ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

24 08/2015 Praha

Doba vedení uchazečů na úřadu práce se započítává do důchodu jen omezeně

24. 08. 2015

Moravskoslezský region trápí vysoká nezaměstnanost. Domněnku mnohých nezaměstnaných, že se jim pro důchod automaticky započítává celá doba, po kterou jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce, vyvrátili odborníci z Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) v Ostravě. Na setkání s novináři z ostravského regionu, které se uskutečnilo ve čtvrtek 20. srpna u příležitosti probíhajícího jubilejního roku, v němž si Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomíná 25 let od svého vzniku, odborníci z OSSZ přiblížili nejčastější otázky, se kterými se na ně obrací veřejnost.

Ředitel ostravské OSSZ Ing. Michal Ztratil upozornil na to, že doba vedení v evidenci úřadu práce (ÚP), po kterou uchazeč o zaměstnání nepobíral podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, se započítává pro účely důchodu nejvýše v rozsahu tří let. „Lidé se mylně domnívají, že pro důchod se automaticky započítává celá doba jejich evidence coby uchazeče o zaměstnání na úřadu práce,“ podotkl Michal Ztratil. Z červencových statistik ÚP vyplývá, že k regionům nejhůře zasaženým nezaměstnaností patří Karviná, Bruntál, Ostrava – město. Proto dotazy klientů týkající se dopadu nezaměstnanosti na důchod zodpovídají pracovníci OSSZ v Moravskoslezském kraji poměrně často. Starší lidé mnohdy zvažují, zda nezaměstnanost neřešit odchodem do předčasného starobního důchodu. Tuto možnost také konzultují s odborníky OSSZ.

Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání po 31. 12. 1995 se započítává vždy, pokud člověk pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci. Je-li člověk dlouhodobě v evidenci úřadu práce, započítávají se mu z doby, kdy žádnou z podpor nepobíral, maximálně tři roky. Ty se zjišťují zpětně ode dne vzniku nároku na důchod. Ze zákona dále platí, že pokud byl člověk registrovaný na ÚP před dosažením věku 55 let, lze mu z této doby pro důchod započítat maximálně jeden rok, kdy nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci. Přitom doba vedení v evidenci ÚP je tzv. náhradní dobou pojištění a pro výši důchodu se podle zákona krátí na 80 %.

Klienti se pracovníků OSSZ často ptají i na to, zda se jim do důchodu může započíst doba, kdy pracovali „na černo“, pokud na ni mají svědecké prohlášení. „Práci „na černo“ v žádném případě nelze zohlednit pro výpočet důchodu, protože za ni nebylo odvedeno pojistné na důchodové pojištění a veden evidenční list důchodového pojištění,“ zdůraznil Michal Ztratil. Debata se věnovala dobám důchodového pojištění. Mezi lidmi se někdy traduje, že „když ČSSZ nemá u žadatele o důchod nějakou dobu zaměstnání evidovanou, tak mu ji prostě nezapočítá do důchodu“. Není tomu tak. Pokud lidem „chybí“ zaměstnání v evidenci, je na místě navštívit příslušnou OSSZ. Zde jim odborníci poradí, jakým dokladem lze dobu prokázat (PDF 152,62 kB). ČSSZ navíc nabízí svým klientům jedinečnou službu, jak dobu důchodového pojištění sledovat (PDF 150,74 kB), průběžně a v předstihu. Prostřednictvím tzv. konta důchodového pojištění. Majitelé datových schránek („datovek“) tak mohou učinit online prostřednictvím ePortálu ČSSZ, kde má každý k dispozici své „konto“. Lidé bez „datovek“ mohou zaslat ČSSZ žádost o vystavení tzv. informativního osobního listu důchodového pojištění. V případě, že narazí na nesrovnalosti, mohou je začít včas řešit.

Nepříjemným fenoménem dnešní doby se staly exekuce a ČSSZ je musí podle příslušné právní úpravy ČSSZ provádět ze všech druhů důchodů, tedy ze starobních, invalidních a pozůstalostních. „Lidé se velmi často domnívají, že právě z invalidních důchodů exekuci nelze strhnout. Opak je pravdou,“ uvedl ředitel OSSZ Ostrava a připomněl, že exekuční a insolvenční srážky se vztahují i na dávky nemocenského pojištění.

Počet starobních důchodců k 31. 12./30. 6.

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

OSSZ Ostrava

   - příjemci starobních důchodů celkem

74 220

75 770

75 327

75 155

74 997

75 057

75 124

     z toho: řádné starobní důchody

53 851

53 771

52 929

52 230

51 611

51 547

52 024

               tzv. předčasné starobní důchody

15 153

16 900

17 366

17 954

18 527

18 742

18 198

               podíl předčasných důchodů

20,4%

22,3%

23,1%

23,9%

24,7%

25,0%

24,2%

Moravskoslezský kraj

   - příjemci starobních důchodů celkem

268 794

277 635

276 936

276 624

277 384

277 929

277 496

     z toho: řádné starobní důchody

187 435

187 758

184 970

182 573

181 087

180 762

182 289

               tzv. předčasné starobní důchody

59 880

69 116

71 768

74 436

77 387

78 702

75 899

               podíl předčasných důchodů

22,3%

24,9%

25,9%

26,9%

27,9%

28,3%

27,4%

ČR

   - příjemci starobních důchodů celkem

2 260 032

2 340 147

2 341 220

2 340 321

2 355 144

2 362 155

2 353 691

     z toho: řádné starobní důchody

1 709 059

1 716 138

1 695 236

1 675 415

1 668 540

1 666 549

1 678 153

               tzv. předčasné starobní důchody

428 395

501 789

523 886

543 356

565 926

575 979

554 279

               podíl předčasných důchodů

18,9 %

21,4 %

22,4 %

23,2 %

24 %

24,4%

23,5%

Průměrná výše sólo starobního důchodu (v Kč)

k 31. 12. 2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

OSSZ Ostrava

12 930

9 941

11 319

13 203

10 158

11 564

12 911

9 917

11 296

Moravskoslezský kraj

12 790

9 634

11 135

13 057

9 846

11 375

12 768

9 613

11 110

ČR

12 259

10 050

11 075

12 522

10 268

11 316

12 237

10 028

11 050

Vývoj počtu zpracovaných exekučních případů podle OSSZ v Moravskoslezském kraji k 31. 12./30. 6.

Rok

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

OSSZ Ostrava

23 459

25 328

13 319

12 987

OSSZ Bruntál

7 301

6 848

3 913

3 554

OSSZ Frýdek-Místek

8 068

8 485

4 533

4 252

OSSZ Karviná

14 856

16 567

8 525

8 031

OSSZ Nový Jičín

5 787

6 091

3 585

3 149

OSSZ Opava

5 404

5 541

3 158

3 005

Celkem Moravskoslezský kraj

64 875

68 860

37 033

34 978

Vývoj počtu zpracovaných dávek nemocenského pojištění v Moravskoslezském kraji k 31. 12./30. 6.

Rok

2012

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

OSSZ Ostrava

110 776

117 816

127 956

76 957

66 911

OSSZ Bruntál

13 660

14 010

16 060

9 517

8 284

OSSZ Frýdek-Místek

46 762

48 869

54 438

32 555

28 282

OSSZ Karviná

40 607

43 042

48 785

27 976

25 531

OSSZ Nový Jičín

36 808

40 791

46 736

27 743

23 707

OSSZ Opava

31 060

33 674

36 529

22 458

19 387

Celkem Moravskoslezský kraj

279 673

298 202

330 504

197 206

172 102

Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců v Moravskoslezském kraji v letech 2012-2015

Počet

provedených kontrol

Počet

postihů

Rok

2012

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

2012

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

OSSZ Ostrava

5 342

5 663

5 736

2 767

2 855

89

112

118

58

57

OSSZ Bruntál

1 907

2 188

2 333

937

1 259

54

60

43

19

22

OSSZ Frýdek-Místek

2 159

3 393

3 348

918

2 241

17

20

27

18

15

OSSZ Karviná

1 302

1 764

1 657

503

927

8

13

36

8

18

OSSZ Nový Jičín

2 197

2 819

3 571

1 262

1 667

55

53

48

21

24

OSSZ Opava

3 847

3 896

3 716

2 151

1 610

52

45

37

19

19

Celkem Moravsko-slezský kraj

16 754

19 723

20 361

8 538

10 559

275

303

309

143

155

Počet osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) Moravskoslezském kraji k 31. 12./30.6.

Výkon hlavní

výdělečné činnosti

Výkon vedlejší

výdělečné činnosti

Rok

2012

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

2012

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

OSSZ Ostrava

16 126

15 149

14 107

14 004

14 687

10 131

10 188

10 345

10 508

10 369

OSSZ Bruntál

4 829

4 674

4 548

4 763

4 851

2 557

2 658

2 745

2 792

2 752

OSSZ Frýdek-Místek

9 953

9 671

9 561

9 840

9 772

6 465

6 565

6 874

7 219

6 831

OSSZ Karviná

8 641

8 180

7 829

7 814

8 009

5 824

5 862

6 006

6 122

5 974

OSSZ Nový Jičín

7 200

6 868

6 598

6 710

6 882

4 339

4 428

4 659

4 812

4 594

OSSZ Opava

9 268

8 924

8 661

8 884

9 130

5 240

5 368

5 588

5 814

5 578

Celkem Moravsko-slezský kraj

56 017

53 466

51 304

52 015

53 331

34 556

35 069

36 217

37 267

36 098