ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

4 05/2015 Praha

Mýty o důchodech a exekuce z důchodů. S novináři ústeckého regionu na toto téma hovořili zástupci OSSZ Ústí nad Labem

4. 05. 2015

Kulatý stůl s novináři ústeckého regionu se konal ve čtvrtek 30. 4. 2015 u příležitosti probíhajícího jubilejního roku, kdy si Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomíná 25 let od svého vzniku. Setkání připravila Okresní správa sociálního zabezpečení Ústí nad Labem s cílem přiblížit oblast sociálního zabezpečení, kterou její pracovníci denně zajišťují pro veřejnost.

Mezi hlavní okruhy, které novináře zajímaly, patřilo téma mýtů o důchodech. Kulatý stůl byl příležitostí k tomu, aby se některé mýty a nejasnosti objasnily. „Jedním z omylů, který přetrvává z minulosti, je, že starobní důchod se vypočítává z výdělků za posledních deset let zaměstnání před přiznáním důchodu,“ popsala zkušenost z praxe ředitelka OSSZ Ústí nad Labem Ing. Dana Hladěnová a vysvětlila: „Do roku 1995 se skutečně důchody počítaly z příjmů za posledních 10 let před nárokem na důchod. Od roku 1996 se pro výpočet důchodu zohledňují všechny příjmy od roku 1986 až do roku, který předchází roku přiznání důchodu. Lidem, kteří půjdou do důchodu letos, se důchod počítá z úhrnu všech výdělků za roky 1986 – 2014“.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr k 31. 3. 2015 podle údajů Úřadu práce ČR vykázaly okresy Most (12,7 %), Ústí nad Labem (12,2 %) a Chomutov (10,8 %). Odborníci OSSZ Ústí nad Labem upozornili na to, že doba vedení v evidenci úřadu práce, po kterou uchazeč o zaměstnání nepobíral podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, se započítává nejvýše v rozsahu tří let. Tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod. Z doby, která byla získána před dosažením 55 let věku, lze započítat pouze jeden rok. Doba vedení v evidenci úřadu práce je tzv. náhradní dobou pojištění a pro výši důchodu se podle zákona o důchodovém pojištění krátí. Lidé se totiž mylně domnívají, že pro důchod se automaticky započítává celá doba evidence uchazeče o zaměstnání na úřadu práce. Lidé se také často ptají, jestli se jim do důchodu započítá doba, kdy pracovali „na černo“ a mají na to svědecké prohlášení. V žádném případě nelze zohlednit práci tzv. „na černo“ pro výpočet důchodu, protože za ni nebylo odvedeno pojistné na důchodové pojištění a veden evidenční list důchodového pojištění. Další častým omyl je, že exekuční srážky se netýkají invalidních důchodců. Exekuční srážky musí podle příslušné právní úpravy ČSSZ provádět ze všech druhů důchodů, tedy ze starobních, invalidních a pozůstalostních. Exekuční a insolvenční srážky se týkají také dávek nemocenského pojištění.

Další mýtus „když ČSSZ nemá u žadatele o důchod nějakou dobu zaměstnání evidovanou, tak mu ji nezapočítá do důchodu“ je třeba vyvrátit. Debata u kulatého stolu proto také byla věnovaná dobám důchodového pojištění. Mít je pod kontrolou v předstihu (či průběžně) totiž může významně ovlivnit bezproblémové řízení o důchodu. V zásadě existují dva způsoby, jak si dobu důchodového pojištění sledovat. Za prvé pro majitele datových schránek („datovek“) online prostřednictvím ePortálu ČSSZ, kde má každý k dispozici své „konto“ dob pojištění, za druhé zasláním žádosti o vystavení tzv. informativního osobního listu důchodového pojištění. V případě, že lidé zjistí rozpor, mohou začít včas řešit prokázání neevidované doby pojištění a přijít se poradit s pracovníky okresních správ sociálního zabezpečení.

Vybrané statistické údaje za Ústecký kraj:

Počet starobních důchodců k 31. 12.

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

Index 2014/2010

OSSZ Ústí nad Labem

   - příjemci starobních důchodů celkem

25 155

26 210

26 287

26 307

26 480

105,3 %

     z toho: řádné starobní důchody

18 678

18 840

18 681

18 497

18 386

98,4 %

               tzv. předčasné starobní důchody

5 311

6 165

6 371

6 555

6 815

128,3 %

               podíl předčasných důchodů

21,1 %

23,5 %

24,2 %

24,9 %

25,7 %

Ústecký kraj

   - příjemci starobních důchodů celkem

172 806

175 687

179 511

179 400

180 298

104,3 %

     z toho: řádné starobní důchody

126 504

124 447

125 619

123 959

123 106

97,3 %

               tzv. předčasné starobní důchody

37 874

42 934

45 351

46 847

48 457

127,9 %

               podíl předčasných důchodů

21,9 %

24,4 %

25,3 %

26,1 %

26,9 %

ČR

   - příjemci starobních důchodů celkem

2 260 032

2 340 147

2 341 220

2 340 321

2 355 144

104,2 %

     z toho: řádné starobní důchody

1 709 059

1 716 138

1 695 236

1 675 415

1 668 540

97,6 %

               tzv. předčasné starobní důchody

428 395

501 789

523 886

543 356

565 926

132,1 %

               podíl předčasných důchodů

18,9 %

21,4 %

22,4 %

23,2 %

24 %

Průměrná výše sólo starobního důchodu 2014 (v Kč)

Muži

Ženy

Celkem

Ústí nad Labem

12 279

10 236

11 172

Ústecký kraj

12 223

9 884

10 969

ČR

12 259

10 050

11 075

Vývoj počtu exekucí z důchodů podle OSSZ v Ústeckém kraji k 31. 12.

Rok

2013

2014

Index

2014/2013

Děčín

10 049

10 015

99,2 %

Chomutov

10 347

11 778

113,81 %

Litoměřice

6 395

7 237

113,17 %

Louny

8 301

7 530

90,71 %

Most

10 039

10 069

100,30 %

Teplice

10 430

12 080

115,82 %

Ústí nad Labem

9 964

11 311

113,52 %

Celkem Ústecký kraj

65 525

70 020

106,86 %

Vývoj počtu zpracovaných dávek nemocenského pojištění v Ústeckém kraji k 31. 12.

Rok

2012

2013

2014

Index

2014/2012

Děčín

18 872

19 313

21 650

114,72 %

Chomutov

20 048

20 005

21 689

108,19 %

Litoměřice

19 192

20 294

22 344

116,42 %

Louny

13 266

13 993

14 897

112,29 %

Most

15 768

16 198

17 272

109,54 %

Teplice

22 656

23 953

26 743

118,04 %

Ústí nad Labem

55 586

56 279

61 619

110,85 %

Celkem Ústecký kraj

165 388

170 035

186 214

112,59 %

Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců v Ústeckém kraji v letech 2012-2014

Počet

provedených kontrol

Počet

postihů

Rok

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Děčín

1 775

1 229

1 758

62

54

114

Chomutov

2 514

2 157

2 469

26

23

24

Litoměřice

1 341

1 284

1 206

22

39

44

Louny

758

751

817

9

12

10

Most

1 679

1 760

1 734

44

35

29

Teplice

1 072

1 225

1 448

12

24

24

Ústí nad Labem

2 523

1 855

2 554

51

53

58

Celkem Ústecký kraj

11 662

10 261

11 986

226

240

303

Počet osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) v Ústeckém kraji k 31. 12.

Výkon hlavní

výdělečné činnosti

Výkon vedlejší

výdělečné činnosti

Rok

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Děčín

6 614

6 341

6 129

3 196

3 201

3 333

Chomutov

5 890

5 687

5 472

3 003

3 030

3 069

Litoměřice

6 514

6 296

6 170

3 225

3 327

3 366

Louny

4 276

4 108

3 987

2 323

2 405

2 497

Most

4 765

4 663

4 509

2 749

2 710

2 801

Teplice

5 851

5 631

5 297

3 045

3 171

3 311

Ústí nad Labem

6 079

5 755

5 522

3 318

3 278

3 398

Celkem Ústecký kraj

39 989

38 481

37 086

20 859

21 122

21 775