ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

25 11/2021 Praha

Důchody v příštím roce porostou. Zjistěte, jak se vám zvýší důchod

25. 11. 2021

Všechny vyplácené důchody se podle zákonné valorizace od 1. ledna 2022 zvýší v průměru o 805 Kč. Zvýšení se bude týkat téměř 3,5 mil. vyplácených důchodů a Česká správa sociálního zabezpečení ho provede automaticky, není potřeba o zvýšení žádat.

Valorizace důchodů se provádí podle nařízení vlády č. 356/2021 Sb. a § 67c zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Důchody starobní (včetně tzv. předčasných), invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí vyplácené z českého důchodového pojištění přiznané před 1. 1. 2022 se zvyšují takto:

  1. základní výměry důchodů o 350 Kč na 3 900 Kč měsíčně,
  2. procentní výměry všech druhů důchodů o 1,3 % jejich výše,
  3. procentní výměry všech druhů důchodů o dodatečnou částku 300 Kč (resp. o dílčí částku). V případě souběhu nároku na výplatu více důchodů tato částka náleží pouze jednou.

Pro přehlednost uvádíme, že důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Jeho výsledná výše je součtem těchto výměr.

Co je to základní výměra důchodu (ZV)

Základní výměra důchodu je pevně stanovená část důchodu, stejná pro všechny důchodce. Základní výměru důchodu neovlivňuje délka doby pojištění ani výše výdělku.

Co je to procentní výměra důchodu (PV)

Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění a platí, že čím jsou vyšší příjmy v rozhodném období a delší získaná doba pojištění, tím vyšší je procentní výměra důchodu. Minimální zákonem zaručená výše procentní výměry důchodu činí 770 Kč měsíčně.

Příklady zvýšení důchodu přiznaného před 1. 1. 2022

(ZV – základní výměra důchodu, PV – procentní výměra důchodu)

Výše ZV a PV vypláceného důchodu v roce 2021

Výše ZV a PV důchodu po valorizaci od lednové splátky 2022
včetně zvýšení o dodatečnou
částku 300 Kč

Zvýšení důchodu od lednové splátky 2022 v Kč

Zvýšení důchodu od lednové splátky 2022 v %

ZV v Kč

PV v Kč

Celkem v Kč

ZV v Kč

PV v Kč

Celkem v Kč

3550

8000

11550

3900

8404

 12304

754

6,53

3550

12000

15550

3900

12456

16356

806

5,18

3550

16000

19550

3900

16508

20408

858

4,39


Prvně se navýšení promítne do důchodů splatných po 31. 12. 2021. Na rozdíl od předcházejících let zvýšení důchodů nenáleží až od splátky důchodu splatné v lednu, ale na základě změny zákona o důchodovém pojištění již od 1. 1. 2022. S ohledem na to obdrží poživatelé v rámci hromadného zvyšování důchodů samostatně ještě doplatek valorizačního zvýšení za období od 1. 1. 2022 do dne předcházejícího dni jejich lednové splatnosti. Tento doplatek bude vyplacen ve stejném termínu a stejným způsobem jako zvyšovaný důchod.

Všem příjemcům důchodu, bez ohledu na to, zda je jim důchod vyplácen bezhotovostně na účet nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty, s. p., zašle ČSSZ v období od poloviny prosince 2021 do poloviny ledna 2022 písemné oznámení o zvýšení důchodu běžnou listovní zásilkou na jejich adresu evidovanou v ČSSZ.

Vývoj valorizace důchodů

Rok

Zvýšení základní výměry

Zvýšení procentní výměry

2022

350 Kč

1,3 % + 300 Kč

2021

60 Kč

7,10 %

2020

220 Kč

5,2 % + 151 Kč

2019

570 Kč

3,40 %

2018

150 Kč

3,50 %

2017

110 Kč

2,20 %

2016

40 Kč

0 % – nedošlo ke zvýšení

2015

60 Kč

1,60 %

 

Zvýšení v případě souběhu důchodů

Při zvýšení důchodů vyplácených v souběhu se posuzuje nárok na procentní zvýšení o 1,3 % u každého důchodu samostatně s tím, že procentní zvýšení důchodu upraveného pro souběh s jiným důchodem se stanoví z výše procentní výměry takto upraveného důchodu. Jak již bylo výše uvedeno, zvýšení o dodatečnou částku 300 Kč náleží vždy pouze jednou, a to k tomu důchodu, který je vyplácen v plné výši.

Od ledna 2022 budou zvýšeny i tzv. dílčí důchody

Od 1. 1. 2022 budou zvýšeny rovněž dílčí důchody, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. Vyplácená procentní výměra těchto důchodů se zvýší také o 1,3 % a nová výše základní výměry se stanoví v dílčí výši z částky 3 900 Kč, a to v poměru české doby pojištění vůči celkově získané době pojištění. Dodatečná částka 300 Kč náležející k procentní výměře se u dílčích důchodů poskytne rovněž v dílčí výši odpovídající stejnému poměru dob pojištění, v jakém byla stanovena tato procentní výměra.

Důchody nově přiznávané od 1. 1. 2022 se budou zvyšovat až od další valorizace, tzn. např. od 1. 1. 2023, nebo mimořádnou valorizací, pokud pro ni budou v roce 2022 splněny podmínky. Výše základní výměry důchodů přiznávaných v roce 2022 bude činit částku 3 900 Kč.