydlí v cizině, sedůchody v zásadě vyplácejí na adresu v cizině, na osobní účet u peněžního ústavu v cizině nebo na osobní účet u banky v České republice. Způsob si lidé volí sami, není-li určeno jinak. Podmínkou pro provádění výplaty důchodu do zahraničí, není-li jinak upraveno, je předkládání tzv. „Potvrzení o žití“, které vyplněné, vlastnoručně podepsané a s úředně ověřeným podpisem musí příjemce důchodu předkládat ČSSZ. Podpis příjemce důchodu úředně ověřuje orgán nebo úřad, který je k tomu zmocněn podle právních předpisů státu trvalého bydliště (např. místní úřad, nositelé sociálního pojištění, notář apod.), či zastupitelský úřad. Tiskopis „Potvrzení o žití“ je v různých jazycích dostupný na webu ČSSZ.

Na adresu v cizině se důchody vyplácejí šekem 4x ročně, vždy v březnu, červnu, září a prosinci, a to zpětně za uplynulé čtvrtletí. Výplata šekem se provádí v měně daného státu nebo v jiné volně směnitelné měně, a to prostřednictvím České národní banky a příslušné korespondenční banky v cizině, která zajistí tisk šeku a jeho zaslání obyčejným dopisem na adresu klienta. Výplata na účet v zahraničí se provádí v měně daného státu nebo v jiné volně směnitelné měně, a to bezhotovostně prostřednictvím České národní banky a příslušné korespondenční banky v cizině, vždy za zpětnou dobu a v časových intervalech, které si příjemce důchodu určí. Výplata na účet v České republice je prováděna v českých korunách, také vždy za zpětnou dobu.

Příjemce důchodu zasílá při výplatě důchodu na účet „Potvrzení o žití“ z vlastního podnětu a v časových intervalech, které si sám určí. Může to být čtvrtletně, pololetně nebo v jiném intervalu, vhodné je jeho zaslání alespoň 1x ročně. Důchod na účet příjemce se vyplácí vždy zpětně, a to do konce měsíce, v němž bylo „Potvrzení o žití“ ověřeno. To v praxi znamená, že bude-li příjemce zasílat „Potvrzení o žití“ čtvrtletně, důchod mu bude vyplácen též čtvrtletně, pokud ho zašle dvakrát ročně, bude výplata důchodu za zpětné období provedena také dvakrát ročně.

Při vlastní výplatě šekem na adresu v cizině se liší postup při výplatě v EUR od výplaty v jiné měně. Pokud se jedná o šek v EUR, banka klientovi nevyplatí poukázanou částku v hotovosti, ale připíše ji na jeho účet, případně na něm založení účtu požaduje. Pokud se jedná o šek v jiné měně než EUR, banka částku klientovi vyplatí v hotovosti. Jestliže příjemce dávky šek neinkasuje během 180 dnů, je automatizovaně stornován a částka je vrácena ČSSZ. Podmínky nároku na výplatu důchodu se při tomto způsobu výplaty ověřují 1x ročně tiskopisem „Potvrzení o žití“, který ČSSZ zasílá v prosinci kalendářního roku na adresu důchodce v cizině.

Na Slovensko je možné důchod vyplácet pouze bezhotovostně. Důchody jsou na účty příjemců důchodů na Slovensku vypláceny měsíčně, „Potvrzení o žití“ je třeba předkládat 4x ročně.

Důchody vyplácené v hotovosti na adresu prostřednictvím České pošty do Polska se zasílají měsíčně poštovní poukázkou vyhotovovanou Polskou poštou do vlastních rukou a příjemce důchodu při tomto způsobu výplaty nemusí předkládat „Potvrzení o žití“.

Podrobné informace o podmínkách pro výplatu důchodu osobám žijícím v zahraničí jsou k dispozici na webových stránkách ČSSZ. Ověřit si specifika pro výplatu důchodu do konkrétního státu lze také telefonickým dotazem na call centrum pro důchodové pojištění na čísle +420 257 062 860 nebo při návštěvě ČR prostřednictvím kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení či přímo v klientském centru při pražském ústředí ČSSZ.

Graf: Vývoj počtu důchodců s nárokem na český důchod v cizině v jednotlivých letech