ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

14 02/2014 Praha

Lidé v pracovní neschopnosti nejčastěji nedodržovali lékařem stanovené vycházky, odhalily kontroly

14. 02. 2014

Během loňského roku provedli pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) 146 tisíc kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopných. Krácení nebo odnětí nemocenského se týkalo 2 609 osob. Nejčastějšími důvody bylo nedodržení lékařem stanovené doby vycházek, neoznačení zvonku a bytu jmenovkou, nepřítomnost v místě pobytu z důvodu zdržování se na jiné adrese, práce související s údržbou bytu nebo zahrady.

Nemocenské, které je dávkou nemocenského pojištění, nahrazuje občanům příjem v okamžiku, kdy kvůli nemoci nemohou vykonávat práci, a to za předpokladu, že dočasná pracovní neschopnost trvá déle než 14 kalendářních dní. Aby nedocházelo ke zneužívání, musí být kontrolováno plnění základní povinnosti, kterou je dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce (tzv. léčebného režimu). Pracovníci OSSZ provádějící kontrolu se přitom nezřídka setkávají s agresivním chováním lidí. Značná část kontrolovaných také za účelem vyhnutí se postihu používá různé výmluvy, kterými se snaží omluvit své jednání.

Dojde-li k porušení povinnosti, je možné nemocenské krátit anebo jej odejmout. Stejně tak i v případě, že pojištěnec při kontrole režimu dočasně práceneschopného pojištěnce neposkytuje nezbytnou součinnost k provedení této kontroly. Poskytnutím součinnosti se rozumí zejména označit potřebnými údaji místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti tak, aby bylo možné kontrolu provést. Vedle uvedených povinností mají lidé, kteří pobírají nemocenské, i další povinnosti související s kontrolou léčebného režimu - jsou povinni takovou kontrolu umožnit a také jsou povinni předem požádat ošetřujícího lékaře o povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti z důvodu zdržování se na jiné adrese. To si lidé, kteří pobírají nemocenské, často neuvědomují. Jestliže je při kontrole zjištěno porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce, je o této skutečnosti ve formě písemného záznamu vyrozuměn pojištěnec, jeho ošetřující lékař i zaměstnavatel.

Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců k 31. 12. 2013:

Kraj

Počet

provedených kontrol

Počet

postihů

Jihočeský

9 041

120

Jihomoravský

19 374

212

Karlovarský

5 401

130

Královéhradecký

12 113

169

Liberecký

4 497

139

Moravskoslezský

19 723

303

Olomoucký

11 053

259

Pardubický

10 169

193

Plzeňský

10 718

244

Hl. město Praha

7 648

43

Středočeský

14 338

277

Ústecký

10 261

240

Vysočina

5 969

69

Zlínský

5 720

211

Celkem ČR

146 025 

2 609

Informace o kontrolách dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců za rok 2012:

http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/2013-02-21-temer-3-000-lidi-prislo-v-roce-2012-o-nemocenske.htm