ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

20 03/2014 Praha

ČSSZ informuje: Komu a za jakých podmínek náleží peněžitá pomoc v mateřství

20. 03. 2014

Za rok 2013 vyplatila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) 536 412 dávek peněžité pomoci v mateřství v celkovém objemu téměř 7,3 miliardy Kč. Podíl mužů, kterým byla v uplynulém roce vyplácena peněžitá pomoc v mateřství, činil 0,43 %. Ve více než 98 % případů tyto dávky okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) zpracovávaly v loňském roce do 10 dnů.

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je dávkou nemocenského pojištění. Jejím účelem je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní osoby v situaci, kdy z důvodu mateřství a péče o dítě ztratí dočasně výdělek. Nárok na PPM vzniká za splnění zákonem stanovených podmínek.

Může PPM pobírat také muž?

Nárok na PPM má i otec dítěte nebo manžel ženy, která dítě porodila, jestliže s matkou dítěteuzavře písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohodu lze uzavřít minimálně na sedm kalendářních dní. Musí v ní být uvedeno datum porodu, dále den, od kterého bude muž o dítě pečovat a úředně ověřený podpis matky. K dohodě je nutný ještě vyplněný tiskopis „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče“, který je k dispozici na webu ČSSZ: www.cssz.cz/cz/tiskopisy/nemocenske-pojisteni/. Pro nárok na dávku platí stejné podmínky jako u ženy. Muž může ženu vystřídat nejdříve od začátku sedmého týdne po porodu dítěte, tedy po šestinedělí, střídání o péči se může i opakovat. PPM se muži poskytuje nejdéle 22 týdnů.

Jaké jsou podmínky pro nárok na PPM?

Základní podmínkou nároku na PPM je účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM. Další podmínkou je účast na pojištění(tj. např. trvání zaměstnání, které založilo účast na pojištění) v době nástupu na PPM. Nárok na PPM má i žena, která na ni nastoupí po skončení zaměstnání v tzv. ochranné lhůtě.Ochranná lhůta je 180 kalendářních dnů od skončení zaměstnání, pokud skončilo v době těhotenství, a zaměstnání trvalo aspoň tuto dobu. Při kratším zaměstnání činí ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik trvalo zaměstnání. U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) musí být pro nárok na PPM splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ aspoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku přede dnem nástupu na PPM a současně i podmínka trvání účasti na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM. OSVČ nesmí v době pobírání PPM vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost.

Po jak dlouhou dobu je PPM vyplácena?

Dávka se poskytuje 28 týdnů ode dne nástupu na PPM. U ženy, která porodila dvojčata (nebo více dětí zároveň) náleží PPM po dobu 37 týdnů. Nástup na PPM si žena určuje sama, a to v období od počátku 8. až 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Pokud došlo k porodu před tímto termínem, náleží PPM ode dne porodu.

Na čem závisí výše PPM?

Kalkulačka pro výpočet PPM je k dispozici na webových stránkách MPSV – viz: www.mpsv.cz/cs/7.

Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu (DVZ) za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem naPPM. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na PPM. Průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic.

Pokud žena nastoupí na další PPM do 4 let věku předchozího dítěte a její původní zaměstnání neskončilo, tato PPM je jí stanovena stejně jako první PPM.

Jaké doklady jsou potřeba?

Žádost o dávku PPM se uplatňuje na tiskopisu „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“, který ženě vydá ošetřující lékař (gynekolog). Ten potvrdí na tiskopisu předpokládaný den porodu, žadatelka vyplní potřebné údaje a předá tiskopis svému zaměstnavateli, v případě OSVČ příslušné OSSZ. PPM vyplácí příslušná OSSZ automaticky, poté co byl uplatněn nárok a splněny podmínky na výplatu dávky (ze zákona je lhůta zpracování do jednoho měsíce od data, kdy OSSZ obdrží kompletní doklady potřebné k výplatě dávky). Výplata PPM se provádí na bankovní účet nebo složenkou na adresu bydliště.

Kdo vystaví potvrzení o pobírání a výši PPM?

OSSZ v případě potřeby žadatelům potvrzují tiskopisy „Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku“ a „Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku“. Oba tiskopisy v závislosti na situaci slouží úřadu práce při rozhodování o přiznání rodičovského příspěvku, který vyplácí.

Kde poradí?

Každý pracovní den případné dotazy týkající se PPM zodpoví v konkrétní situaci pracovníci OSSZ nebo call centra pro nemocenské pojištění na telefonním čísle +420 840 406 040. Ohledně rodičovského příspěvku je nutné kontaktovat příslušnou pobočku Úřadu práce ČR – kontakty viz: www.uradprace.cz.