ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

3 11/2015 Praha

ČSSZ: Nespokojený klient inzultoval posudkovou lékařku. Útoky nejen na „posudkáře“ jsou stále častější

3. 11. 2015

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zaznamenala další hrubé výpady klientů vůči svým zaměstnancům. V krátkém sledu za sebou během září a října k nim došlo na okresních správách sociálního zabezpečení (OSSZ) v Příbrami, v Táboře a v Prachaticích. Jednu posudkovou lékařku nespokojený klient udeřil papírem do obličeje.

„Děláte si ze mě srandu? Chcete omlátit tu vyhlášku o hlavu?“ tak reagoval klient na výsledek jednání s posudkovou lékařkou a následně jí vyhlášku i záznam o jednání mrštil do obličeje. Lékařka byla z jednání klienta v šoku.

Agresivita klientů stoupá, lékařům vyhrožují i fyzickou likvidací

Nevybíravým útokům klientů jsou stále častěji vystavováni právě lékaři posudkové služby ČSSZ. Agresivně a nepřiměřeně se často chovají lidé s omezenou svéprávností, mnozí se na úřad dostavují sami, bez soudně ustanoveného opatrovníka a bez dokladů totožnosti.

„Drž hubu, dědku kulhavej!" To je jedna z mála publikovatelných slovních urážek, které si nedávno museli vyslechnout zaměstnanci další OSSZ. Takto i mnohem hůře dávají nespokojení klienti najevo svůj nesouhlas např. s ukončením dočasné pracovní neschopnosti, se změnou v hodnocení stupně invalidity či s rozhodnutím o invalidním důchodu.

Na OSSZ v Příbrami došlo i na výhružky fyzickou likvidací. Nespokojený klient opakoval: „S doktorem si to taky vyřídím, doktorce zlámu vaz, skočím pod vlak a strhnu ji s sebou.“ „Se všema přítomnýma si to vyřídím, stručně, ručně.“

Zaměstnanci OSSZ museli přivolat na pracoviště Policii ČR, případ se bude dále vyšetřovat.

Zaměstnanci se obávají dalších návštěv problematických klientů

I když ve všech posledních zaznamenaných případech agrese na pracovištích ČSSZ naštěstí nedošlo ke zranění osob, všichni napadení zaměstnanci utrpěli silný psychický šok.

Jak ČSSZ již informovala, nepříjemný slovní útok a vyhrožování nedávno zažila pracovnice důchodové agendy berounské OSSZ. Tam byl klient nespokojený s exekučními srážkami oprávněně uvalenými na jeho důchod, pracovnici vyhrožoval zastřelením.  „Vystřílením“ pohrozil i ostatním přítomným zaměstnancům OSSZ.

Posudkoví lékaři se striktně musí držet zákona

Posudková kritéria jsou stanovena právními předpisy. Posudkové lékařství je specializovaný atestační obor a posuzovat zdravotní stav pro účely provádění sociálního zabezpečení mohou jen kvalifikovaní odborníci v daném oboru. Ti musí splňovat kvalifikační předpoklady stanovené zákonem 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 185/2009 Sb., v platném znění. Všichni lékaři tohoto oboru jsou každoročně proškolování v rámci systému celoživotního vzdělávání lékařů.

Více informací o procesu žádosti o invalidní důchod a posuzování invalidity v informačním letáku Kdy a jak žádat o invalidní důchod (PDF 254,51 kB). Práva a povinnosti občana, dostupném na webu ČSSZ.