ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

18 03/2020 Praha

Informace k nároku na ošetřovné v souvislosti s uzavřením mateřských škol a jiných obdobných zařízení

18. 03. 2020

V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol k 11. 3. 2020 je možné čerpat z tohoto důvodu ošetřovné.

Podrobněji jsou stávající podmínky nároku na dávku shrnuty v aktualitě "Karanténa a ošetřovné: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení" a současně je v aktualitě "Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)" publikován podrobný postup pro uplatnění nároku na dávku.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními k prevenci vzniku a rozšíření způsobeného novým koronavirem dochází i k uzavírání zařízení, kde je poskytována péče dětem předškolního věku.

ČSSZ proto k četným dotazům sděluje, že i v případě, kdy je uzavřeno předškolní zařízení pro děti jde o situaci, na kterou lze čerpat ošetřovné z důvodu péče o dítě, které takto musí zůstat doma.

Na jak staré dítě lze ošetřovné čerpat?

Jde o dítě, kterému ještě nebylo 10 let v okamžiku, kdy o něj rodič (nebo jiná nemocensky pojištěná osoba, pokud uplatňuje nárok na dávku) začal při uzavření školského nebo dětského zařízení pečovat. Pokud následně v průběhu péče dítě dosáhne věku 10 let, ošetřovné náleží až do konce podpůrčí doby.

Pozn.: Dle nové právní úpravy se bude ošetřovné nově poskytovat po celou dobu trvání mimořádných opatření, žádost o ošetřovné můžete uplatnit na dítě mladší 13 let.

Jakých zařízení se nárok na ošetřovné týká?

Souhrnně je můžeme označit za zařízení, která před zahájením povinné školní docházky pečují o děti, aby jejich rodiče mohli vykonávat zaměstnání. Není rozhodné, zda jde o zařízení státní nebo soukromé. Není také nezbytně nutné, aby šlo o zařízení s akreditací MŠMT, ale jde i o takové zařízení, které pečuje o děti předškolního věku na základě dohody s rodiči a je např. alternativou předškolního zařízení.

Může jít tedy nejen o jesle, mikrojesle, dětské skupiny, školičky, mateřské školy nebo lesní školky, ale dále např. i o mateřská centra nebo předškolní kluby pro děti. Dítě může být umístěno i v denním stacionáři, zatímco rodiče pracují.

Uvádíte, že na uzavření dětských předškolních zařízení se nevztahuje žádné z opatření vlády. Z jakého důvodu tedy musí být zařízení uzavřeno, aby byly splněny podmínky pro přiznání ošetřovného?

Musí se jednat o uzavření, ke kterému došlo v souvislosti s opatřeními vlády nebo ministerstva zdravotnictví, jako jejich následek, tj. např. i z personálních důvodů nebo z důvodů prevence proti šíření nákazy. Nejednalo by se o uzavření, které bylo dopředu plánováno a oznámeno rodičům z jiných důvodů.

Pozn.: Dle nové právní úpravy se bude ošetřovné vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodl sám zřizovatel.