ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

2 04/2020 Praha

KORONAVIRUS (nemoc COVID-19) – dávky ze zahraničí

2. 04. 2020

Informace k uplatňování nároku na dávku ze zahraničí v případě karantény (nebo onemocnění) a uzavření školských zařízení (osoba je pojištěna v jiném státě než v ČR, pendleři)

O cizího pojištěnce se jedná v případě, že tato osoba není sociálně a zdravotně pojištěna v České republice, ale v zahraničí. Jde například o tzv. pendlery, kteří bydlí trvale v České republice, ale dojíždějí denně do zaměstnání v příhraničních oblastech Německa a Rakouska. Může se také jednat o osoby, které jsou českými občany, v zahraničí žijí a pracují dlouhodobě, ale v době, kdy jim byla nařízena karanténa, pobývaly v ČR a nemohou tedy z ČR odjet; případně mají v ČR dítě, kterému byla uzavřena škola, a pobývají tedy v ČR kvůli svému dítěti.

Pozn.: může nastat i situace, kdy se cizí pojištěnec v době vyhlášení karantény (uzavření hranic) nacházel v ČR a nemůže odjet, karanténa mu ale nařízena nebyla. Tito lidé musí svou situaci řešit ve spolupráci se zaměstnavatelem v zahraničí.

Pokud potřebujete svému zaměstnavateli v zahraničí/zahraniční instituci sociálního zabezpečení (např. nemocenské pokladně) předložit doklad, že Vám byla nařízena karanténa nebo musíte pečovat o své dítě, kterému byla uzavřena škola, lze k tomuto účelu využít formuláře ČSSZ.

Formuláře ČSSZ by měly být akceptovány ve všech státech EU (státech EHP a Švýcarsku).

U států, s nimiž uzavřela Česká republika mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, je potřeba se řídit ustanoveními této smlouvy. Některé smlouvy připouští možnost uplatnit národní (český) tiskopis; některé smlouvy předpokládají, že k českému tiskopisu bude ještě doplněn tiskopis dohodnutý dle mezinárodní smlouvy.

Nárok na konkrétní dávku (tedy, zda a v jaké výši Vám bude dávka přiznána) se řídí výlučně právními předpisy toho státu, kde jste sociálně a zdravotně pojištěni. Pro informace o podmínkách nároku na dávku (například věk dítěte, na které je možné žádat o dávku obdobnou českému ošetřovnému nebo délka poskytování dávky) se tedy obracejte na svého zahraničního zaměstnavatele nebo na instituce sociálního zabezpečení v tomto konkrétním státě.

 

V České republice mohou být v současné době vystaveny následující doklady:

Byla Vám nařízena karanténa nebo jste onemocněli:

V České republice může karanténu nařídit lékař nebo hygienické stanice, vystavuje při tom buď tiskopis „Potvrzení o nařízení karantény“, nebo využívá elektronické možnosti vystavit rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (tzv. eNeschopenku).

 

Tiskopis „Potvrzení o nařízení karantény“ má 5 dílů, pro uplatnění do zahraničí dostane pojištěnec 3 díly:

I. díl – oznámení o nařízení karantény (trvá-li karanténa do 14 dnů)

III. díl – potvrzení o nařízení karantény pro uplatnění nároku na nemocenské (trvá-li karanténa déle než 14 dnů).

IV. díl tiskopisu – oznámení o ukončení karantény, předá pojištěnec svému zahraničnímu zaměstnavateli/zahraniční instituci po skončení karantény.

(II. díl tiskopisu - hlášení OSSZ o nařízení karantény, odesílá hygienická stanice nebo ošetřující lékař příslušné OSSZ.V. díl tiskopisu – hlášení OSSZ o ukončení karantény – odešle hygienická stanice nebo ošetřující lékař příslušné OSSZ.)

 

Vystavuje-li lékař eNeschopenku, vystaví elektronické rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (dále jen RDPN) – I. díl RDPN, ve kterém uvede, že se jedná o případ se zahraničním nositelem pojištění a odešle jej příslušné OSSZ. Následně pacient dostane od lékaře 2 doklady.

Lékař pacientovi podle okolností doručí anebo na místě vytiskne Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce – II. díl RDPN a současně pro účely uplatnění nároku na dávku v zahraničí také Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (na tiskopisu zaškrtne pole EU), ve kterém vyznačí datum vzniku karantény/ pracovní neschopnosti a pravděpodobnou dobu jejího trvání. Potvrzení o trvání může lékař vytisknout víckrát, aby pacient měl originál jednou pro zaměstnavatele a jednou pro příslušnou instituci (např. německou nemocenskou pokladnu). Následně bude lékař vystavovat Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti alespoň jednou měsíčně.

Při ukončení karantény/pracovní neschopnosti lékař vystaví elektronicky III. díl RDPN, který odešle příslušné OSSZ. Údaj o ukončení karantény/pracovní neschopnosti lékař také vyznačí do Průkazu dočasně práce neschopného pojištěnce – II. díl RDPN, který pojištěnci ponechá pro potřeby administrace pracovní neschopnosti v zahraničí.

Údaje o zahraničním zaměstnavateli (a někdy i o pojištěnci, pokud se jedná o cizince, který nemá přidělené rodné číslo) se zadávají do eNeschopenky podle sdělení pojištěnce. ČSSZ nemá informace o cizích pojistných vztazích ve svých aplikacích (tyto údaje jsou naopak vedeny v zahraničí), a tyto údaje se tedy nemohou automaticky do eNeschopenky dotáhnout.

V současné době se nedoporučuje osobní návštěva lékaře, je nutné hledat alternativní způsoby doručení vystavených dokladů. Lze například využít poštovních služeb, případně email (pokud zahraniční zaměstnavatel/instituce sociálního zabezpečení akceptuje tiskopis zaslaný emailem - ČSSZ v současné době u svých pojištěnců tento postup umožňuje).

Pečujete o dítě z důvodu uzavření školského zařízení:

Škola, kterou dítě navštěvuje, vystaví tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy). Předání tiskopisu je nutné domluvit se školou. Poté do tiskopisu doplníte další údaje v části B. a tiskopis můžete uplatnit v zahraničí.

Pro snadnější orientaci zahraničního zaměstnavatele/instituce sociálního zabezpečení v tomto tiskopisu, připravila ČSSZ anglickou verzi tiskopisu (PDF 865,04 kB) (tato verze není oficiální tiskopis, a proto není určena k vyplnění, ale slouží pouze jako pomůcka pro osoby, které nehovoří česky).

Po dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení v České republice byly upraveny podmínky pro poskytování ošetřovného. Ošetřovné náleží nyní z důvodu uzavření školského zařízení osobám, které pečují o dítě do 13 let věku, a to až do doby, než se školní a dětská zařízení znovu otevřou. Dále ošetřovné náleží po tuto dobu v případech, kdy je nutné postarat se o hendikepované osoby starší, jež byly umístěny v (nyní uzavřených) zařízeních určených pro péči o osoby závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách anebo nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření. To se ale netýká pojištěnců, kteří budou uplatňovat nárok na obdobnou dávku v zahraničí.

V zahraničí mohou být podmínky nároku zcela jiné, dávka může být například poskytnuta i při péči o starší dítě (nebo naopak je věková hranice nižší) a na zcela jinou dobu. O konkrétních podmínkách je nutné se informovat u svého zaměstnavatele, případně zahraniční instituce sociálního zabezpečení.