ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

3 09/2021 Praha

Nový způsob u výplat důchodů veřejným opatrovníkům

3. 09. 2021

Od října 2021 zavádí ČSSZ nový způsob převodu výplat důchodů klientů omezených ve svéprávnosti na účty tzv. veřejných opatrovníků (právnických osob) v případech, kdy součástí požadovaného bankovního spojení není variabilní nebo specifický symbol (ČSSZ pak do variabilního symbolu platebního příkazu standardně zadává rodné číslo důchodce - opatrovance). Doposud byl pro všechny tyto příjemce důchodů stanoven jednotný výplatní termín 10. den v měsíci s nezbytným vyúčtováním přechodu z původní splatnosti přidělené důchodci na novou splatnost.

Nově budou u zaváděných výplat důchodů na účty právnických osob ponechány splatnosti dříve přidělené důchodci (opatrovanci) bez nutnosti vyúčtování doplatku. Splatnost 10 zůstane zachována pro důchody veřejným opatrovníkům již vyplácené a zároveň pro ty případy, kdy právnická osoba požaduje do variabilního symbolu platebního příkazu uvádět jiný údaj než rodné číslo důchodce - opatrovance, případně pokud je součástí bankovního spojení i specifický symbol.

V případě, že veřejnému opatrovníkovi s větším počtem opatrovanců nebude vyhovovat, že všechny splátky důchodů nebudou připsány na jeho účet ve stejný den, ale v sudé dny dle splatností přidělených ČSSZ, může o změnu splatnosti na 10. den v měsíci požádat a této žádosti bude ze strany ČSSZ vyhověno. Pro urychlené vyřízení výplaty ČSSZ právnickým osobám doporučuje případný požadavek na konkrétní splatnost (10) uvádět již v dopise, kterým ČSSZ žádá o zařízení příslušné výplaty důchodu na svůj účet a oznamuje své bankovní spojení.