ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

9 02/2024 Praha

Nemocenské a případy jeho krácení či odebrání

9. 02. 2024

NEMOCENSKÉ je dávka z nemocenského pojištění určená k finančnímu zabezpečení pojištěnce v době, kdy nemůže z důvodu nemoci, karantény nebo úrazu pracovat. Existují ovšem situace, kdy klient, přestože se nemocenského pojištění (ať dobrovolně, nebo ze zákona) účastní, nárok na dávku nesplní, způsobí svým činem její krácení anebo získá jen omezený nárok.

Důvody krácení nemocenského o 50 %

Výše nemocenského se ze zákona krátí o 50 % ve třech případech:

  1. Pokud si pojištěnec přivodil dočasnou pracovní neschopnost vlastním zaviněním ve rvačce, vzájemném napadení nebo fyzickém střetu osob. Výjimkou je sebeobrana nebo pomoc napadenému.
  2. Pokud jde o bezprostřední následek opilosti pojištěnce nebo zneužití omamných prostředků či psychotropních látek.
  3. Pokud si pojištěnec přivodil dočasnou pracovní neschopnost při spáchání úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku.

Důvody krácení, až úplného odnětí dávky nemocenského

Pokud osoba, která pobírá nemocenské, poruší ošetřujícím lékařem nařízený režim nebo nesplní součinnost při kontrole vykonávané pracovníkem okresní správy sociálního zabezpečení, může jí být dávka zkrácena nebo odebrána, a to až na 100 kalendářních dní ode dne porušení nebo nesplnění výše uvedené povinnosti.

Případy kratší doby pobírání nemocenského

Nemocenské náleží od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (DPN). Maximální doba výplaty nemocenského je 380 kalendářních dnů od vzniku DPN. Výjimkou jsou pojištěnci, kteří jsou zároveň poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu třetího stupně – jejich maximální doba výplaty nemocenského je 70 kalendářních dnů během kalendářního roku i v rámci jedné DPN. Nemocenské se pak těmto poživatelům důchodů vyplácí nejdéle do skončení zaměstnání.

Studenti zaměstnaní po dobu školních prázdnin mohou pobírat nemocenské, pokud zaměstnavatel odvádí z jejich výplaty pojistné na nemocenské pojištění, pobírat ho však mohou jen po dobu trvání tohoto zaměstnání. Stejný princip se uplatňuje i u zaměstnání, které si pojištěnci sjednávají na dobu dovolené z jiného zaměstnání. Také zde dávka náleží jen do dne, kdy toto zaměstnání mělo skončit.

Nemocenské se rovněž nevyplácí za dobu volna bez náhrady příjmu, pokud vznikla dočasná pracovní neschopnost nebo byla nařízena karanténa po dni nástupu na toto volno.

Informace o vyřizování nároku na dávku nemocenského pojištění

Klienti mohou zjistit informace o stavu DNP po přihlášení na ePortál ČSSZ – Informace o stavu a průběhu vyřizování žádosti o dávku nemocenského pojištění.

Případné dotazy lze směrovat na call centrum nemocenského pojištění 800 050 248.